The Magic of Barcelona’s Caga Tió Tradition

Fluent Fiction – Catalan
www.FluentFiction.org/Catalan
Story Transcript:
Ca: La ciutat de Barcelona bullia amb l’energia festiva del Nadal.
En: The city of Barcelona was bustling with the festive energy of Christmas.

Ca: Enmig del fred hivernal, la càlida llum dels tendals de les botigues brillava per tota la ciutat, reflectint-se en la mirada expectant del jove Guillem.
En: Amidst the winter cold, the warm light from the shops’ awnings shone throughout the city, reflecting in the expectant gaze of young Guillem.

Ca: Era la primera vegada que visitava la metròpoli catalana durant els dies màgics de Nadal.
En: It was his first time visiting the Catalan metropolis during the magical days of Christmas.

Ca: Marta, la bona amiga que havia convidat Guillem a casa seva per aquestes festes, mirava el seu amic amb una expressió divertida.
En: Marta, the good friend who had invited Guillem to her home for these holidays, looked at her friend with a playful expression.

Ca: Sabia que la sorpresa de Guillem no havia fet més que començar.
En: She knew Guillem’s surprise had only just begun.

Ca: Encara quedava per explicar-li la tradició catalana més peculiar del Nadal: el caga tió.
En: There was still the most peculiar Catalan Christmas tradition to explain to him: the caga tió.

Ca: Asseguts al voltant d’un foc crepitant a la sala d’estar, Marta comença amb cura a explicar la tradició.
En: Sitting around a crackling fire in the living room, Marta began carefully explaining the tradition.

Ca: Amb una veu serena i un somriure afable, parla sobre un tronc màgic que els nens alimenten a partir de l’Inmaculada Concepció fins a la Nit de Nadal.
En: With a calm voice and a friendly smile, she spoke about a magical log that children feed from the Immaculate Conception until Christmas Eve.

Ca: Expliquen que aquest tronc màgic, anomenat caga tió, defeca regals quan és colpejat suament amb un bastó mentre es canta una cançó especial.
En: They explain that this magical log, called caga tió, defecates gifts when it is gently hit with a stick while a special song is sung.

Ca: Guillem escolta atentament, perplex, mentre els nens de la família de Marta donen menjar al tió amb verdures i galetes.
En: Guillem listened attentively, perplexed, as the children in Marta’s family fed the log with vegetables and cookies.

Ca: Marta somriu en veure l’estupefacció al rostre del seu amic.
En: Marta smiled at the astonishment on her friend’s face.

Ca: En arribar el gran dia, Guillem està tan completament absorbit com els nens en colpejar el tió i cantar la cançó.
En: On the big day, Guillem was as completely absorbed as the children in hitting the log and singing the song.

Ca: Encara que no ho acaba d’entendre, el fet de veure els nens amb els seus ulls brillants i plens de felicitat li fa agafar de seguida aquesta tradició tan original.
En: Although he didn’t quite understand it, seeing the children with their bright and happy eyes made him immediately embrace this unique tradition.

Ca: Quan tot acaba, Marta li pregunta a Guillem sobre la seva experiència.
En: When it all ended, Marta asked Guillem about his experience.

Ca: El seu rostre reflecteix perplexitat però també fascinació.
En: His face reflected perplexity but also fascination.

Ca: Guillem li respon amb un simple: “És una de les coses més rares que he vist mai, però al mateix temps, una de les més meravelloses.
En: Guillem replied with a simple: “It’s one of the strangest things I’ve ever seen, but at the same time, one of the most wonderful.”

Ca: “Així, tots dos amics comparteixen una rialla càlida i s’adonen que encara que les tradicions puguin semblar estranyes des de fora, l’important és el sentiment de comunitat i alegria que aquestes poden crear.
En: Thus, the two friends shared a warm laugh and realized that even though traditions may seem strange from the outside, what truly matters is the sense of community and joy they can create.

Ca: En aquest pensament, la història de Guillem i Marta a Barcelona arriba a la seva conclusió, creant un record de Nadal que durarà tota la vida.
En: With this thought, Guillem and Marta’s story in Barcelona came to its conclusion, creating a Christmas memory that will last a lifetime.

Vocabulary Words:
Nadal : Christmas
Barcelona : Barcelona
Guillem : Guillem
Marta : Marta
ciutat : city
festiva : festive
amic : friend
festa : holiday
tradició : tradition
explicar : explained
màgic : magical
tronc : log
nens : children
regals : gifts
bastó : stick
cançó : song
família : family
estupefacció : astonishment
absorbit : absorbed
perplexitat : perplexity
meravellós : wonderful
rara : strange
rialla : laughter
comunitat : community
alegria : joy
fora : outside
sentiment : sense
agafar : embrace
original : unique
vida : lifetime