The Prankster’s Language: Unraveling the Mysterious ‘Serbian Dialect’

Fluent Fiction – Serbian
www.FluentFiction.org/Serbian
Story Transcript:
Sr: Сред беле дани, на тераси “Gradske Kafane” у бројним узаним уличицама Београда, седели су Ана, Марко и Јована.
En: In the midst of a bright day, on the terrace of “Gradske Kafane” in the narrow streets of Belgrade, sat Ana, Marko, and Jovana.

Sr: Около њих, шапутање града било је попут тихе мелодије, глушећи топот старог трамваја и вике трговаца.
En: Around them, the murmurs of the city were like a quiet melody, drowning out the noise of the old tram and the shouts of the merchants.

Sr: Ана и Марко, знатижећи за Јованину запаљеност за језике, осмислили су забавну шалу.
En: Ana and Marko, aware of Jovana’s passion for languages, came up with a fun prank.

Sr: Представили су Јовани нови “српски дијалект”, пун измишљених речи и чудних израза.
En: They introduced Jovana to a new “Serbian dialect” filled with made-up words and peculiar expressions.

Sr: Ана је бровима дигнула и завернички прошапутала, “Марко, донеси ми ту црндушу молим те.
En: Ana raised her eyebrows and conspiratorially whispered, “Marko, bring me that crndusha, please.”

Sr: ” Марко је кимнуо, узео чашу и пружио јој без речи.
En: Marko nodded, took a glass, and handed it to her without a word.

Sr: Јована је збуњено погледала и питала, “Шта је црндуша?
En: Jovana looked puzzled and asked, “What’s a crndusha?”

Sr: ” Ана је се насмешила, “А, то је чаша воде на ново-српском.
En: Ana smiled and said, “Oh, that’s a glass of water in the new Serbian dialect.”

Sr: ” Прича је текла, с купом нових разрада и смешних тумачења.
En: The story continued, with a heap of new jokes and funny explanations.

Sr: Јова повремено би мрмљала и шкртала по свом блоку, покушавајући да прати.
En: Jovana occasionally muttered and scribbled in her notebook, trying to keep up.

Sr: Али, на крају дана, Јована је подигла главу и поносно рекла: “Мислим да сам схватила овај нови дијалект.
En: But by the end of the day, Jovana raised her head and proudly said, “I think I’ve got this new dialect figured out.”

Sr: ” Осмехнула се широко, показујући срцем написану реченицу на свом блоку: „Марко, јел’ би могао да ми донесеш црндушу?
En: She smiled widely, showing a sentence written with heart on her notebook: “Marko, can you bring me a crndusha?”

Sr: “Словена и Марко су се уз смех погледали.
En: Slovena and Marko exchanged amused glances.

Sr: “Да, наравно,” рекао је Марко, узимајући чашу воде и пружајући је Јовани.
En: “Of course,” Marko said, taking a glass of water and handing it to Jovana.

Sr: Тога дна, њихов сукоб се на крају решио кроз смех и заједничке тренутке.
En: On that day, their conflict was resolved through laughter and shared moments.

Sr: Даље ће се сви сећати шале и новог “српског дијалекта”, а Јована ће имати још једну анеђоту везану за језике да прича.
En: They would all remember the prank and the new “Serbian dialect,” and Jovana would have another anecdote about languages to tell.

Vocabulary Words:
Ана : Ana
Марко : Marko
Јована : Jovana
тераса : terrace
уличице : streets
Београд : Belgrade
шапутање : murmurs
град : city
тиха мелодија : quiet melody
стари трамвај : old tram
вици : shouts
трговци : merchants
запаљеност : passion
језици : languages
забавна шала : fun prank
српски дијалект : Serbian dialect
измишљене речи : made-up words
чудни изрази : peculiar expressions
дигнула је брове : raise her eyebrows
завернички прошапутала : conspiratorially whispered
чаша : glass
вода : water
збуњена : puzzled
нови дијалект : new dialect
разраде : jokes
тумачења : explanations
мрмљала : muttered
шкртала : scribbled
блок : notebook
смех : laughter
сукоб : conflict
тренутци : moments
анегдота : anecdote