The Statues of Sofia: A Tale of Mistakes

Fluent Fiction – Bulgarian
www.FluentFiction.org/Bulgarian
Story Transcript:
Bg: В един хладен но същевременно слънчев ден в София, Иван се разхождаше непринудено покрай старите каменни улици на града.
En: On a cold yet simultaneously sunny day in Sofia, Ivan was casually strolling along the city’s old cobblestone streets.

Bg: Той беше млад мъж с живи очи и широка усмивка, който току-що беше приел нова работа в столицата и още се опитваше да свикне със суматохата на големия град.
En: He was a young man with lively eyes and a wide smile, who had just taken on a new job in the capital and was still trying to get used to the hustle and bustle of the big city.

Bg: Докато разглеждаше забележителностите, Иван забеляза неподвижната фигура на един старец, който стоеше неподвижно до входа на градската градина.
En: While admiring the sights, Ivan noticed the motionless figure of an elderly man standing still at the entrance of the city garden.

Bg: Статуята беше толкова реалистична, с бръчки и мъдър поглед, че Иван бързо прецени, че това е един повече от обикновен Софиянец, отдаден на наблюдението на променящия се свят.
En: The statue was so lifelike, with wrinkles and a wise gaze, that Ivan quickly concluded that this was more than just an ordinary Sofian, devoted to observing the changing world.

Bg: Очарован от тази представа, Иван се приближи и заговори статуята:”Здравейте, господине!
En: Charmed by this sight, Ivan approached and addressed the statue, saying, “Hello, sir!

Bg: Каква прекрасна ден е днес, нали?
En: What a beautiful day it is, isn’t it?”

Bg: “По обичая на града, Иван очакваше вежлив отговор или поне усмивка.
En: In the city’s tradition, Ivan expected a polite response or at least a smile.

Bg: Вместо това статуята остана неподвижна.
En: Instead, the statue remained motionless.

Bg: Няколко деца играяха наблизо и започнаха да се кикотят, като наблюдаваха как мъжът говори с неживотен предмет.
En: A few children playing nearby began to giggle as they watched the man speaking to an inanimate object.

Bg: Сред тълпата се намираше и Мария, която разпозна в Иван наскоро пристигналите в града.
En: Among the crowd was Maria, who recognized Ivan as one of the recent arrivals in the city.

Bg: Тя не можа да устои на изкушението и се приближи към него, казвайки:”Изглежда, че сте направили нов приятел!
En: She couldn’t resist the temptation and approached him, saying, “Looks like you’ve made a new friend!”

Bg: “Иван погледна любопитно към Мария, а после огледа отново фигурата и осъзна своята грешка.
En: Ivan looked curiously at Maria, then glanced back at the statue and realized his mistake.

Bg: Червеникав започна да се извинява:”О, аз съм.
En: Blushing, he began to apologize, “Oh, I…

Bg: аз мислех, че.
En: I thought that…”

Maria smiled warmly.

Bg: “Мария се усмихна топло.
En: “Don’t worry, it happens to all of us sometimes.

Bg: “Не се притеснявайте, случва се на всеки от нас понякога.
En: The statues here are created to inspire and be a part of street life.

Bg: Статуите тук са създадени, за да вдъхновяват и да бъдат част от уличния живот.
En: Welcome to Sofia, Ivan!”

Bg: Добре дошли в София, Иван!
En: At that moment, their friend Peter approached them.

Bg: “В този момент до тях подхожда Петар, приятел на Мария, който беше видял цялата сцена от разстояние.
En: He had seen the whole scene from a distance.

Bg: “Иван, това е Петар.
En: “Ivan, this is Peter.

Bg: Той може да ти разкаже за всяка статуя и история в София!
En: He can tell you about every statue and story in Sofia!”

Bg: ” каза Мария.
En: Maria said.

Bg: Така, смущението се превърна в началото на едно ново приятелство.
En: Thus, the embarrassment turned into the beginning of a new friendship.

Bg: Петар наистина знаеше много и с удоволствие сподели своите знания с новодошлия Иван.
En: Peter indeed knew a lot and was happy to share his knowledge with the newcomer, Ivan.

Bg: Мария обеща, че ще го води из известните кафенета и книжарници на града.
En: Maria promised to take him to the well-known cafes and bookstores in the city.

Bg: Иван научи, че понякога една грешка може да доведе до нещо хубаво и тепърва започна да почувства София като своя дом.
En: Ivan learned that sometimes a mistake can lead to something wonderful, and he was starting to feel Sofia as his home.

Bg: И в края на деня, след като беше смеен на улицата, той остави с богатството на нови приятели и истории, които да сподели.
En: At the end of the day, after being laughed at on the street, he left with the wealth of new friends and stories to share.

Vocabulary Words:
млад : young
живи : lively
широка : wide
усмивка : smile
работа : job
столица : capital
суматоха : hustle
град : bustle
разглеждаше : admiring
неподвижната : motionless
фигура : figure
старец : elderly
стоеше : standing
вход : entrance
градина : garden
статуя : statue
реалистична : lifelike
бръчки : wrinkles
мъдър : wise
поглед : gaze
прецени : concluded
обикновен : ordinary
отдаден : devoted
наблюдение : observing
променящия : changing
завладян : charmed
представа : sight
приближи : approached
заговори : addressed
вежлив : polite