The Tram Misadventure: Tales of Honesty and Direction

Fluent Fiction – Hungarian
www.FluentFiction.org/Hungarian
Story Transcript:
Hu: A pesti napsütésben László a villamosmegállóban toporgott.
En: On a sunny day in Pest, László paced in the tram stop.

Hu: Az Arany János utca sarok felől érkező 2-es villamost kereste tekintetével, de a szeme már nem olyan éles, mint régen.
En: He was looking for the tram line 2 coming from the corner of Arany János Street, but his eyes were not as sharp as they used to be.

Hu: Nagyot pislogva az idős férfi végre észrevett egy megálló közeledő villamost, amit aztán tévesen az ő járatának nézett.
En: After blinking hard, the elderly man finally noticed a tram approaching the stop, which he mistakenly thought was his tram.

Hu: Meggyőződve arról, hogy helyesen cselekszik, gyors léptekkel a villamos felé irányította botját.
En: Convinced he was doing the right thing, he quickly directed his cane towards the tram.

Hu: Egy helyiséget pásztázott a lyukasodó bőröndök, rongyos kalapok, beázott újságok között, és leült a legközelebbi üres helyre.
En: Scanning the room filled with worn suitcases, tattered hats, and soggy newspapers, he sat down at the nearest empty seat.

Hu: Nem tűnt fel neki, hogy a villamos nem a megszokott irányba hajtott, mert az életét a város zaján keresztül szemlélve megszokta, hogy néha némileg kicsúszik a helyéről a tájékozódásban.
En: He didn’t realize that the tram was not heading in the usual direction, as he had grown accustomed to navigating through the city’s noise, sometimes slightly losing his way.

Hu: Szilvia, a fiatal nő tiszta fehér kötényében, a villamos másik végén állt és jegyeket ellenőrzött.
En: Silvia, the young woman in a clean white apron, stood at the other end of the tram checking tickets.

Hu: Egy pilóta kalap ült a fején, mintha csak a tengerjáró csónakok hajóján dolgozna.
En: She wore a pilot cap on her head, as if she were working on a cruise ship.

Hu: Megszólította a járat utasait, majd meglátta az egyik utast, aki békényben babrált.
En: She addressed the passengers on the tram, and then spotted one passenger fumbling about in confusion.

Hu: Régóta ismerte már Lászlót, a villamos egyik rendszeres utasát.
En: She had known László, one of the regular passengers on the tram, for a while.

Hu: Úgy gondolta, a férfi talán rossz villamosra szállt és megkérdezte tőle: “László bácsi, hova tart ma?
En: Thinking that the man may have boarded the wrong tram, she asked him, “László, where are you heading today?”

Hu: “László csak huncutul nézett rá, mintha tudná, mit művelt, és azt mondta: “Pest felé, kedvesem.
En: László just looked mischievously at her, as if he knew what he had done, and said, “Towards Pest, my dear.

Hu: A Nagykörúton.
En: Along the Grand Boulevard.”

Hu: ” Szilvia pillanatok alatt felismerte a helyzetet.
En: Silvia quickly realized the situation.

Hu: Az öregúr félreértette a villamos számát és a rossz irányba indult el.
En: The old man had misunderstood the tram number and had headed in the wrong direction.

Hu: De hibáját nem volt hajlandó beismerni, drága férfiú a szívét és a lelkét az őszinteségre áldozta.
En: But he was not willing to admit his mistake, sacrificing his heart and soul for honesty.

Hu: Szilvia elegánsan végigmért, és megpróbálta meggyőzni László bácsit arról, hogy rossz villamosra szállt fel.
En: Silvia gracefully assessed the situation and tried to convince László that he had boarded the wrong tram.

Hu: Rajzolta neki a térképet, nevetve magyarázott, de László csak a fejét rázta, és a semmibe nézett.
En: She drew him a map, explained with a smile, but László just shook his head and stared into space.

Hu: Megállapodott abban, hogy már a tévija is rosszul mutatja az időjárást, nemhogy a villamosjáratok menetrendjét.
En: They agreed that even his television showed the weather incorrectly, let alone the tram schedules.

Hu: Szilvia napjának az a része örökre belé ivódott, amikor megtanulta, hogy nem lehet mindig rávenni az embereket arra, hogy változtassanak a véleményükön, még akkor sem, ha hibáztak.
En: That moment forever imprinted on Silvia’s day when she learned that you cannot always persuade people to change their minds, even when they are wrong.

Hu: Az egész világ fordítva lehet, de ha valaki nem hajlandó elfogadni a hibáját, a város minden villamosa rossz irányba fog menni az ő szemében.
En: The whole world could be turned upside down, but if someone is not willing to admit their mistake, every tram in the city will go in the wrong direction in their eyes.

Hu: Akkor óta, ha az öregúr az utcai saroknál álldogál, Szilvia mindig duplán ellenőrzi, hogy a megfelelő irányba megy-e.
En: Since then, whenever the old man stands on the street corner, Silvia always double-checks to make sure he is going in the right direction.

Vocabulary Words:
villamosmegálló : tram megálló
László : László
villamosvonal : tram vonal
Arany János utca : Arany János Street
éles szem : sharp eyes
idős férfi : elderly man
közeledő : approaching
tévesen : mistakenly
bot : cane
lyukasodó bőröndök : worn suitcases
rongyos kalapok : tattered hats
beázott újságok : soggy newspapers
megszokott irány : usual direction
zaj : noise
jegyellenőrzés : ticket checking
pilóta kalap : pilot cap
tengerjáró hajó : cruise ship
babrálás : fumbling
rendszeres utasok : regular passengers
félreértett : misunderstood
őszinteség : honesty
végigmért : assessed
meggyőzni : convince
beismerni : admit
rávenni : persuade
duplán ellenőriz : double-check