The Unintended Sightseeing Adventure: A Lesson Learned

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
Story Transcript:
Nl: In een hoekje van het bruisende Amsterdam woonde een jongeman, genaamd Daan. Daan, met zijn rode sproeten en vriendelijke ogen, struikelde nog wel eens over zijn eigen voeten. Op een bijzonder zonnige dag besloot Daan er op uit te trekken. Hij liep, vol van vrolijkheid, richting het water. Mooie bootjes, groot en klein, dobberden op de glinsterende grachten.
En: In a corner of bustling Amsterdam lived a young man named Daan. Daan, with his red freckles and friendly eyes, would occasionally stumble over his own feet. On a particularly sunny day, Daan decided to venture out. Full of joy, he walked towards the water. Beautiful boats, big and small, floated on the glistening canals.

Nl: Opeens zag Daan een heel groot bootje. Mensen zaten erop, ontspannen en blij, pratend en lachend. Daan vond het prachtig. Een man met een grote hoed wenkte hem naar de boot. Daan liep er naartoe en stapte op de boot, zonder te weten dat dit een rondvaartboot was!
En: Suddenly, Daan spotted a very large boat. People were sitting on it, relaxed and happy, chatting and laughing. Daan thought it was beautiful. A man with a big hat beckoned him to the boat. Daan walked over and stepped onto the boat, unaware that it was a sightseeing boat!

Nl: De man met de grote hoed was kapitein Piet. Hij leidde Daan naar een zitplaats. Daan vond het fijn en dacht dat het een restaurantboot was! Zijn maag knorde van de honger. Hij keek rond en zag de glimlachende gezichten. Hij dacht bij zichzelf: “Wat een gezellig restaurant!”
En: The man with the big hat was Captain Piet. He led Daan to a seat. Daan enjoyed it and thought it was a restaurant boat! His stomach growled with hunger. He looked around and saw smiling faces. He thought to himself, “What a cozy restaurant!”

Nl: Na een tijdje zoevend over de kanalen, werd Daan hongerig. Hij ging naar kapitein Piet. “Goedenmiddag, kapitein,” zei Daan, “Ik zou graag iets willen bestellen.”
En: After a while cruising along the canals, Daan became hungry. He went to Captain Piet. “Good afternoon, captain,” said Daan, “I would like to order something, please.”

Nl: Kapitein Piet keek verbaasd. “Bestellen?” vroeg hij. “Dit is een rondvaartboot, jongeman, geen restaurant!” Daan keek verbaasd. De mensen op de boot begonnen te lachen.
En: Captain Piet looked surprised. “Order?” he asked. “This is a sightseeing boat, young man, not a restaurant!” Daan looked astonished. The people on the boat began to laugh.

Nl: “O, ik wist niet…” stotterde Daan, zijn gezicht rood als zijn sproeten. De mensen lachten nog harder. Maar ze waren niet onaardig. Ze lachten omdat het grappig was.
En: “Oh, I didn’t know…” stuttered Daan, his face as red as his freckles. The people laughed even harder. But they weren’t unkind. They laughed because it was funny.

Nl: Daan werd niet boos. In plaats daarvan lachte hij met hen mee. Kapitein Piet glimlachte naar Daan en zei: “Kom, laat mij je iets beters geven dan eten! Ik laat je de pracht van Amsterdam zien!”
En: Daan didn’t get angry. Instead, he laughed along with them. Captain Piet smiled at Daan and said, “Come, let me give you something better than food! I’ll show you the beauty of Amsterdam!”

Nl: Daan keek rond, en voor het eerst zag hij écht de glinsterende grachten, de bruggen en de mooie huizen. Hij was blij dat hij op de boot was gestapt, ook al dacht hij dat het een restaurant was!
En: Daan looked around, and for the first time, he truly saw the sparkling canals, the bridges, and the beautiful houses. He was glad he had stepped onto the boat, even though he thought it was a restaurant!

Nl: En zo eindigde zijn dag, met een onbedoelde rondvaart en een prachtig uitzicht op zijn geliefde stad. Daan had iets heel belangrijks geleerd – soms, zelfs als dingen niet gaan zoals gepland, kunnen ze leiden tot iets geweldigs. En elke keer als Daan nu een boot ziet, kan hij niet anders dan glimlachen.
En: And so his day ended, with an unintended sightseeing tour and a beautiful view of his beloved city. Daan had learned something very important – sometimes, even when things don’t go as planned, they can lead to something amazing. And every time Daan sees a boat now, he can’t help but smile.

Vocabulary Words:
jongeman : young man
genaamd : named
rode sproeten : red freckles
vriendelijke ogen : friendly eyes
struikel nog wel eens : occasionally stumble
over zijn eigen voeten : own feet
bijzonder zonnige dag : sunny day
besloot er op uit te trekken : decided to venture out
liep richting het water : walked towards the water
bootjes : boats
groot en klein : big and small
dobberden op : floated on
glinsterende grachten : glistening canals
zag : spotted
groot bootje : large boat
Mensen zaten erop : People were sitting on it
ontspannen : relaxed
blij : happy
pratend en lachend : chatting and laughing
vond het prachtig : thought it was beautiful
man met een grote hoed : man with a big hat
wenkte hem : beckoned him
zonder te weten : unaware
rondvaartboot : sightseeing boat
kapitein Piet : Captain Piet
leidde Daan : led Daan
zitplaats : seat
vond het fijn : enjoyed it
restaurantboot : restaurant boat
maag knorde : stomach growled