The Unsought Clover: A Quest for Luck

In this episode, we'll explore the magic of the ordinary as Saoirse's hunt for luck reveals life's true treasures.

Ga: Lá breá earraigh a bhí ann i bPáirc Fhionnuisce i mBaile Átha Cliath, áit a raibh grian ag taitneamh agus éanlaith ag canadh.
En: It was a beautiful spring day in Phoenix Park in Dublin, where the sun was shining and birds were singing.

Ga: I measc na gcrann móra agus an féir glas, bhí cailín óg darb ainm Saoirse ag siúl go ciúin.
En: Among the tall trees and the green grass, there was a young girl named Saoirse walking quietly.

Ga: Bhí Saoirse ar thóir rudaí draíochtach. Bhí scéalta cloiste aici faoi sheamróga ceithre duilleoga a bhféadfadh a bheith ina siombailí de dheiseanna maith agus de mhí-ádh a sheachaint.
En: Saoirse was seeking magical things. She had heard stories about four-leaf clovers that could be symbols of good fortune and could avoid bad luck.

Ga: Níor mhaith léi ar bith a bheith ag brú ar na plandaí ádhúla iontacha seo.
En: She didn't want to disturb these wonderful lucky plants at all.

Ga: Fhad is a bhí sí ag siúl go cúramach, bhain Saoirse úsáid as a súile glasa géara chun breathnú sa talamh timpeall uirthi.
En: As she walked carefully, Saoirse used her sharp green eyes to look at the ground around her.

Ga: Bhí sí ag iarraidh teacht ar sheamróg nach raibh ach trí duilleog air le tabhairt abhaile chun a h-ádh a thriail.
En: She wanted to find a clover that had only three leaves to take home and test her luck.

Ga: Ach anseo tháinig fadhb. Gach cearn den pháirc, folamh de na seamróga ceithre duilleoga!
En: But here came the problem. Every corner of the park, devoid of the four-leaf clovers!

Ga: Ní raibh le feiceáil aice ach trí dhuilleoga i ngach áit. Bhí an chuma orm go raibh t-ádh imithe as an áit seo.
En: She could only see three leaves everywhere. It seemed to her that luck had left this place.

Ga: D'fhan Saoirse ina seasamh i lár na páirce, ag smaoineamh cad a dhéanfadh sí anois.
En: Saoirse stood in the middle of the park, wondering what she would do now.

Ga: Ansin, chuala sí guth binn ag caoineadh ar an ngaoth. Bhí sé ag rá leí, "An áit is lú a bhfuil súil le deiseanna, is minic a aimsítear iad."
En: Then, she heard a sweet voice lamenting in the wind. It told her, "The place with the least hope of opportunities is where they are often found."

Ga: Le crann trom, chinn Saoirse nach raibh pointe ar bith fanacht níos faide, agus cheap sí faoi filleadh abhaile.
En: With a heavy heart, Saoirse decided there was no point in staying any longer, and she thought about going back home.

Ga: Ach ansin, faoin chrann mór darach, thug sí faoi deara spot beag glas eile. Bhí sé difriúil. Bhí sé... draíochtach.
En: But then, under the big oak tree, she noticed another small green spot. It was different. It was... magical.

Ga: Chroith Saoirse an ceo dí a hintinn agus d'fhéach sí díreach ar an bpointe sin. Ansin, le lámh réidh, bhog sí an féar ar leataobh, ag iarraidh gan an seamróg a ghortú.
En: Saoirse cleared her mind and looked directly at that point. Then, with gentle hands, she moved the grass aside, trying not to hurt the clover.

Ga: Agus ann, i bhfolach go cúirialta faoi dhuilleoga eile, bhí seamróg ceithre duilleoga álainn ag lonrú sa ghrian.
En: And there, hidden beneath other leaves, was a beautiful four-leaf clover shining in the sun.

Ga: Bhí sonas mór ar Saoirse! Chaith sí am ag breathnú ar an seamróg beag luachmhar seo.
En: Saoirse was filled with great joy! She spent time looking at this precious little clover.

Ga: Ansin, go cúramach, réitigh sí cloch bheag timpeall air agus d'fhág sé ansin chun luck a scaipeadh ar chuairteoirí eile.
En: Then, carefully, she arranged a small stone around it and left it there to spread luck to other visitors.

Ga: Shiúil Saoirse abhaile ón bpáirc, ag mothú go raibh lámh an-ádh léi.
En: Saoirse walked home from the park, feeling very lucky.

Ga: Ní raibh sí tar éis seamróg ceithre duilleoga a bhaint, ach bhí sí tar éis rud éigin níos tábhachtaí a fhoghlaim: uaireanta, tá áilleacht an tsaoil le fáil díreach os comhair ár súile, má táimid sásta díreach féachaint.
En: She hadn't found a four-leaf clover, but she had learned something more important: sometimes, the beauty of life is right in front of our eyes, if we are just willing to look.

Ga: Ó lá sin i leith, bhí Saoirse i gcónaí ag siúl le súil níos fearr don draíocht i ngach rud beag, agus bhí sí i gcónaí buíoch as na deiseanna ann féin gan dul ag lorg rudaí míorbhúileacha.
En: From that day on, Saoirse always walked with a better outlook for the magic in everything small, and she was always grateful for the opportunities there without seeking extraordinary things.

Ga: Bhí sí cinnte anois gur féidir le háthas a bheith i ngach áit, go háirithe i gcroí Saoirse féin.
En: She was sure now that happiness can be found anywhere, especially within Saoirse's heart.