The Unsung Santa: A Magical Yuletide Tale

Fluent Fiction – Slovak
www.FluentFiction.org/Slovak
Story Transcript:
Sk: Na námestí, kde sa zrkadlili svetlá vianočného trhu, sa odohrával príbeh o Jozefovi a jeho dvoch priateľoch, Eve a Matúšovi.
En: On the square, where the lights of the Christmas market reflected, a story about Jozef and his two friends, Eve and Matúš, was unfolding.

Sk: Nádherne vyzdobená Bratislava v predvečer Vianoc žila príbehmi tisícov ľudí, a jeden z nich sa týkal aj Jozefa, ktorý mal veriť v čaro Vianoc najviac zo všetkých.
En: Beautifully decorated Bratislava on Christmas Eve was alive with the stories of thousands of people, and one of them concerned Jozef, who believed in the magic of Christmas more than anyone else.

Sk: Jozef sa prechádzal medzi stánkami a počúval vianočné melódie.
En: Jozef walked among the stalls and listened to Christmas melodies.

Sk: Farby lucerien svietili ako malé hviezdy a cítil tú magickú atmosféru všade okolo seba.
En: The lantern colors shone like little stars, and he felt the magical atmosphere all around him.

Sk: Razom si všimol Santu, stojaceho priamo uprostred trhu.
En: Suddenly, he noticed Santa standing right in the middle of the market.

Sk: Jozef bol tak vzrušený, že nevedel odolať.
En: Jozef was so excited that he couldn’t resist.

Sk: Prišiel bližšie k Santovi a s očami plnými detského nadšenia začal opisovať, aké darčeky by chcel nájsť pod stromčekom.
En: He came closer to Santa and with eyes full of childlike enthusiasm, began to describe the gifts he would like to find under the Christmas tree.

Sk: “Chcem nový futbalový dres a autíčka na diaľkové ovládanie,” hovoril s nadšením, nechajúc všetky svoje sny vyplávať na povrch.
En: “I want a new soccer jersey and remote-controlled cars,” he spoke with excitement, letting all his dreams surface.

Sk: Eva a Matúš to celé pozorovali z kaviarne, ktorá mala výhľad na miesto diania.
En: Eve and Matúš watched it all from a cafe with a view of the action.

Sk: Ich úsmevy sa leskli v svetle trhu, a keď Jozef vyjmenoval každú hračku, ktorú by si želal, nedokázali zadržať smiech.
En: Their smiles glittered in the light of the market, and when Jozef listed every toy he desired, they couldn’t contain their laughter.

Sk: Predstaviteľ Santa pred nimi stál skutočne profesionálne, nehnute a s pokojným úsmevom, kým si načúval Jozefovým želaniam.
En: The representative of Santa stood before them truly professionally, immobile, with a calm smile, while listening to Jozef’s wishes.

Sk: Zdalo sa, že sa všetci v okolí zastavili pozerať na toto neobyčajné predstavenie.
En: It seemed that everyone around had stopped to watch this extraordinary performance.

Sk: Eva a Matúš sa vzápätí rozhodli zasiahnuť.
En: Eve and Matúš decided to intervene.

Sk: Prišli k Jozefovi, priatelsky ho pohladili po chrbte a s tichým smiechom mu šepkali: “Jozef, to je len umelec, to nie je naozaj Santa.
En: They came to Jozef, patted him on the back in a friendly way and whispered with a quiet laughter, “Jozef, that’s just an actor, not the real Santa.”

Sk: “Jozef sa spočiatku zdal zmätený, ale potom, čo si všimol úsmevy na tvárach svojich priateľov, pochopil, že to všetko je len súčasť vianočnej zábavy.
En: At first, Jozef seemed confused, but then, after noticing the smiles on his friends’ faces, he understood that it was all just part of the Christmas fun.

Sk: Farba hanby mu zaliala tvár, no nakoniec sa pridal k ich veselému smiechu.
En: A blush of embarrassment spread across his face, but in the end, he joined in their cheerful laughter.

Sk: Aby to Jozef nemal pocit ako hanbu, stačil jeden moment a oni všetci uzavreli tento drobný omyl kalendárom plným príjemných spomienok.
En: To spare Jozef any embarrassment, one moment was enough, and they all closed this slight mistake with a calendar full of pleasant memories.

Sk: Eva a Matúš navrhli, aby si kúpili spoločný dar pre Jozefa – futbalový dres, o akom sníval.
En: Eva and Matúš suggested buying a joint gift for Jozef – the soccer jersey he had been dreaming of.

Sk: Keď sa večerná hodina blížila ku svojmu koncu, trio pokračovalo v objavení ďalších nádherných kútov starobratislavskej atmosféry, dejúc sa súčasťou príbehov, ktoré sa tu odohrávali každoročne.
En: As the evening hour drew to a close, the trio continued to explore other beautiful corners of the old Bratislava atmosphere, becoming part of the stories that unfolded here annually.

Sk: Opúšťali trh s vedomím, že pravá hodnota Vianoc nie je v darčekoch, ale v spoločne strávenom čase a nezabudnuteľných momentoch plných radosti a smiechu, ktoré môžu zdieľať jeden s druhým.
En: They left the market knowing that the true value of Christmas is not in the gifts but in the time spent together and in the unforgettable moments filled with joy and laughter, which they can share with each other.

Sk: Jozef sa na chvíľu obrátil, pokývol hlavou Santovi ako poďakovanie za jeho trpezlivosť a tešil sa na to, aké prekvapenie ho čaká pod vianočným stromčekom.
En: Jozef turned for a moment, nodded to Santa as a thank you for his patience, and looked forward to the surprise waiting for him under the Christmas tree.

Sk: A aj keď to tentoraz nebol ten pravý Santa, kúzlo Vianoc bolo viac ako skutočné.
En: And even though this time it wasn’t the real Santa, the magic of Christmas was more real than ever.

Vocabulary Words:
odohrával : unfolding
tisícov : thousands
lucerny : lantern
nehýbavý : immobile
hanba : embarrassment
veselý : cheerful
zasiahnuť : intervene
dejúca sa : unfolded
trpezlivosť : patience
šepkal : whispered
želal : desired
leskli : glittered
čaro : magic
snívať : dreaming
neobyčajné : extraordinary
atmosféra : atmosphere
smiech : laughter
nádherne : beautifully
zmätený : confused
príjemný : pleasant
prekvapenie : surprise
profesionálna : professional
farba : color
poďakovanie : thank you
sny : dreams
objaví : unfold
Vianoce : Christmas
vzrušenie : excitement
si všimol : noticed
umelec : acted