Tiny Friends’ Magical Market Mishap!

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Roedd y diwrnod hwnnw’n dechrau fel unrhyw ddiwrnod arall yn Llanfair­pwllgwyngyll­gogerych­wyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.
En: That day began like any other day in Llanfair­pwllgwyngyll­gogerych­wyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.

Cy: Roedd yr awyr yn las, yr adar yn canu, a Gwyneth yn barod am antur.
En: The sky was blue, the birds were singing, and Gwyneth was ready for an adventure.

Cy: Ond nid oedd hi’n gwybod bod hi’n mynd i gael antur fel un o’r straeon tylwyth teg y byddai ei mam yn eu hadrodd iddi pan oedd hi’n fach.
En: But she didn’t know she was going to have an adventure like one of the fairy tales her grandmother used to tell her when she was little.

Cy: Yn y gegin, wrth iddi chwarae gydag hen hudlath ei mam-gu, aeth rhywbeth o’i le.
En: In the kitchen, as she played with her grandmother’s old magic wand, something strange happened.

Cy: Roedd y hudlath wedi disgleirio yn fflach o olau, ac yn y fflach honno, roedd Rhys a Meirion wedi diflannu.
En: The wand had emitted a flash of light, and in that flash, Rhys and Meirion had disappeared.

Cy: Edrychodd Gwyneth o’i chwmpas yn syn.
En: Gwyneth looked around in shock.

Cy: Ble oeddent wedi mynd?
En: Where had they gone?

Cy: Yna, clywodd lais prin, fel sibrwd yn dod o’r llawr.
En: Then, she heard a faint voice, like a whisper coming from the floor.

Cy: “Wyt ti’n ein gweld ni, Gwyneth?
En: “Can you see us, Gwyneth?”

Cy: ” sibrwd Rhys, a sylweddolodd Gwyneth fod y llais yn dod o’i phwrs.
En: whispered Rhys, and Gwyneth realized that the voice was coming from her purse.

Cy: Agorodd hi ei phwrs i ddarganfod Rhys a Meirion yno, wedi eu crebachu i faint bawd.
En: She opened her purse to find Rhys and Meirion in there, squeezed to fit inside.

Cy: Gyda chalon yn llawn braw, dyma oedd hi’n addo i’w ffrindiau y byddai hi’n eu helpu i ddychwelyd i’w maint arferol.
En: With a heavy heart, she promised her friends that she would help them return to their normal size.

Cy: Roedd angen llysiau arbennig, a’r unig le i gael y rhain oedd y bazaar llawn dop yng nghanol tref Llanfairpwllgwyngyll.
En: Special herbs were needed, and the only place to get them was the bustling bazaar in the middle of town.

Cy: Heb amser i’w golli, gadael Gwyneth â’i phwrs yn llawn ffrindiau bach am y farchnad.
En: Without a moment to lose, Gwyneth left with her purse full of tiny friends for the market.

Cy: Amhosib oedd teithio drwy’r bazaar.
En: It was impossible to navigate through the bazaar.

Cy: Pob math o bobl yn cerdded o gwmpas, siopwyr yn prynu a werthwyr yn gweiddi.
En: All sorts of people were walking around, shopkeepers were buying and selling, and vendors were shouting.

Cy: Rhys a Meirion wedi cuddio yn dawel ymhlith cwins a phapurau yn y pwrs, ond yn teimlo pob sgwrs, pob cam, yn araf a brawychus fel antur enfawr ynddyn nhw eu hunain.
En: Rhys and Meirion had hidden quietly among candies and papers in the purse, but felt every conversation, every step, slowly and anxiously, like a great adventure in themselves.

Cy: Ar ôl llawer o drafferth, a rhywfaint o hwyl, roedd Gwyneth wedi dod o hyd i’r llysiau perthnasol.
En: After much trouble and some fun, Gwyneth had found the relevant herbs.

Cy: Roedd hi’n wyrthiol sut yr oedd hi’n medru bygwth, prynu, a chario popeth yn ôl adref gan gadw Rhys a Meirion yn saff ac yn gudd.
En: It was miraculous how she managed to bargain, buy, and carry everything back home while keeping Rhys and Meirion safe and hidden.

Cy: Unwaith yn ôl yn y gegin, gyda chynhwysion hudol yn eu lle, gweithiodd Gwyneth ar y swyn i droi ei ffrindiau yn ôl i’w maint gwreiddiol.
En: Back in the kitchen, with magical ingredients in place, Gwyneth worked on the spell to turn her friends back to their original size.

Cy: Yr un pryd, gweddïodd hi fel na fyddai mwy o ddamweiniau.
En: At the same time, she prayed that there would be no more accidents.

Cy: Ac yn sydyn, gyda fflach arall o olau hudol, roedd Rhys a Meirion yn ôl i’w maint gwreiddiol!
En: Suddenly, with another flash of magical light, Rhys and Meirion were back to their original size!

Cy: Chwerthin a dawnsio oedd hi wedyn, y tri’n rhannu eu hanterth o ddiwrnod.
En: Laughter and dancing followed, the three sharing their half day’s adventure.

Cy: Wel, nid yw Llanfair­pwllgwyngyll­gogerych­wyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch wedi gweld diwrnod fel hwnnw erioed o’r blaen.
En: Well, Llanfair­pwllgwyngyll­gogerych­wyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch has never seen a day like that before.

Cy: O hynny ymlaen, roedd gan Rhys a Meirion stori anhygoel i’w hadrodd, a gwers i Gwyneth am fod yn ofalus gyda hudlathau hen a henwau trefi anhygoel.
En: From then on, Rhys and Meirion had an incredible story to tell, and Gwyneth learned a lesson about being careful with old wands and the names of incredible towns.

Vocabulary Words:
diwrnod : day
dechrau : began
fel : like
arall : other
Llanfair­pwllgwyngyll­gogerych­wyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch : Llanfair­pwllgwyngyll­gogerych­wyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch
awyr : sky
las : blue
adar : birds
canu : singing
barod : ready
antur : adventure
straeon tylwyth teg : fairy tales
mam-gu : grandmother
hen : old
hudol : magic
hudlath : wand
rhywbeth : strange
fflach : flash
olau : light
diflannu : disappeared
syn : shock
llais : voice
sibrwd : whisper
llawr : floor
gweld : see
pwrs : purse
ffrindiau : friends
helpu : help
ddychwelyd : return
arferol : normal