Trapped by Greed: A Twist of Fate & Friendship

Fluent Fiction – Irish
www.FluentFiction.org/Irish
Story Transcript:
Ga: Bhí lá fuar fómhair ann agus d’éirigh Sean go luath.
En: It was a cold autumn day and Sean woke up early.

Ga: Bhí sé ina chónaí i nGaillimh, in aice leis an gcoill draíochta.
En: He lived in Galway, near the magical forest.

Ga: Bhí sceitimíní air.
En: He was excited.

Ga: Chuala sé scéalta faoi ór na leipreachán agus bhí sé chinnte go bhféadfadh sé é a fháil.
En: He heard stories about the leprechaun’s gold and he was sure he could find it.

Ga: Shiúil Sean isteach sa choill agus thosaigh sé ag cuardach an óir.
En: Sean walked into the forest and started searching for the gold.

Ga: D’úsáid sé léarscáil a thug Aoife dó, a chara is fearr.
En: He used a map given to him by Aoife, his best friend.

Ga: Bhí sí cliste agus cróga, ach bhí imní uirthi faoi Sean.
En: She was clever and brave, but she was worried about Sean.

Ga: Bhí Roisin, a dheirfiúr óg, le Aoife agus d’iarr sí go dtiocfadh sí leis, ach dúirt Sean go raibh sé róchontúirteach.
En: Roisin, Aoife’s younger sister, was with Aoife and asked to come along, but Sean said he was too clumsy.

Ga: Agus é ag siúl, ní fhaca Sean an gaiste beag glas a bhí curtha ag na leipreacháin.
En: While walking, Sean didn’t see the small green bush placed by the leprechauns.

Ga: Ghabh sé cos istigh ann agus chaill sé a chothromaíocht.
En: He stepped in it and lost his balance.

Ga: Thit sé síos i bpoll domhain!
En: He fell into a deep hole!

Ga: Bhreathnaigh sé timpeall agus bhí a fhios aige: bhí sé sáinnithe i ngaiste leipreachán!
En: He looked around and realized: he was trapped in a leprechaun’s bush!

Ga: Bhí Aoife agus Roisin sa bhaile ag fanacht le Sean nuair a chonaic siad go raibh sé déanach.
En: Aoife and Roisin were at home waiting for Sean when they saw he was late.

Ga: Bhí imní orthu agus chuaigh siad amach sa choill chun Sean a aimsiú.
En: They were worried and went out into the forest to find Sean.

Ga: Shiúil siad gach áit, ag glaoch a ainm.
En: They walked everywhere, calling out his name.

Ga: I ngach uile áit sa choill chuardaigh na cailíní agus ag deireadh thiar thall, chuala siad é ag screadáil.
En: In every corner of the forest, the girls searched and finally, far away, they heard him screaming.

Ga: Chonaic siad an poll agus bhí Aoife tapa le smaoineamh.
En: They saw the hole and Aoife quickly thought of a plan.

Ga: Bhain sí úsáid as a bata siúil agus shín sí é síos chuig Sean.
En: She used her walking stick and reached it down to Sean.

Ga: Le beagán dua agus iarracht, d’éirigh le Sean dreapadh amach as an bpoll le cabhair ón bata.
En: With a little luck and effort, Sean managed to climb out of the hole with help from the stick.

Ga: Bhí sé buíoch go deo.
En: He was forever grateful.

Ga: Bhí Aoife agus Roisin faoiseamh an domhain air.
En: Aoife and Roisin were relieved.

Ga: Phóg Sean Aoife agus chuir sé geall nach rachadh sé ar lorg óir leipreachán arís.
En: Sean kissed Aoife and promised he wouldn’t go looking for leprechaun gold again.

Ga: D’fhill siad abhaile le chéile, agus bhí an teaghlach ar fad sásta a bheith ar ais le chéile.
En: They all returned home together, and the whole family was happy to be back together.

Ga: B’é an grá agus an cairdeas, ní ór, an taisce i ndáiríre a d’fhoghlaim Sean an lá sin.
En: The love and friendship, not gold, were the true treasure that Sean learned that day.

Ga: Agus ón lá sin amach, d’fhan siad agus a gcroíthe lán de ghaol gan dul i ngafaí níos mó.
En: And from that day on, they stayed and their hearts were full of unbreakable bonds.

Vocabulary Words:
fuar : cold
fómhair : autumn
d’éirigh : woke up
cónaí : lived
in aice le : near
draíochta : magical
sceitimíní : excited
chuala : heard
scéalta : stories
na leipreachán : leprechaun’s
ór : gold
fháil : find
shiúil : walked
cuardach : searching
léarscáil : map
thug : given
chara is fearr : best friend
cliste : clever
cróga : brave
imní : worried
dheirfiúr óg : younger sister
d’iarr : asked
iompar liom : come along
róchontúirteach : clumsy
fhaca : see
beag : small
glas : green
gaiste : bush
curtha : placed
ghabh : stepped