Trapped in Translation: A Revolving Tale

explore the whimsical misadventures of Rhys and Eleri as they find themselves unexpectedly trapped in the world's longest-named town.

Cy: Oedd yn ddiwrnod braf yng nghanol haf pan penderfynodd Rhys a Eleri ymweld â'r dre' enwog, Llanfair­pwll­gwyn­gyll­go­ger­ych­wyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.
En: It was a beautiful day in the middle of summer when Rhys and Eleri decided to visit the famous town, Llanfair­pwll­gwyn­gyll­go­ger­ych­wyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.

Cy: Yng nghalon y dref, saif siop fawr gyda drws troi gwych oedd yn enwog ymhell a hed.
En: In the heart of the town, stood a large shop with a magnificent revolving door that was famous far and wide.

Cy: Wrth iddyn nhw nesáu at y drws troi, gwên ar wynebau Rhys ac Eleri yn dangos eu cyffro.
En: As they approached the revolving door, smiles lit up Rhys and Eleri's faces, showing their excitement.

Cy: Ond, wedi i Rhys gamu i mewn yn gyntaf gyda Eleri ar ei ôl, dechreuodd pethau fynd o chwith yn gyflym.
En: But, after Rhys stepped in first with Eleri behind him, things began to go awry quickly.

Cy: "Daliwch!
En: "Wait!

Cy: Beth sy'n digwydd?
En: What's happening?"

Cy: " gwaeddodd Eleri wrth i'r drws stopio yn sydyn, gan eu cadw nhw'n sownd y tu mewn i'r gwydr cylchol.
En: exclaimed Eleri as the door suddenly stopped, trapping them inside the glass circle.

Cy: Rhys, synnwyd yn lân, dechreuodd wthio gyda'i holl nerth.
En: Rhys, completely taken aback, began pushing with all his might.

Cy: Ond roedd y drws yn hollol anhyblyg.
En: But the door was completely unyielding.

Cy: Eleri, yn ceisio cadw'n tawel, dechreuodd chwerthin.
En: Eleri, trying to keep calm, started laughing.

Cy: "Mae hyn yn hurt," meddai, gan geisio tynnu sylw oddi wrth y sefyllfa ddigalon.
En: "This is hilarious," she said, trying to divert attention from the dismal situation.

Cy: Amser yn treiglo'n araf, a'u hymdrechion i symud y drws yn aflwyddiannus, dechreuodd y ddau feddwl am gysylltu â rhywun o'r tu allan.
En: As time slowly passed, and their attempts to move the door failed, they started thinking about contacting someone from outside.

Cy: Ond yna, sylwodd Rhys ar rhywbeth.
En: But then, Rhys noticed something.

Cy: "Edrychwch!
En: "Look!"

Cy: " meddai e wrth Eleri, gan bwyntio at fotwm bach ar ochr y drws.
En: he said to Eleri, pointing at a small button on the side of the door.

Cy: "Y botwm brys!
En: "The emergency button!"

Cy: " Eleri ei gwthio'n bryfoclyd a chlywodd swn clicied.
En: Eleri pushed it eagerly and heard a clicking sound.

Cy: Yn raddol, dechreuodd y drws troi eto, gan ryddhau Rhys ac Eleri i rhyddid.
En: Gradually, the door started turning again, releasing Rhys and Eleri to freedom.

Cy: Gyda chwerthin a rhyddhad, camodd y ddau i mewn i'r siop, eu hantur bach yn gyfrol newydd yn hanesion Llanfair­pwll­gwyn­gyll.
En: With laughter and relief, the two stepped into the shop, their little adventure a new chapter in the tales of Llanfair­pwll­gwyn­gyll.

Cy: Felly, roedd dyddiau siopa yn Llanfairpwllgwyngyll bob amser yn llawn antur ac annisgwyl, a ddaeth Rhys ac Eleri allan o'r drws troi gyda stori dda i'w hadrodd.
En: Thus, shopping days in Llanfairpwllgwyngyll always turned out to be full of adventure and unexpected turns, as Rhys and Eleri emerged from the revolving door with a good story to tell.