Triumph at Blarney: A Kiss of Fate

In this episode, we'll explore the thrilling tale of friendship and fortitude at the historic Blarney Castle.

Ga: I lár an lae gealaigh, nuair a bhí an ghrian ag scaladh gach cúinne ag Caisleán Blarney, bhí triúr cairde ó chroí ag déanamh a mbealach suas na clocha céimeanna stairiúla.
En: At the break of the bright day, when the sun was bathing every corner of Blarney Castle, three friends from the heart were making their way up the historic stone steps.

Ga: Seamus, an fear is sine den triúr, ba é an t-eachtraí a bhí dolásach chun póg a thabhairt don Chloch cáiliúil.
En: Seamus, the eldest of the three, was the one courageous enough to kiss the famous Stone.

Ga: Aoife, an bhean óg le gáire iontaise, agus Padraig, a raibh a gháirí chomh trom le mórán cloch, bhí siad ag gáire agus ag magadh faoin dúshlán rompu.
En: Aoife, the young woman with infectious laughter, and Padraig, whose giggles were as heavy as many stones, were laughing and joking about the challenge ahead of them.

Ga: Suas ag barr an chaisleáin, sheas Seamus ag féachaint anuas ar na tailte glasa – réidh le scéal a dhéanamh as.
En: At the top of the castle, Seamus stood looking down at the lush fields below, ready to make a story out of it.

Ga: Bhris sé amach óna chairde, Aoife agus Padraig, agus chuir sé aghaidh ar an gcloch le póg a bhronnadh uirthi.
En: He broke away from his friends, Aoife and Padraig, and approached the stone to bestow a kiss upon it.

Ga: Ach, ab é an dushlán a bhí i bhfolach nach raibh i ndán d'aon scéal go fóill.
En: However, the challenge hidden within was not yet destined for any story.

Ga: Chuir Seamus a éadán i dteagmháil leis an Chloch Blarney agus chrom sé thar cúl chun póg a fháil ach, mo léan, sleamhnaigh a chois isteach sa bhearna!
En: Seamus leaned in towards the Blarney Stone and leaned back to get the kiss, but alas, he slipped his foot into the gap!

Ga: Bhí sé greamaithe!
En: He was stuck!

Ga: Bhraitheann sé an teannas ina an úill – ní raibh sé ag siúl leis an gcontúirt seo.
En: He felt the tension in the air – he wasn’t walking away from this danger.

Ga: Chróg Aoife a lámh thar a béal agus chaill Padraig a gháire nuair a chonaic siad an trioblóid.
En: Aoife reached her hand over her mouth, and Padraig lost his laughter when they saw the trouble.

Ga: "Ó, Seamus, tá tú greamaithe!
En: "Oh, Seamus, you’re stuck!"

Ga: " a ghlaodh Aoife.
En: shouted Aoife.

Ga: “Ná bí buartha,” a deir Padraig le misneach.
En: "Don’t worry," said Padraig confidently.

Ga: "Táimid anseo le sábháil tú.
En: "We're here to save you."

Ga: "Déanadh iarrachtaí cróga ag Aoife agus Padraig chun Seamus a shábháil.
En: Brave attempts were made by Aoife and Padraig to save Seamus.

Ga: Tarraingíodh, brúnaíodh, agus fiú guíodh orthu, ach ní ar bheagán a thug an Chloch Blarney suas é.
En: They pulled, pushed, and even prayed, but the Blarney Stone wouldn't give him up easily.

Ga: Ansin, nuair a bhí beagnach dóchais acu, chuir Aoife smaoineamh glic i bhfeidhm.
En: Then, when they almost lost hope, Aoife had a clever idea.

Ga: "Tabhair dom an t-ola," a dúirt sí le Padraig.
En: "Give me the oil," she said to Padraig.

Ga: Alltaigh sé ón mála mór a bhí agus thug sé di é.
En: He took it from the big bag and gave it to her.

Ga: B'fhéidir gur oibrigh sleamhnán beag ar chlaí an chois a bheadh in ann cabhrú leo.
En: Perhaps a little oil would work on the gap in the stone to help them.

Ga: Le cnap beag maith d'ola olóige bhain Aoife úsáid as faoi chois Seamus.
En: With a good amount of lubricating oil, Aoife used it under Seamus's foot.

Ga: Bhí an t-am ann.
En: It worked.

Ga: Le brú amháin eile, leath tacaíocht ó Padraig, agus tar éis siosarnach, scaoil an Chloch Blarney saor an soitheach cloíte.
En: With one more push, half support from Padraig, and after some struggle, the Blarney Stone released the trapped foot.

Ga: Thit Seamus isteach i lámha a chairde le faoiseamh mór, agus gach duine acu ag gáire anois.
En: Seamus fell into his friends’ arms with great relief, and they all laughed now.

Ga: Bhailigh siad iad féin, agus d’aithin Seamus an t-am a bhí istigh aige.
En: They gathered themselves, and Seamus recognized the time he had within him.

Ga: D'éirigh leis an tríúr, ní hamháin le cairdeas a neartú ach le scéal a shealbhú le hinsint ar feadh na laethanta.
En: He succeeded in strengthening not only the friendship of the trio but also in obtaining a story to tell for days.

Ga: Agus bhí a fhios acu go cinnte, go raibh draíocht sa Chloch Blarney, ach draíocht comhbhá nas láidre iad a thabhairt le chéile.
En: And they knew for sure, that there was magic in the Blarney Stone, but it was their combined stronger magic that brought them together.

Ga: Agus ón lá sin ar aghaidh, má chluineann tú scéal duine éigin ag iarraidh póg a bhronnadh ar Chloch Blarney, smaoinigh ar Seamus, Aoife, agus Padraig, mar is léir nach bhfuil aon eachtraí beag ag an gCaisleán ársa sin.
En: And from that day on, if you hear a story of someone trying to kiss the Blarney Stone, think of Seamus, Aoife, and Padraig, as it’s clear that there is no small adventure at that ancient Castle.