Uncovering Nature’s Secrets: A Memorable Journey in Snowdonia

In this episode, we'll join three enthusiastic students as they embark on an enlightening adventure through Snowdonia National Park, discovering fascinating plants and animals that make the Welsh wilderness so special.

Cy: Yn nyfnder haf heulog, teithiodd grŵp o ddisgyblion i Barc Cenedlaethol Eryri.
En: In the depths of a sunny summer, a group of students traveled to Snowdonia National Park.

Cy: Roedd yn ddiwrnod arbennig iawn.
En: It was a very special day.

Cy: Roedd Aled, Carys a Gwen yn grŵp cyffrous.
En: Aled, Carys, and Gwen were an excited group.

Cy: Roeddynt yn barod i ddysgu am blanhigion ac anifeiliaid Cymru.
En: They were ready to learn about the plants and animals of Wales.

Cy: Cyn cychwyn, rhoddodd y tiwtor dasg iddynt.
En: Before starting, the tutor gave them a task.

Cy: Roedd angen i bob grŵp ddod o hyd i dri phlanhigyn a dau anifail.
En: Each group needed to find three plants and two animals.

Cy: "Byddwch yn gwylio'n ofalus," dywedodd y tiwtor.
En: "Watch carefully," the tutor said.

Cy: Roedd pawb yn gyffrous.
En: Everyone was excited.

Cy: Dechreuodd y tri ar eu taith.
En: The three began their journey.

Cy: Roedd yr haul yn tywynnu'n braf.
En: The sun was shining pleasantly.

Cy: "Edrychwch," dywedodd Carys yn gyntaf.
En: "Look," said Carys first.

Cy: "Dyma dderwen.
En: "Here’s an oak.

Cy: Mae'n blanhigyn hynafol.
En: It’s an ancient plant."

Cy: " Nododd Aled hynny ar ei lyfr nodiadau.
En: Aled noted this down in his notebook.

Cy: Yn y canol coedwig oedd Gwen.
En: In the middle of the forest was Gwen.

Cy: Gwelodd y ferch fechan cennin Pedr melyn llachar.
En: The little girl saw bright yellow daffodils.

Cy: "Dyma'n planhigyn cyntaf arall," meddai Gwen.
En: "Here's our first other plant," said Gwen.

Cy: Roedd ei hwyneb yn llawn llawenydd.
En: Her face was full of joy.

Cy: Wrth fynd yn ddyfnach i'r goedwig, aeth y disgyblion heibio nant.
En: As they went deeper into the forest, the students passed by a stream.

Cy: "Gwrandewch," meddai Aled, "Beth yw'r sain honno?
En: "Listen," said Aled, "What is that sound?"

Cy: " Roedd y tri yn gwrando'n astud.
En: The three listened intently.

Cy: "Gloynnod byw!
En: "Butterflies!"

Cy: " gwaeddodd Carys.
En: shouted Carys.

Cy: Roeddent yn lliwgar a hardd iawn.
En: They were very colorful and beautiful.

Cy: "Bryd ar anifail," meddai Gwen.
En: "Time for an animal," said Gwen.

Cy: Roeddent yn cerdded yn dawel gan obeithio gweld rhywbeth cyffrous.
En: They walked quietly, hoping to see something exciting.

Cy: Yn sydyn, gwelodd Aled rywbeth yn symud.
En: Suddenly, Aled saw something moving.

Cy: "Yno!
En: "There!"

Cy: " sibrydodd ef.
En: he whispered.

Cy: Roedd mochyn daear yn palu twll yn y ddaear.
En: A badger was digging a hole in the ground.

Cy: Roedd hyn yn syfrdanol.
En: It was astonishing.

Cy: "Rhaid i ni ddod o hyd i un anifail arall," meddai Carys.
En: "We need to find one more animal," said Carys.

Cy: Cerddon nhw ymlaen.
En: They walked on.

Cy: Yn y pellter, gwelodd Gwen ehedydd yn hedfan i'w nyth.
En: In the distance, Gwen saw a skylark flying to its nest.

Cy: Roeddent yn llawn hwyl a balchder.
En: They were full of fun and pride.

Cy: Daeth yr amser i ddychwelyd i'r grŵp mawr.
En: The time came to return to the large group.

Cy: Cyflwynodd bob grŵp eu gwybodaeth.
En: Each group presented their findings.

Cy: Gwrandawodd pawb yn astud.
En: Everyone listened carefully.

Cy: Roedd y tiwtor yn hapus gyda'r gwaith a wnaed.
En: The tutor was happy with the work done.

Cy: Dywedodd, "Mae'n amlwg i bawb ddysgu llawer heddiw.
En: He said, "It's clear everyone has learned a lot today.

Cy: Da iawn bawb!
En: Well done, everyone!"

Cy: "Wedi'r trip, roedd Aled, Carys a Gwen yn trafod y diwrnod.
En: After the trip, Aled, Carys, and Gwen discussed the day.

Cy: "Roedd yn brofiad anghygoel," meddai Aled.
En: "It was an incredible experience," said Aled.

Cy: "Mae Ewryri yn le arbennig iawn.
En: "Snowdonia is a very special place."

Cy: " Cytunodd Carys a Gwen yn unedig.
En: Carys and Gwen agreed unanimously.

Cy: Roedd tri ffrind yn teimlo'n falch.
En: The three friends felt proud.

Cy: Dysgon nhw lawer.
En: They had learned a lot.

Cy: Gwnaeth y trip yn gofiadwy iawn.
En: The trip made it very memorable.

Cy: Roeddent yn edrych ymlaen at anturiaethau yn y dyfodol.
En: They looked forward to future adventures.

Cy: diwedd.
En: The end.