Uncovering Snowdonia’s Ancient Curse: An Adventure Unfolded

In this episode, we'll embark on a thrilling hike through Snowdonia, where an ancient artifact unleashes a mysterious curse that leaves our adventurers questioning the eternal secrets hidden within the land.

Cy: Y tu hwnt i'r coed, mae Gareth, Rhiannon a Dylan yn cerdded yn araf.
En: Beyond the trees, Gareth, Rhiannon, and Dylan are walking slowly.

Cy: Maen nhw yn Eryri, parc cenedlaethol enwog am ei harddwch.
En: They are in Snowdonia, a national park famous for its beauty.

Cy: Mae'r dydd yn heulog.
En: The day is sunny.

Cy: Mae'r ddaear yn llaith o'r glaw boreol.
En: The ground is damp from the morning rain.

Cy: Maen nhw'n dilyn llwybr creigiog a llethrau serth.
En: They are following a rocky path and steep slopes.

Cy: Ar uchder uchel, mae Dylan yn torheulo wrth y ffynnon.
En: At a high altitude, Dylan is sunbathing by the spring.

Cy: Mae'n sylwi ar siâp rhyfedd yn y pridd.
En: He notices a strange shape in the dirt.

Cy: Mae'n galw allan i'r lleill, "Gareth, Rhiannon, dewch yma!
En: He calls out to the others, "Gareth, Rhiannon, come here!

Cy: Dw i wedi gweld rhywbeth.
En: I've found something."

Cy: " Maen nhw'n rhedeg ato.
En: They run to him.

Cy: Yn y twll bychan y mae Dylan wedi creu, mae gwrthrych hynafol.
En: In the small hole Dylan has made, there is an ancient object.

Cy: Mae'n addurnedig gyda symbolau estron.
En: It is decorated with foreign symbols.

Cy: Rhiannon yn cymryd yr artifact yn ofalus.
En: Rhiannon carefully picks up the artifact.

Cy: Mae ei llygaid yn tywynnu gyda chwilfrydedd.
En: Her eyes sparkle with curiosity.

Cy: "Beth yw hwn, tybed?
En: "I wonder what this is?"

Cy: " meddai hi.
En: she says.

Cy: Maen nhw'n eistedd ar graig fawr.
En: They sit on a large rock.

Cy: Mae Gareth yn tynnu llyfr nodiadau.
En: Gareth pulls out a notebook.

Cy: Mae'n ceisio rhestru'r symbolau.
En: He tries to list the symbols.

Cy: Ond does neb yn deall y iaith.
En: But no one understands the language.

Cy: Mae'n edrych fel lledr gaerog.
En: It looks like hardened leather.

Cy: Efallai'n dod o ganrifoedd yn ôl.
En: Maybe it's from centuries ago.

Cy: Yna, rhywbeth rhyfedd yn digwydd.
En: Then, something strange happens.

Cy: Mae adar yn dechrau cylchdroi uwch ben, yn symud mewn cylchau treisgar.
En: Birds start circling above, moving in violent circles.

Cy: Mae Gareth yn clywed mwncian.
En: Gareth hears a growling sound.

Cy: Mae Dylan yn edrych o gwmpas gyda llygaid mawr.
En: Dylan looks around with wide eyes.

Cy: Mae'r anifail yn gwylio â phryder.
En: An animal is watching anxiously.

Cy: "Mae'n rhaid i ni fynd," meddai Gareth yn sydyn.
En: "We have to go," says Gareth suddenly.

Cy: "Mae rhywbeth anghyson.
En: "Something is wrong."

Cy: "Yn sydyn, mae Rhiannon yn gweld eirth.
En: Suddenly, Rhiannon sees bears.

Cy: Maen nhw'n rhoi eu cyrff yn agos at y tlws.
En: They put their bodies close to the amulet.

Cy: Mae anifail arall yn ymddangos, drewgi.
En: Another animal appears, a badger.

Cy: Mae'r tlws yn sboncio ar y cerrig, gan ryddhau pelydrau golau.
En: The amulet bounces on the rocks, emitting rays of light.

Cy: "Beth sy'n digwydd?
En: "What's happening?!"

Cy: " mae Dylan yn gweiddi.
En: Dylan shouts.

Cy: Maen nhw'n gweld bod symbolau ar y tlws yn symud.
En: They see the symbols on the amulet moving.

Cy: Mae'r anifeiliaid wedi mynd yn llonydd.
En: The animals have gone still.

Cy: "Dylem osod y tlws yn llonydd," meddai Rhiannon.
En: "We should put the amulet down," says Rhiannon.

Cy: Maen nhw'n cydsynio.
En: They agree.

Cy: Rydyn nhw'n rhoi'r artifact yn ôl.
En: They place the artifact back.

Cy: Yna, yn araf, mae'r adar yn hedfan i ffwrdd ac mae'r anifeiliaid yn toddi i'r llen gwyrdd.
En: Then, slowly, the birds fly away and the animals melt into the green canopy.

Cy: Ond nawr, mae melltith wedi cael ei rhyddhau.
En: But now, a curse has been released.

Cy: Maen nhw'n gwybod y byddai'r artifact yn aros yno, yn disgwyl am arall i'w ddarganfod.
En: They know the artifact will remain there, waiting for another to find it.

Cy: Rhaid iddynt adael Snowdonia a byth dychwelyd.
En: They must leave Snowdonia and never return.

Cy: Maen nhw'n cerdded yn ôl i lawr y llwybr.
En: They walk back down the path.

Cy: Mae'r haul yn machlud.
En: The sun is setting.

Cy: Mae'r daith wedi bod yn heriol.
En: The journey has been challenging.

Cy: Mae’r artifact yn aros yn segur yng nghanol yr hen goed.
En: The artifact remains inert in the middle of the ancient trees.

Cy: Mae’r aelodau'n adlewyrchu ar yr hyn maent wedi'u gweld, gan gwestiynu’r dirgelwch o fewn y tir hwn.
En: The group reflects on what they have seen, questioning the mystery within this land.

Cy: Efallai na fydd yr ateb ddod byth, ond mae eu cyfraniad i'r dirgelwch wedi cadarnhau bod cariad at hanes a dirgelwch awgrymu bod rhywfaint o wirionedd yn astoreinol a pharchus.
En: The answer may never come, but their contribution to the mystery confirms that a love for history and mystery suggests that some truths are eternal and respected.