Unexpected Star of the Night: A Kugelis Tale

Fluent Fiction – Lithuanian
www.FluentFiction.org/Lithuanian
Story Transcript:
Lt: Vieną žvaigždėta vasaros vakarą, Vilnius mirgėjo šimtais šviestuvų ir balsų aidu.
En: One starry summer evening, Vilnius sparkled with hundreds of lights and the echo of voices.

Lt: Gedimino pilis, didingai stovinti ant kalno, šį vakarą kvietė miestiečius ir atvykėlius į neeilinį koncertą po atviru dangumi.
En: The majestic Gediminas Castle, standing proudly on the hill, invited the townspeople and visitors to an extraordinary open-air concert.

Lt: Marius, jaukus jaunuolis su plačia šypsena, tikėjosi šį vakarą išgirsti savo mėgstamiausią grupę.
En: Marius, a cheerful young man with a wide smile, hoped to hear his favorite band that evening.

Lt: Kurios dainos visada sukdavosi jo ausyse eidamas pro Vilnelės krantinius.
En: Their songs had always played in his ears as he walked along the banks of the Vilnelė River.

Lt: Jis su nekantrumu laukė koncerto, o šalia jo minioje, kaip liepsnos, degė ir šurmuliuodavo Jurgos ir Vaidos akys.
En: He eagerly awaited the concert, while beside him, in the crowd, Jurga and Vaida’s eyes blazed and flickered like flames.

Lt: Tačiau, stebuklingas vakaras netikėtai virto painiava, kai Marius, bandydamas rasti vietą ant žolės, neapsižiūrėjo ir atsisėdo ant kažko minkšto ir šilto.
En: However, the magical evening unexpectedly turned into a confusion when Marius, trying to find a spot on the grass, didn’t look where he was sitting and ended up on something soft and warm.

Lt: Tai buvo tradicinis lietuviškas patiekalas kugelis, kuris tyliai ilsėjosi ant vilnonio pledo.
En: It was a traditional Lithuanian dish called kugelis, quietly resting on a woolen blanket.

Lt: Ir štai, vietoje muzikos ritmų, Marius pajuto, kaip šiltas ir lipnus kugelio gabalas prisiklijavo prie jo kelnių!
En: Instead of the rhythm of music, Marius felt a warm, sticky piece of kugelis sticking to his pants!

Lt: Jurga, visada linksmoji ir kvatojanti, vos išvydusi šią nelaikę, iš karto pradėjo juoktis, nekreipdama dėmesio į Mario nemalonę.
En: Jurga, always lively and giggling, immediately started laughing when she saw this, paying no attention to Marius’s embarrassment.

Lt: Vaida, ramesnė, bet geraširdė draugė, rado švelnesnį būdą situacijai spręsti – skubiai atnešė šaltą vandenį ir servetėlę, kad Marius galėtų nuvalyti lėkštės pasekmes.
En: Vaida, calmer but kindhearted, found a gentler way to handle the situation – she quickly brought cold water and a napkin so Marius could clean up the mess.

Lt: Nors Marius jautė nedidelį gėdą, jo gerumas ir lengvabūdiškumas neliko nepastebėti.
En: Though Marius felt a little embarrassed, his kindness and easygoing nature did not go unnoticed.

Lt: Jis nusijuokė kartu su Jurga ir padėkojo Vaidai už pagalbą.
En: He laughed along with Jurga and thanked Vaida for her help.

Lt: Kai jis pakilo, aplinkui susirinkę koncerto lankytojai plojo, kartu su juo juokdamiesi.
En: As he got up, the concertgoers around them applauded, laughing along with him.

Lt: Marius nusivalęs kugelį tarė: „Pagrindinis šios vakaro žvaigždė – mano kelnės!“
En: Wiping off the kugelis, he said, “The main star of tonight is my pants!”

Lt: Koncertas prasidėjo, ir visi trys draugai – Marius, Jurga ir Vaida – įsijungė į bendrą šventę, pamiršdami visus negalavimus.
En: The concert began, and all three friends – Marius, Jurga, and Vaida – joined in the celebration, forgetting all their troubles.

Lt: Tarp dainų, gitarų garsų ir aplinkui sklindančios laimės, vienas minkštas kugelio gabalas buvo tik smulkus epizodas įsimintiname vakare Gedimino pilyje.
En: Amidst the songs, the sounds of guitars, and the happiness in the air, one soft piece of kugelis became just a small episode in the memorable evening at Gediminas Castle.

Lt: Koncertas baigėsi, žvaigždės šviečia dar ryškiau, o Marius su draugėmis einant namo juokuosi ir pasakoja, kaip kugelis tapo neplanuota vakaro įžanga.
En: As the concert ended and the stars shone even brighter, Marius and his friends walked home laughing and recounting how the kugelis became an unexpected start to the evening.

Lt: Nors ir kiek keistas, vakaras tapo dar viena linksma ir šilta istorija, kurią jie drauge pasakos dar ne vieną kartą, eidami pro Vilniaus senamiesčio kiemelius.
En: Though a bit strange, the night became another joyful and warm story they would tell many times while walking through the courtyards of Vilnius Old Town.

Lt: Ir viskas dėl vieno mažo kugelio gabalėlio.
En: All because of one little piece of kugelis.

Vocabulary Words:
vakaras : summer
mirgėjo : sparkled
šimtais : hundreds
prisinga : majestic
pilis : Castle
stovinti : standing
idingai : proudly
kalno : hill
kvietė : invited
neeilinė : extraordinary
po atviru dangumi : open-air
jaukus : cheerful
šypsena : smile
tikėjosi : hoped
mėgstamiausią : favorite
grupę : band
dainos : songs
sukdavosi : played
ausyse : ears
eidamas : walked
krantiniais : banks
su nekantrumu : eagerly
laukė : awaited
minioje : crowd
dego : blazed
šurmuliuodavo : flickered
akys : flames
stebuklingas : magical
painiava : confusion
rasti : find