Unveiling Gaudí: Secret Masterpieces Hidden in Park Güell

In this episode, we'll delve into a thrilling discovery by three friends in Park Güell, unveiling a secret masterpiece of Gaudí's hidden beneath Barcelona's famous mosaics.

Ca: La ciutat de Barcelona té molts secrets.
En: The city of Barcelona holds many secrets.

Ca: Un dia assolellat, Jordi, Montserrat i Sergi caminaven pel Parc Güell.
En: On a sunny day, Jordi, Montserrat, and Sergi were walking through Park Güell.

Ca: El parc estava ple de colors.
En: The park was full of colors.

Ca: Els mosaics brillaven amb la llum del sol.
En: The mosaics sparkled in the sunlight.

Ca: Jordi, un jove arquitecte, observava cada detall dels mosaics.
En: Jordi, a young architect, observed every detail of the mosaics.

Ca: La seva amiga Montserrat, una estudiant d'història de l'art, li explicava la història del parc.
En: His friend Montserrat, an art history student, was explaining the history of the park to him.

Ca: Sergi, un amic de tots dos, feia fotos amb la seva càmera.
En: Sergi, a friend of both, was taking photos with his camera.

Ca: De sobte, Jordi va veure una cosa estranya en una de les rajoles.
En: Suddenly, Jordi saw something strange in one of the tiles.

Ca: Hi havia un petit forat.
En: There was a small hole.

Ca: Intrigat, va introduir una agulla i va sentir un clic.
En: Intrigued, he inserted a needle and heard a click.

Ca: "Què has trobat, Jordi?
En: "What have you found, Jordi?"

Ca: " va preguntar Montserrat amb curiositat.
En: asked Montserrat with curiosity.

Ca: Jordi va treure una ràfega d'aire.
En: Jordi exhaled sharply.

Ca: "Massa aviat per dir-ho.
En: "Too soon to say.

Ca: Sembla que hi ha alguna cosa dins del mosaic.
En: It looks like there's something inside the mosaic."

Ca: " Amb cura, va treure la rajola.
En: Carefully, he removed the tile.

Ca: A dins, hi havia un manuscrit antic.
En: Inside, there was an ancient manuscript.

Ca: Els tres amics es miraren, sorpresos.
En: The three friends looked at each other, surprised.

Ca: Montserrat agafà el manuscrit amb mans tremoloses.
En: Montserrat took the manuscript with trembling hands.

Ca: "Això és increïble!
En: "This is incredible!

Ca: Pot ser un secret de Gaudí!
En: It could be a secret from Gaudí!"

Ca: " va dir emocionada.
En: she said excitedly.

Ca: Van seure a un banc per examinar el manuscrit.
En: They sat on a bench to examine the manuscript.

Ca: Els seus ulls brillaven d'emoció.
En: Their eyes sparkled with excitement.

Ca: El manuscrit estava escrit en una llengua antiga.
En: The manuscript was written in an ancient language.

Ca: Contenia dibuixos i notes que semblaven plans d'edificis.
En: It contained drawings and notes that seemed like building plans.

Ca: "Sergi, has de fer fotos d'això," va dir Montserrat.
En: "Sergi, you have to take photos of this," said Montserrat.

Ca: "Segur, però també hem de dir-ho a algú!
En: "Sure, but we also need to tell someone!

Ca: Pot ser molt important," va afegir Sergi.
En: This could be very important," added Sergi.

Ca: Jordi va mirar als seus amics.
En: Jordi looked at his friends.

Ca: "No ho sabem segur.
En: "We don't know for sure.

Ca: Millor que primer ho estudiem nosaltres mateixos.
En: It's better if we study it ourselves first.

Ca: Hi ha alguna referència a obres desconegudes de Gaudí.
En: There are references to unknown works of Gaudí."

Ca: "Amb dies de dedicació, van estudiar el manuscrit.
En: With days of dedication, they studied the manuscript.

Ca: Van descobrir plans per a una església secreta.
En: They discovered plans for a secret church.

Ca: Aquesta església havia de ser amagada sota el Parc Güell.
En: This church was meant to be hidden under Park Güell.

Ca: Les notes parlaven d'estructures mai vistes.
En: The notes spoke of structures never seen before.

Ca: Un dia, Montserrat va portar el manuscrit a la biblioteca central de Barcelona.
En: One day, Montserrat took the manuscript to the central library of Barcelona.

Ca: Allà, un expert va confirmar l'autenticitat del document.
En: There, an expert confirmed the authenticity of the document.

Ca: "Aquest manuscrit serà una revolució per a la història de l'art," va dir emocionat l'expert.
En: "This manuscript will be a revolution for art history," said the expert excitedly.

Ca: Amb aquesta nova informació, la ciutat de Barcelona va decidir excavar sota el Parc Güell.
En: With this new information, the city of Barcelona decided to excavate under Park Güell.

Ca: Després de mesos de treball, van trobar les restes de l'església amagada.
En: After months of work, they found the remains of the hidden church.

Ca: Era una obra mestra, una joia desconeguda fins ara.
En: It was a masterpiece, an unknown gem until now.

Ca: Jordi, Montserrat i Sergi es van convertir en herois locals.
En: Jordi, Montserrat, and Sergi became local heroes.

Ca: Havien descobert un secret de Gaudí que ningú coneixia.
En: They had discovered a secret of Gaudí that no one knew about.

Ca: El Parc Güell va guanyar una nova dimensió i visitants de tot el món venien a veure aquesta meravella descoberta.
En: Park Güell gained a new dimension, and visitors from all over the world came to see this newly discovered marvel.

Ca: Els tres amics somreien veient com la seva troballa havia canviat la història.
En: The three friends smiled, seeing how their discovery had changed history.

Ca: "Els secrets de Barcelona mai deixen de sorprendre," va dir Jordi.
En: "The secrets of Barcelona never cease to surprise," said Jordi.

Ca: I així, la ciutat va honorar la memòria de Gaudí una vegada més.
En: And so, the city honored Gaudí's memory once more.

Ca: Els secrets amagats van ser revelats, gràcies a la curiositat i dedicació de tres amics.
En: The hidden secrets were revealed, thanks to the curiosity and dedication of three friends.

Ca: Barcelona va brillar encara més amb la llum dels seus nous tresors.
En: Barcelona shone even brighter with the light of its new treasures.