Wedding Chaos: The Goat, The Fujara, & Joy

Fluent Fiction – Slovak
www.FluentFiction.org/Slovak
Story Transcript:
Sk: V malej slovenskej dedinke, kde sa domy pýšili farebnými fasádami a strechy boli pokryté slamou, sa niečo výnimočné chystalo.
En: In a small Slovak village, where the houses were adorned with colorful facades and the roofs were thatched, something exceptional was brewing.

Sk: Celá dedina sa pripravovala na veľkú udalosť – svadbu Lucie, najmladšej dcéry mlynaára.
En: The whole village was preparing for a grand event – the wedding of Lucia, the youngest daughter of the miller.

Sk: Adama, drahotu dediny, všetci poznali.
En: Adam, the treasure of the village, was known to everyone.

Sk: Bol to mladík so srdcom plným radosti a smiechu.
En: He was a young man with a heart full of joy and laughter.

Sk: Keď sa dozvedel, že ho Lucia požiadala, aby na jej svadbe zahral na fujare, cítil sa poctený a nadšený.
En: When he found out that Lucia had asked him to play the fujara at her wedding, he felt honored and excited.

Sk: Lucia bola ako slnko, ktoré rozjasňovalo každý deň v tejto malebnej dedinke.
En: Lucia was like the sun that brightened every day in this picturesque village.

Sk: Svadobný deň prišiel a všetko bolo ako v rozprávke.
En: The wedding day arrived and everything was like a fairytale.

Sk: Lucia vyzerala nádherná vo svojich svadobných šatách vyšívaných zlatou niťou.
En: Lucia looked beautiful in her wedding gown embroidered with golden thread.

Sk: Adam sa usilovne pripravil na svoje vystúpenie, avšak osud mal iné plány.
En: Adam had diligently prepared for his performance, but fate had other plans.

Sk: Zatiaľ čo dedinka sa zhromaždila pred mlynárovým domom, Adam sa rozkračoval v pozemku za domom.
En: While the village gathered in front of the miller’s house, Adam strode out into the backyard.

Sk: Chcel sa ešte raz pokúsiť zahrať svadobnú pieseň, aby bolo všetko perfektné.
En: He wanted to try to play the wedding song once more to make everything perfect.

Sk: V tom okamihu zaspočul zvláštne zvuky.
En: At that moment, he heard strange noises.

Sk: Bol to čudesný zvuk brechotu, ktorý sa nezastavil.
En: It was the miraculous sound of bleating that didn’t stop.

Sk: Adam sa otočil a uvidel niečo, čo by nikdy nečakal – rozpustilú kozu, ktorá sa mu zazerala priamo do očí.
En: Adam turned around and saw something he never expected – a mischievous goat staring him straight in the eyes.

Sk: Predtým, ako mu stihla dopriať chvíľu prekvapenia, kozel ho začal naháňať okolo mlyna.
En: Before he could even process the surprise, the goat started chasing him around the mill.

Sk: Adam, v snahe uniknúť, behal ako o život.
En: In an effort to escape, Adam ran for his life.

Sk: Svetlo sa mihalo cez stromy a kvety sa chveli pri každom jeho dychtivom kroku.
En: The light flickered through the trees and flowers trembled with each of his eager steps.

Sk: Dedinka netušiac, čo sa vonku deje, zrazu počula nezvyčajný hluk.
En: Unaware of what was happening outside, the village suddenly heard an unusual noise.

Sk: Zvuky Adama, ako volá o pomoc, prehlušili svadobnú fanfáru.
En: Adam’s calls for help drowned out the wedding fanfare.

Sk: Všetci vybehli von, aby videli, čo sa deje.
En: Everyone rushed outside to see what was happening.

Sk: Do očí im udrel pohľad na Adama, ako beží a usilovne sa snaží ujsť od neposlušnej kozy.
En: They were greeted by the sight of Adam running and desperately trying to escape from the disobedient goat.

Sk: Našťastie, starý pastier Martin, ktorý poznal všetky kozy v dedinke, prišiel Adamovi na pomoc.
En: Fortunately, old shepherd Martin, who knew all the goats in the village, came to Adam’s rescue.

Sk: Povzbudený povzbudzujúcimi pokrikmi susedov, podarilo sa mu kozy pokojiť a odviesť ju preč od stenujúceho muža.
En: Encouraged by the cheers of the neighbors, he managed to calm the goats and lead her away from the distraught man.

Sk: S úsmevom, ktorý zvíťazil nad zmätkom, Lucia pristúpila k Adamovi a ďakovala mu za nezabudnuteľnú zábavu.
En: With a smile that triumphed over the confusion, Lucia approached Adam and thanked him for the unforgettable entertainment.

Sk: Aj keď to tak neplánoval, Adam sa stal nechcene hlavnou atrakciou svadby.
En: Although unplanned, Adam inadvertently became the main attraction of the wedding.

Sk: Konečne, keď sa všetko upokojilo, Adam vzal fujaru a zahral najkrajšiu svadobnú pieseň, akú kedy dedinka počula.
En: Finally, when everything calmed down, Adam took the fujara and played the most beautiful wedding song the village had ever heard.

Sk: Svadobní hostia tancovali a smiali sa až do zapadnutia slnka.
En: The wedding guests danced and laughed until the sun went down.

Sk: A aj keď sa Lucia a Adam v ten deň nepobrali, ich priateľstvo bolo pevné ako skalné útesy, ktoré strážili dedinu.
En: And even though Lucia and Adam didn’t get married that day, their friendship was as strong as the rocky cliffs guarding the village.

Sk: Adam už nikdy nezabudol na deň, keď ho počas svadby naháňala koza, a o tomto príhode sa bude v tejto dedinke rozprávať ešte veľa rokov.
En: Adam never forgot the day he was chased by a goat during the wedding, and this story will be told in the village for many years to come.

Sk: A spolu s touto príhodou bude pretrvávať aj spomienka na krásu a radosť z Luciinej svadby.
En: Along with this anecdote, the memory of the beauty and joy of Lucia’s wedding will endure.

Vocabulary Words:
domy : houses
pýšili : adorned
farebnými : colorful
fasádami : facades
strechy : roofs
pokryté slamou : thatched
výnimočné : something
výnimočné : exceptional
chystalo : brewing
celá : whole
pripravovala : preparing
veľkú : grand
udalosť : event
svadbu : wedding
najmladšej : youngest
dcéry : daughter
mlynára : miller
drahotu : treasure
všetci : everyone
poznali : known
srdcom : heart
plným : full
radosť : joy
smiechu : laughter
požiadala : asked
zahral : play
fujare : fujara
poctený : honored
nadšený : excited
slnko : sun