Woolly Wonders at Swansea Market!

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Roedd Rhys yn crwydro o gwmpas Marchnad Abertawe ar fore dydd Sadwrn prysur, a’i lygaid yn sgleinio wrth iddo edrych ar yr amrywiaeth o nwyddau a oedd yn llanw’r stondinau.
En: Rhys was wandering around Swansea Market on a busy Saturday morning, his eyes sparkling as he looked at the variety of goods filling the stalls.

Cy: O’r pysgod ffres a’r cawsion Cymreig hyd at y crefftau llaw a’r blodau lliwgar, roedd pob rhan o’r farchnad yn llenwi Rhys â chyffro.
En: From the fresh fish and Welsh cheeses to the handmade crafts and colorful flowers, every part of the market filled Rhys with excitement.

Cy: Wrth gerdded o amgylch, sylwodd ar bentyrrau o wlân defaid wedi’u gosod yn ofalus mewn un cornel, y lliwiau naturiol yn amrywio o wyn i llwyd tywyll.
En: As he walked around, he noticed bundles of carefully placed sheep wool in one corner, the natural colors ranging from white to dark grey.

Cy: Heb feddwl ddwywaith, rhuthrodd Rhys tuag atynt, ei galon yn chwennych moment o orffwys ar ôl bore o grwydro.
En: Without thinking twice, he rushed towards them, his heart craving a moment of rest after a morning of wandering.

Cy: Yn meddwl fod y pentwr o wlân yn gadair feddal a chyfforddus, bwrwodd Rhys ei hun ymlaen, disgwyl i’w gorff gael ei gysuro gan y dillad meddal.
En: Thinking the wool bundle to be a soft and comfortable chair, Rhys threw himself onto it, expecting his body to be soothed by the soft clothing.

Cy: Ond, wrth iddo syrthio ar y pentwr, fe wnaeth sŵn ‘poof!’ mawr, gan daflu wlân i bob cyfeiriad.
En: But as he landed on the bundle, there was a loud “poof!” as wool flew in all directions.

Cy: Cyfododd yr holl bobl oedd yn cerdded heibio eu llygaid mewn syndod, gan wylio â chwerthin a syndod wrth i Rhys ddeffro’r farchnad gydag eisteddiad annisgwyl.
En: Everyone walking by stopped in surprise, watching with laughter and amazement as Rhys startled the market with an unexpected seating.

Cy: Rhys, ychydig yn ddigymar ac wedi’i gyrru i fyd arall gan y sŵn a’r ysgeintio wlân, edrychodd o gwmpas ac aeth wyneb yn wridog wrth sylweddoli beth oedd wedi digwydd.
En: Rhys, somewhat embarrassed and taken to another world by the sound and the scattering wool, looked around and went red-faced as he realized what had happened.

Cy: Roedd y masnachwr wlân, hen ddyn gyda barf llwyd a gwên ddeallgar, yn sefyll uwch ei ben yn cadw’r chwerthin yn ôl a’i lygaid yn sgleinio o hwyl.
En: The wool merchant, an old man with a grey beard and a knowing smile, stood above him keeping the laughter back and his eyes sparkling with amusement.

Cy: “Annwyl i mi,” meddai Rhys, gan ddechrau casglu’r wlân ynghyd a’i roi’n ôl yn ei le.
En: “Poor me,” said Rhys, starting to gather the wool and put it back in its place.

Cy: “Peidiwch â phoeni, hogyn iau,” atebodd y masnachwr mewn tôn mwyn, “Mae wedi dod â gwên ar wynebau pawb heddiw, a dyna sy’n bwysig!”
En: “Don’t worry, young lad,” the merchant answered in a gentle tone, “He brought a smile to everyone’s faces today, and that’s what matters!”

Cy: Yn fuan, dychwelodd pawb at eu busnes, a Rhys, gyda chymorth y masnachwr, adferodd y pentwr o wlân i’w ffurf flaenorol.
En: Soon everyone returned to their businesses, and with the merchant’s help, Rhys restored the bundle of wool to its former shape.

Cy: Gwerthodd y masnachwr wlân ychydig o’r deunydd cyffro i Rhys fel nodyn atgof o’i antur annisgwyl, a chyfnewid chwerthin a straeon am y digwyddiad.
En: The wool merchant sold a bit of the excited material to Rhys as a memento of his unexpected adventure, exchanging laughter and stories about the incident.

Cy: Dysgodd Rhys wers bwysig am fod yn fwy gofalus o gwmpas y llefydd newydd y mae’n eu harchwilio, ond, yn bwysicach fyth, y grym o chwerthin a’r modd y mae’n dod â phobl ynghyd.
En: Rhys learned an important lesson about being more careful around the new places he explores, but more importantly, the power of laughter and the way it brings people together.

Cy: Ac roedd gan Rhys rhywbeth i’w gofio am ei ymweliad â Marchnad Abertawe, nid yn unig mewn stori ond yn y darn diymwad o wlân y byddai’n ei drysori am byth.
En: And Rhys had something to remember from his visit to Swansea Market, not just in a story but in the everlasting piece of wool he would treasure forever.

Vocabulary Words:
crwydro : wandering
sgleinio : sparkling
amrywiaeth : variety
chwennych : craving
deffro : startled
ysgeintio : scattering
chwerthin : laughter
digymar : embarrassed
deallgar : knowing
nodyn : memento
drysori : treasure
chyffro : rejoiced
naturiol : natural
annisgwyl : unexpected
cyfnewid : exchanged
mwyn : gentle
hwyl : amused
casglu : gather
flaenorol : former
wers : lesson
gofalus : careful
archwilio : explores
grym : power
diymwad : lasting
am byth : eternal
adferodd : restored
cyffro : excited
busnes : businesses
crefftau : crafts