Adventurous Field Trip: Discover Snowdonia’s Hidden Wildlife

In this episode, we'll join students on an unforgettable journey through Snowdonia, battling the elements while uncovering the secrets of the natural world alongside their dedicated lecturer.

Cy: Roedd y bore yn oer a chlyd, a'r awel yn chwythu'n dyner dros y caeau gwyrddlas yn Eryri.
En: The morning was cold and cozy, with the breeze gently blowing over the verdant fields in Snowdonia.

Cy: Yn y canol, ymunodd tri myfyriwr â'r darlithydd euog i ddysgu am blanhigion a bywyd gwyllt lleol.
En: In the middle, three students joined their guilty lecturer to learn about local plants and wildlife.

Cy: Rhys oedd y cyntaf i sylwi ar broc môr yn cylchdroi uwchben.
En: Rhys was the first to notice a buzzard circling overhead.

Cy: "Gwelwch chi hwnna?" gofynnodd yn llawn cyffro.
En: “Do you see that?” he asked excitedly.

Cy: Cawsant gwybodaeth gan yr athro Huw am y broc môr a'r hyn roedd iddo mewn ecosystem.
En: They received information from Professor Huw about the buzzard and its role in the ecosystem.

Cy: Yn y grŵp roedd Rhys, oedd yn hoffi adar; Carys, sydd wrth ei bodd â phlanhigion; a Gethin, a oedd yn hoffi pryfed.
En: In the group were Rhys, who liked birds; Carys, who loved plants; and Gethin, who liked insects.

Cy: Dechreuodd Rhys agor llyfr adar ac edrych i fyny pa adar y gallai eu gweld.
En: Rhys started to open a bird book and look up which birds he could see.

Cy: Roedd Carys yn plygu ar ei gliniau i edrych yn agosach ar flodyn melyn. "Mae'r un yma'n edrych yn anarferol," meddai.
En: Carys kneeled down to look closer at a yellow flower. “This one looks unusual,” she said.

Cy: "Hwyrach mai blodyn y gwenyn yw e," atebodd y darlithydd Huw. "Mae'n bwysig i fyd natur."
En: “Perhaps it's a bee orchid,” replied Lecturer Huw. “It’s important to the natural world.”

Cy: Gwelodd Gethin gwningen yn cuddio dan lwyn. Roedd wyneb Gethin yn llawn chwilfrydedd. "Edrychwch, gwningen!" rhywogaethau eraill yn Eryri.
En: Gethin saw a rabbit hiding under a bush. Gethin’s face was full of curiosity. “Look, a rabbit!” he exclaimed, pointing out other species in Snowdonia.

Cy: Yna daeth y foment uchafbwynt. Daeth tywydd garw arnynt yn sydyn. Dechreuodd gwlithod enfawr glidiog i ddod allan ar eu teithiau.
En: Then came the climax moment. Bad weather suddenly struck. Huge, slippery slugs began to emerge on their trails.

Cy: Roedd Rhys, Carys a Gethin yn dod yn brysur casglu data. Y tywydd drwg oedd wir prawf eu gwytnwch.
En: Rhys, Carys, and Gethin became busy collecting data. The inclement weather was a true test of their resilience.

Cy: Ond roedd Rhys yn parhau i ganolbwyntio ar adar, tra oedd Carys yn casglu blodau. Hyd yn oed yn y bob storm, roedd Gethin yn dal i ymchwilio i drychfilod.
En: But Rhys continued to focus on birds, while Carys was collecting flowers. Even in the storm, Gethin was still researching insects.

Cy: Wedi amser daeth Haul o’r diwedd, ac roedd awel dyner yn dychwelyd. Roedd y tri wedi dysgu llawer am fywyd gwyllt a chwaerflodau yr ardal.
En: Eventually, the Sun came out at last, and the gentle breeze returned. The three had learned a lot about the wildlife and orchid varieties of the area.

Cy: Yn y diwedd, cerddodd Rhys, Carys a Gethin'n ôl i’r bws gyda'r darlithydd Huw. "Dwi'n meddwl ini i gyd ddysgu rhywbeth newydd heddiw," meddai Rhys gyda gwên.
En: In the end, Rhys, Carys, and Gethin walked back to the bus with Lecturer Huw. “I think we all learned something new today,” Rhys said with a smile.

Cy: "Do," cytunodd Carys a Gethin. Roedd hi'n ddiwrnod difyr a llawn dysgu.
En: “Yes,” agreed Carys and Gethin. It had been an enjoyable and educational day.

Cy: Roeddent wedi dod yn fwyfwy ymwybodol o bwysigrwydd amgylchedd eu homeland hardd. Y gwennol eu cario nhw adref gyda chofion hapus am y daith anturaidd yn Eryri.
En: They had become increasingly aware of the importance of their beautiful homeland’s environment. The shuttle carried them home with happy memories of the adventurous trip in Snowdonia.