Swept by the Storm: Eira’s Brave Mountain Adventure

In this episode, we'll follow Eira as she navigates a dangerous storm in the mountains, learning the value of courage and the strength of friendship in the face of nature's fury.

Cy: Mewn lle gwyllt a gwyntog o'r enw Eryri, roedd merch o'r enw Eira.
En: In a wild and windy place called Eryri, there was a girl named Eira.

Cy: Roedd Eira yn hoffi cerdded yn y mynyddoedd gyda'i ffrindiau.
En: Eira enjoyed walking in the mountains with her friends.

Cy: Roeddent bob amser yn cynllunio'r teithiau hyn am wythnosau.
En: They always planned these hikes for weeks.

Cy: Ar fore Sadwrn, codiodd yr haul yn gynnar, a'r grŵp cyfan yn cerdded ar hyd y llwybrau serth.
En: On a Saturday morning, the sun rose early, and the whole group walked along the steep paths.

Cy: Roedd y dydd yn dechrau'n hyfryd, gyda'r haul yn tywynnu.
En: The day started beautifully, with the sun shining.

Cy: Ond, wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen, dechreuodd y tywydd newid.
En: But as the day went on, the weather began to change.

Cy: Cymylau duon yn symud yn gyflym uwchben.
En: Black clouds moved quickly overhead.

Cy: "Rhaid i ni symud ymlaen yn gyflym," meddai un o'r ffrindiau.
En: "We need to move quickly," said one of the friends.

Cy: Ond yn sydyn, dechreuodd storm ddechrau.
En: But suddenly, a storm began.

Cy: Gwynt cryf, glaw trwm, a tharanau uchel.
En: Strong winds, heavy rain, and loud thunder.

Cy: Roedd pawb yn dringo i fyny'r llwybr, yn gwasgu'u bwâu.
En: Everyone climbed up the path, gripping their bows tightly.

Cy: Roedd Eira yn edrych ar draws y morlyn du.
En: Eira looked across the dark lake.

Cy: Roedd hi'n teimlo'n nerfus.
En: She felt nervous.

Cy: Roedd y lleisiau'n seinio'n wael yn y storm.
En: Voices sounded faint in the storm.

Cy: "Eira!
En: "Eira!

Cy: Cadw gyda ni!
En: Stay with us!"

Cy: " gwaeddodd un ohonynt.
En: shouted one of them.

Cy: Ond o fewn eiliadau, roedd Eira ar goll.
En: But within seconds, Eira was lost.

Cy: Eira yn ceisio aros yn lonydd ac nawr yn crwydro'n unig ar hyd y llwybr.
En: Eira tried to stay calm and now wandered alone along the path.

Cy: Roedd mor wlyb a'r haul wedi mynd.
En: She was so wet and the sun had disappeared.

Cy: Pan oedd y gwynt yn cyfarth, ceisiodd Eira gysgod dan dderwen fawr.
En: When the wind howled, Eira sought shelter under a large oak tree.

Cy: "Rhaid imi aros yma tan fydd y storm drosodd," meddai Eira i'w hun.
En: "I must stay here until the storm is over," Eira said to herself.

Cy: Roedd hi'n ofnus, ond roedd rhaid iddi fod yn gryf.
En: She was scared, but she had to be strong.

Cy: Wrth aros yno, cofiai hi bopeth am ei theulu a’r adegau braf gyda’i ffrindiau.
En: While waiting there, she remembered everything about her family and the good times with her friends.

Cy: Yn hir ddim, dechreuodd y storm gilio.
En: Before long, the storm began to subside.

Cy: Roedd y glaw yn peidio ac roedd y gwynt yn lleihau.
En: The rain stopped, and the wind lessened.

Cy: Edrychodd Eira o amgylch, yn ystyried pa ffordd i fynd.
En: Eira looked around, considering which way to go.

Cy: Cofiodd hi lwybr cul a chyfarwyddodd ei hun yn ôl tuag at y lle roedd y grŵp wedi dechrau.
En: She remembered a narrow path and guided herself back towards where the group had started.

Cy: Des o hyd i di, "Eira!
En: "There you are, Eira!

Cy: Dyma 'rhi!
En: Here!"

Cy: " Fe'i gweld ei ffrindiau'n dod llawn prysuro tuag ati.
En: She saw her friends rushing toward her.

Cy: Roedd pawb yn falch ac yn cofleidio.
En: Everyone was relieved and embraced her.

Cy: "Diolch byth dy fod yn iawn," medda un o'r ffrindiau wrthyn.
En: "Thank goodness you're okay," one of the friends said to her.

Cy: "Rhaid i ni symud ymlaen cyn i'r tywydd waethygu eto," meddai un arall, a chymerodd y grŵp gynnig amddiffyn.
En: "We need to move on before the weather gets worse again," said another, and the group took shelter.

Cy: Roedd Eira'n teimlo'n ddiogel, yn ôl gyda'i ffrindiau, a'n dysgu pwysigrwydd aros yn dawel wrth wynebu peryglon.
En: Eira felt safe, back with her friends, and learned the importance of staying calm when facing dangers.

Cy: Ar y diwedd, cyrhaeddon nhw eu cyrchfan yn ddiogel.
En: In the end, they reached their destination safely.

Cy: Cyfarchwyd gyda golygfa greulon heb gymylog.
En: They were greeted with a magnificent view without a cloud in sight.

Cy: Roedd y storm wedi rhoi profiad arbennig i Eira a'i gyfeillion.
En: The storm had given Eira and her friends a special experience.

Cy: Roeddent gyda'i gilydd, a hynny oedd fwyaf pwysig.
En: They were together, and that was what mattered most.

Cy: Ac felly, yn dychwelyd i'r pentref, roeddent yn cofio bob eiliad y diwrnod tywyll hwnnw.
En: And so, returning to the village, they remembered every moment of that dark day.

Cy: Roedd Eira'n diolch i'w ffrindiau, a nhw'n diolch iddi hithau am ei dewrder.
En: Eira thanked her friends, and they thanked her for her bravery.

Cy: Roedd y storm wedi'u uno mwy yn gryf nag erioed.
En: The storm had united them stronger than ever.

Cy: Diwedd.
En: The End.