Café Confusion: A Quirky Village Tale

In this episode, we'll explore Rhys' amusing encounters and mix-ups at the charming cafes of the village with the longest name.

Cy: Oedd hi'n ddiwrnod hyfryd ym mhentref enwog Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.
En: It was a beautiful day in the famous village of Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.

Cy: Rhys, dyn ifanc â gwallt coppog, oedd yn cerdded ar hyd y stryd fawr.
En: Rhys, a young man with curly hair, was walking along the main street.

Cy: Roedd yn edrych am gaffi i gael paned o de.
En: He was looking for a café to have a cup of tea.

Cy: Camodd Rhys i mewn i gaffi cyntaf a chanfod bod yr enw'n debyg i'r hyn oedd wedi ei weld ar y bwrdd croeso yn y dre - "Caffi Gwyn".
En: Rhys stepped into the first café and found that the name was similar to what he had seen on the welcome board in the town - "Caffi Gwyn".

Cy: Eisteddodd lawr a gorchymyn paned a chacen.
En: He sat down and ordered a cup of tea and a cake.

Cy: Roedd Elin yn gweini, merch dawel â gwên fawr.
En: Elin served him, a quiet girl with a big smile.

Cy: Siaradodd hi â Rhys am y tywydd a'r bwyd.
En: She talked to Rhys about the weather and the food.

Cy: Ar ôl gorffen ei de, Rhys aeth allan, gan benderfynu cerdded ychydig cyn mynd adref.
En: After finishing his tea, Rhys went out, deciding to walk a bit before going home.

Cy: Ond, heb sylwi, daeth across caffi arall "Caffi Gwyrdd".
En: But, without noticing, he came across another café "Caffi Gwyrdd".

Cy: Meddylodd Rhys, "Dim ond un munud, dyma'r un lle yr oeddwn i'n sefyll yn union awr yn ôl, onte?"
En: Rhys thought, "Just a minute, this is the exact place I was standing in just now, right?"

Cy: Gyda chymysgedd, eisteddodd i lawr eto a gorchmynnodd gacen a phaned arall.
En: With a mix of emotions, he sat down again and ordered another cake and cup of tea.

Cy: Gwasanethodd Dafydd y tro hwn, bwrdd cyfarch gydag uchel ac egnïol, "Croeso nôl!".
En: Dafydd served him this time, a welcoming board with loud and energetic greetings, "Welcome back!".

Cy: Roedd Rhys ychydig yn ddryslyd ond anghofiodd am hyn gan fod y cacen mor flasus.
En: Rhys felt a bit silly but forgot all about it because the cake was so delicious.

Cy: Daeth prynhawn a Rhys yn teimlo'n lwglyd eto.
En: The afternoon passed and Rhys felt peckish again.

Cy: Fel rhyfeddod, mae'n cyrraedd caffi arall heb sylwi fod enw gwahanol arno, 'Caffi Plas Gwyn'.
En: Strangely, he reached another café without noticing a different name on it, 'Caffi Plas Gwyn'.

Cy: Roeddwn wedi sicrhau mai'r un caffi oedd.
En: He was sure it was the same café.

Cy: Felly, arhosodd am y trydydd tro ac archebodd paned a brechdan.
En: So, he stayed for the third time and ordered a tea and a sandwich.

Cy: Yn y diwedd, wrth gerdded adref, daeth Rhys ar draws y pedwaredd caffi "Gwyn a Gwyrdd" a dechreuodd chwerthin.
En: Finally, on his way back, Rhys came across the fourth café "Gwyn a Gwyrdd" and started to laugh.

Cy: Sylweddolodd mai pedwar lle gwahanol oeddent.
En: He realized they were four different places.

Cy: Y diwrnod canlynol, dychwelodd Rhys i bob un o'r caffis, gan chwerthin gyda Elin, Dafydd, a'r holl weithwyr am ei gamgymeriad doniol.
En: The next day, Rhys returned to each of the cafes, laughing with Elin, Dafydd, and all the workers about his funny mistake.

Cy: Cynnigodd pob un discounts iddo, ac o hynny ymlaen, enillodd ffrindiau a llefydd newydd i ymweld â hwy yn y pentref hir-enw hwnnw.
En: Each one offered him discounts, and from then on, he gained new friends and places to visit in that long-named village.

Cy: Erbyn diwedd y mis, roedd gan Rhys ei hoff gaffi yn glir, ond byth eto wnaeth camgymeru un ar gyfer y llall.
En: By the end of the month, Rhys had his favorite café clear, but never again did he mistake one for the other.

Cy: Ac felly, mewn pentref gyda'r enw hiraf, dysgodd Rhys fod bob croeso yng Nghymru, hyd yn oed pan fydd hi'n digwydd pedair gwaith yn y dydd!
En: And so, in a village with the longest name, Rhys learned that every welcome in Wales is special, even when it happens four times a day!