Castle Capers: A Loo with a View!

In this episode, we'll explore a humorous and heartwarming tale of friendship and misadventure at the historic Caernarfon Castle.

Cy: Ar ddiwrnod braf a heulog, penderfynodd tri ffrind, Ffion, Griffith, a Celyn, ymweld â Chastell Caernarfon, castell hanesyddol hardd yng nghalon Gwynedd.
En: On a beautiful and sunny day, three friends, Ffion, Griffith, and Celyn, decided to visit Caernarfon Castle, a beautiful historic castle in the heart of Gwynedd.

Cy: Yn llawn cyffro a brwdfrydedd, crwydrasant trwy'r muriau cerrig trwchus, gan syllu'n rhyfedd ar y golygfeydd godidog a'r ystafelloedd moethus.
En: Full of excitement and enthusiasm, they wandered through the rugged stone walls, marveling at the spectacular views and luxurious rooms.

Cy: Yn sydyn, tra'n crwydro'r coridorau hirion, teimlodd Ffion angen mynd i'r toiled.
En: Suddenly, while wandering the long corridors, Ffion felt the need to use the restroom.

Cy: Gadawodd ei ffrindiau tu ôl a dilynodd yr arwyddion i'r ystafell ymolchi.
En: She left her friends behind and followed the signs to the bathroom.

Cy: Pan gyrhaeddodd y stondin ddelfrydol, sylwodd nad oedd papur toiled ar ôl yno.
En: When she reached the ideal stall, she noticed that there was no toilet paper left.

Cy: Wedi'i dal yn yr anffawd hwn, teimlodd Ffion gynddeiriog.
En: Caught in this unfortunate situation, Ffion felt desperate.

Cy: Roedd Griffith a Celyn yn crwydro rhywle tu allan ac ni allai Ffion alw am gymorth.
En: Griffith and Celyn were wandering somewhere outside, and Ffion couldn't call for help.

Cy: Ceisiodd hi agor y drysau, ond roedd hi'n sownd.
En: She tried to open the doors, but they were stuck.

Cy: Roedd Ffion yn dechrau panicio.
En: Ffion began to panic.

Cy: Y tu allan, sylwodd Griffith a Celyn nad oedd Ffion ar eu holau.
En: Outside, Griffith and Celyn noticed that Ffion was missing.

Cy: Wedi chwilio am sbel, dychwelwyd at y toiledau a chlywed sŵn curo ar un o'r drysau.
En: After searching for a while, they returned to the bathrooms and heard a knocking sound on one of the doors.

Cy: "Ffion, wyt ti'n iawn?
En: "Ffion, are you okay?"

Cy: " gofynnodd Griffith trwy'r drws.
En: Griffith asked through the door.

Cy: Trwy gyfrwng sŵn curo a chwerthin, esboniodd Ffion ei sefyllfa lletchwith.
En: Amidst the knocking and laughter, Ffion explained her awkward situation.

Cy: Heb golli eiliad, aeth Griffith i chwilio am weithiwr y castell tra arosodd Celyn wrth y drws, gan siarad â Ffion i'w chynnal hi'n feddyliol.
En: Without a moment's hesitation, Griffith went to look for a castle employee while Celyn stayed by the door, talking to Ffion to keep her calm.

Cy: Cyn bo hir, daeth gweithiwr y castell gyda allwedd a chynigiad o bapur toiled.
En: Before long, a castle worker arrived with a key and an offering of toilet paper.

Cy: Gydag un tro cynnil o'r allwedd, agorwyd y drws, gan ddod â gwên ryddhad enfawr i wyneb Ffion.
En: With a quick turn of the key, the door opened, bringing a huge smile of relief to Ffion's face.

Cy: Ar ôl diolch y gweithiwr, roedd y tri yn chwerthin am eu hanturiaeth annisgwyl yn y castell.
En: After thanking the worker, the three of them laughed about their unexpected adventure in the castle.

Cy: Penderfynodd Ffion, Griffith, a Celyn barhau â'u diwrnod, ond y tro hwn gyda'r penderfyniad i wirio stondinau'r toiled cyn mynd i mewn.
En: Ffion, Griffith, and Celyn decided to continue their day, but this time with the decision to check the bathroom stalls before entering.

Cy: Ers y digwyddiad, mae'r tri wedi mynd yn ôl i Gastell Caernarfon sawl gwaith.
En: Since the incident, the three have returned to Caernarfon Castle several times.

Cy: Bob tro, mae Ffion yn dod â rholyn bach o bapur toiled yn ei bag, rheswm i wenu pob tro maent yn croesi'r bont tro i mewn i'r hen gaer.
En: Each time, Ffion brings a small roll of toilet paper in her bag, a reason to smile every time they cross the bridge into the old fortress.

Cy: Ac felly, nid yn unig y daethant yn fwy parod ar gyfer anturiaethau annisgwyl, ond hefyd yn fwy gwerthfawrogol o'u cyfeillgarwch a'u gallu i chwerthin ar ôl problemau bach bywyd.
En: And so, not only did they become more prepared for unexpected adventures, but also more appreciative of their friendship and their ability to laugh after life's small problems.