Castle Chuckles: Eleri’s Sheepish Mix-Up!

In this episode, we'll explore the laughter and lessons from a humorous case of mistaken identity at Conwy Castle.

Cy: Ar ddiwrnod braf o haf, roedd hi'n bryd i Eleri, Rhys a Carys ymweld â Chastell Conwy, un o gestyll mwyaf prydferth Cymru.
En: On a beautiful summer day, it was time for Eleri, Rhys, and Carys to visit Conwy Castle, one of the most beautiful castles in Wales.

Cy: Roedd yr awyr yn las, a'r haul yn tywynnu'n disglair uwchben yr hen furiau carreg.
En: The sky was blue, and the sun shone brightly above the old stone walls.

Cy: Roedd Eleri yn gyffrous iawn am y diwrnod o anturiaethau gyda'i ffrindiau.
En: Eleri was very excited for a day of adventures with her friends.

Cy: Wrth gerdded tuag at y castell, gwelodd Eleri haid o ddefaid yn pori'n dawel yn y caeau cyfagos.
En: As they walked towards the castle, Eleri saw a flock of sheep quietly grazing in the nearby fields.

Cy: Mae'n hysbys i'r ardal hon fod yn gartref i lawer o ddefaid, ond roedd un yn sefyll allan o'r gweddill; defaid wen gyda man du ar ei chefn.
En: It's well known in this area that it's home to many sheep, but one was standing out from the rest; a white sheep with a black patch on its back.

Cy: Ar y pellter, roedd y man du hwnnw yn edrych braidd yn debyg i siaced oedd Rhys yn arfer ei gwisgo.
En: In the distance, that black patch looked somewhat similar to a jacket that Rhys used to wear.

Cy: Sut mae, Rhys?" galwodd Eleri tuag at y defaid, gan gredu'n ddiffuant mai ei ffrind oedd hi.
En: How's it going, Rhys?" called Eleri to the sheep, believing it to be her friend.

Cy: Cerddodd yn agosach, gan barhau i siarad am y bwriad o archwilio'r castell a'r golygfeydd.
En: She walked closer, continuing to talk about the intention to explore the castle and the views.

Cy: Ond, yn amlwg, nid oedd yr anifail yn ymateb.
En: But, clearly, the animal wasn't responding.

Cy: Parhaodd Eleri i siarad, yn annifyr nad oedd Rhys yn gwrando arni.
En: Eleri continued to speak, but Rhys wasn't listening to her.

Cy: Roedd y defaid, eto'n hamddenol, ond braidd yn ddryslyd, yn pori'r glaswellt, yn llwyr anwybyddu'r sgyrsiau unochrog o'i blaen.
En: The sheep, still relaxed, but somewhat insistent, continued grazing, completely ignoring the one-sided conversations in front of it.

Cy: Cyrraeddodd Rhys a Carys, a dyma fe yn fuan iawn sylweddolodd Eleri ei chamgymeriad doniol.
En: Rhys and Carys arrived, and soon Eleri very noticed her funny mistake.

Cy: Eleri, beth wyt ti'n ei wneud?" gofynnodd Rhys gyda gwên fawr ar ei wyneb.
En: Eleri, what are you doing?" Rhys asked with a big smile on his face.

Cy: Eleri, yn siarad â defaid?!" chwarddodd Carys wrth iddi ymuno â'r ddau.
En: Eleri, talking to sheep?!" exclaimed Carys as she joined them.

Cy: Eleri, yn coch o gywilydd ond yn llawn cymhelliad, chwarddodd, gan gyfaddef ei chamsyniad.
En: Eleri, red with embarrassment but full of determination, exclaimed, confessing her amusing mistake.

Cy: Cymerodd y tri ohonynt funud i chwerthin am y sefyllfa, cyn mynd ymlaen i grwydro mewn chwerthin wrth iddynt archwilio'r Castell prydferth.
En: The three of them took a minute to laugh about the situation before going on to roam in laughter as they explored the beautiful castle.

Cy: O’r diwrnod hwnnw ymlaen, roedd gan Eleri hi anrheg o ffrindiau amhrisiadwy a stori ddiddorol i'w hadrodd.
En: From that day on, Eleri had an invaluable gift from her friends and an interesting story to tell.

Cy: Aeth y tri ffrind am dro trwy'r castell gan edmygu'r hen furiau a bwrlwm y gorffennol.
En: The three friends took a walk through the castle, admiring the old walls and the excitement of the past.

Cy: Yn ddiweddarach, treuliasant prynhawn yn mwynhau teisen a phaned o de wrth syllu dros gaeau a chefn gwlad Conwy.
En: Later, they spent an afternoon enjoying cake and a cup of tea while looking over the fields and the Conwy countryside.

Cy: Yn y diwedd, roedd Eleri wedi dysgu gwers bwysig am bwysigrwydd sylwi'n ofalus a rhannu chwerthin dros y pethau bach.
En: In the end, Eleri had learned an important lesson about the importance of paying attention and sharing laughter over the little things.

Cy: Ac fel hyn, gyda'i phrofiad rhyfedd ond doniol, roedd iddi stori i'w cofio am byth, ynghyd â chof annwyl am ddiwrnod hyfryd yn Castell Conwy gyda'i ffrindiau annwyl, Rhys a Carys.
En: And so, with her strange yet funny experience, she had a story to remember forever, along with cherished memories of a lovely day at Conwy Castle with her dear friends, Rhys and Carys.