Castle Fall Fuels Laughter & Lessons

In this episode, we'll dive into the hilarious tale of Dylan's selfie slip-up against the historic backdrop of a Welsh castle, teaching us that sometimes imperfection gives us the best stories.

Cy: Un bore braf a heulog yn sir Gaernarfon, roedd Dylan a Megan yn cerdded tuag at gastell enwog y dref.
En: On a sunny and bright Sunday in Caernarfonshire, Dylan and Megan were walking towards the famous castle of the town.

Cy: Roedd y grisiau cerrig hynafol o'u cwmpas yn dystiolaeth i hanes a chwedlau'r lle.
En: The ancient stone steps surrounding them were evidence of the history and legends of the place.

Cy: Dylan, gyda'i ffôn smart yn barod, oedd yn benderfynol o gael y selfie perffaith gyda'r castell yn y cefndir.
En: Dylan, with his ready smartphone, was determined to get the perfect selfie with the castle in the background.

Cy: Roedd Megan yn sefyll wrth ei ochr, yn gwenu'n eang wrth edmygu'r olygfa gerddi a waliau cadarn y castell.
En: Megan stood beside him, smiling broadly while admiring the view of the castle's strong walls and gardens.

Cy: Wrth iddo gamu'n ôl i gael y ongl orau, methu o Dylan a sylwi ar bwll mwdlyd tu ôl iddo.
En: As he stepped back to get the best angle, Dylan failed to notice a muddy puddle behind him.

Cy: Gyda thinc, llithrodd ei droed a syrthiodd yn syth i'r pwll, gan ollwng ei ffôn i'r llaid!
En: With a thud, he slipped and fell straight into the puddle, dropping his phone into the muck!

Cy: Gan floeddio gyda sioc, arian ei íwnifform nawr yn frith o fwd, roedd Megan yn methu peidio â chwerthin.
En: Overwhelmed with shock, his uniform now speckled with mud, Megan couldn't help but burst out laughing.

Cy: Dylan, wedi'i siomi ond yn dal i fod â hiwmor, a ddechrau chwerthin hefyd.
En: Dylan, disappointed but still keeping his sense of humor, began to laugh too.

Cy: Daeth pobl eraill oedd yn ymweld â’r castell i helpu a rhoi cynnig ar godi calon y ddau.
En: Other people visiting the castle came over to help and to try to cheer the couple up.

Cy: Roedd y sefyllfa yn ddoniol a chyfeillgar, gyda phawb yn rhannu straeon tebyg am luniau selfie a aeth o chwith.
En: The situation was both comical and friendly, with everyone sharing similar stories of selfies gone wrong.

Cy: Yn y pen draw, daeth gweithiwr y castell gyda dŵr a thywel i helpu Dylan i lanhau ei hun.
En: Eventually, a castle worker came with water and a towel to help Dylan clean himself up.

Cy: Roedd Megan yn parhau i dynnu lluniau o Dylan yn chwerthin am ei helynt, gan ddod â stori ddoniol yn ôl adref.
En: Meanwhile, Megan continued taking pictures of Dylan laughing at his misadventure, providing a funny story to take back home.

Cy: Er gwaethaf y cwymp annisgwyl, fe wnaethant ddysgu gwers bwysig am fwynhau'r foment yn hytrach na cheisio perffeithrwydd mewn llun.
En: Despite the unexpected fall, they learned an important lesson about enjoying the moment rather than seeking perfection in a picture.

Cy: Yn y diwedd, roedden nhw gyda llun gwych o'r diwrnod - nid selfie gyda'r castell, ond llun o Dylan, wedi dipio yn y pwll, yn llawn bywyd a phleser bach y bywyd.
En: In the end, they had a great picture of the day - not a selfie with the castle, but a picture of Dylan, covered in mud, full of life and the simple pleasures of life.

Cy: Ac felly, pan adroddwyd hanes y dydd hwnnw ym Mhlas Caernarfon, roedd yn dod â gwên i wynebau pawb.
En: And so, when the story of that day was retold in Caernarfon Castle, it brought a smile to everyone's faces.

Cy: Dylan a Megan, ynghyd â'u dillad llawn mwd, yn cael eu hatgoffa o'r antur y maent wedi'i chael yng ngolwg y castell hardd hwnnw.
En: Dylan and Megan, along with their muddy clothes, were reminded of the adventure they had had in view of that beautiful castle.