Lunch Swap Surprise in Longest Village!

In this episode, we'll explore the unexpected twists of a simple lunch swap that forged an unbreakable bond among friends in the world's longest-named village.

Cy: Ar un bore braf yn y pentref hiraf yn y byd, Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, roedd Megan yn edrych ymlaen at ei chinio.
En: On a beautiful morning in the longest village in the world, Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, Megan was looking forward to her lunch.

Cy: Roedd hi wedi pacio brechdanau caws a siytni tomato, ei hoff bryd.
En: She had packed cheese sandwiches and tomato soup, her favorite meal.

Cy: Dylan a Rhys, ei ffrindiau, roeddent hefyd yn llawn cyffro am y diwrnod yn yr ysgol.
En: Dylan and Rhys, her friends, were also excited for the day at school.

Cy: Yn y prynhawn, daeth adeg cinio.
En: In the afternoon, lunchtime arrived.

Cy: Cymerodd Megan ei phecyn bwyd o'i bag, ond wrth iddi ei agor, sylweddolai rywbeth.
En: Megan took her food bag from her backpack, but as she opened it, she noticed something.

Cy: Nid oedd y brechdanau caws yno.
En: The cheese sandwiches were not there.

Cy: Yn ei lle, gwelodd fest o ffa pob a sglodion.
En: In their place, she found a bag of crisps and some popcorn.

Cy: Dylan, a oedd yn eistedd wrth ei hochr, ei wyneb yn llawn syndod.
En: Dylan, who was sitting next to her, had a surprised look on his face.

Cy: "Megan, rwyt ti wedi cymryd fy nghinio i!
En: "Megan, you've taken my lunch!"

Cy: " meddai.
En: he said.

Cy: Roeddent wedi cyfnewid eu pecynnau bwyd yn ddamweiniol!
En: They had accidentally swapped their food bags!

Cy: Gyda gwên chwareus, cytunodd Dylan i rannu ei fest o ffa pob a Megan, a oedd yn gwau brechdanau caws Dylan gyda llawenydd.
En: With a playful smile, Dylan agreed to share his bag of crisps with Megan, who was happily knitting Dylan's cheese sandwiches.

Cy: Rhys, a oedd yn siarad yn llai na'r lleill, gwnaodd syniad.
En: Rhys, speaking less than the others, came up with an idea.

Cy: "Megan, Dylan," meddai Rhys yn araf, "beth os byddwn yn cyfnewid ein bocsys cinio bob dydd?
En: "Megan, Dylan," said Rhys slowly, "what if we swapped our lunch boxes every day?

Cy: Fel hyn byddwn yn cael blasu gwahanol bwydydd pob dydd!
En: This way we'll get to taste different foods every day!"

Cy: " Roedd y syniad yn swnio'n hwyl, a oedd pawb yn cytuno i roi cynnig arni.
En: The idea sounded fun, and everyone agreed to give it a try.

Cy: Dros amser, daeth y cyfnewid bwyd yn draddodiad yn eu plith, gan greu bond cryfach fyth rhwng y tri ffrind ym mhentref enwog Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.
En: Over time, the food swap became a tradition among them, creating an even stronger bond between the three friends in the famous village of Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.

Cy: Ac fel y troeon hynafol, daliodd eu cyfeillgarwch yn gadarn, hyd yn oed pan aethant i ysgolion gwahanol a gwledydd pell.
En: And like ancient turns, their friendship remained strong, even when they went to different schools and distant countries.

Cy: Roedd yr hanes am y tro cyntaf y gwnaethant gamgymeriad yn eu bwyd yn chwerthin stori am flynyddoedd i ddod.
En: The story of the first time they made a mistake in their food became a laughing tale for years to come.