Cawl Chaos: A Culinary Misadventure!

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Roedd hi’n fore braf yn Nghaernarfon a’r heulwen yn disgleirio dros gastell hynafol y dref.
En: It was a beautiful morning in Caernarfon and the sun was shining over the town’s ancient castle.

Cy: Rhys, Bethan a Llywelyn oedd yn sefyll ymhlith y cystadleuwyr, pawb yn barod i gychwyn ar gystadleuaeth coginio cawl traddodiadol Gymreig.
En: Rhys, Bethan, and Llywelyn were standing among the competitors, ready to start a competition to cook traditional Welsh cawl.

Cy: Roedd Rhys yn gogydd brwd, ond weithiau’n feistr ar gamgymeriadau doniol.
En: Rhys was an enthusiastic cook, but sometimes made funny mistakes.

Cy: Bethan, ar y llaw arall, oedd yn enwog am ei chawl, yn enwedig gyda’i chynhwysyn dirgel: bara lawr, rhywbeth roedd hi’n ei chasglu yn arbennig o’r môr.
En: Bethan, on the other hand, was famous for her cawl, especially with its secret ingredient: laverbread, something she collected specially from the sea.

Cy: Llywelyn, yr hen law ar goginio, roedd yn dangos ei bleser wrth rannu stori a dweud jôc yn ystod y paratoadau.
En: Llywelyn, the old hand at cooking, showed his pleasure in sharing stories and cracking jokes during the preparations.

Cy: Wrth i’r oriau fynd heibio, arogliad tyner y cawl yn llenwi’r awyr, roedd Rhys yn sylweddoli ei fod wedi anghofio ychwanegu ei “gyfrinach”.
En: As the hours passed, the gentle aroma of the cawl filled the air, Rhys realized that he had forgotten to add his “secret ingredient.”

Cy: O edrych o gwmpas, sylweddolodd nad oedd dim bara lawr ganddo, a phan welodd “bara lawr” Bethan ar ben bwrdd gerllaw, meddyliai’n gyflym ac fe’i cipiodd, gan dybio mai dim ond gwymon oedd hi wedi’i gasglu o’r traeth.
En: Looking around, he noticed that he didn’t have any laverbread, and when he saw “laverbread” on the nearby table, he quickly thought and grabbed it, assuming it was just seaweed collected from the beach.

Cy: Ar ôl i’r cawl orffen coginio, dechreuodd pawb flasu’r cawliau amrywiol.
En: After the cawl finished cooking, everyone started tasting the various soups.

Cy: Pan ddaethant at gawl Rhys, roedd wynebau pawb yn troi mewn syndod.
En: When they reached Rhys’s cawl, everyone’s faces turned surprised.

Cy: Y blas oedd yn eu cegau roedd mor ryfedd, cymysg o halen a môr, ond ddim yn dda.
En: The taste in their mouths was so strange, a mixture of salt and sea, but not good.

Cy: Bethan yn gyflym adnabod ei “bara lawr” coll a chwarddodd yn uchel.
En: Bethan quickly recognized her missing “laverbread” and burst out laughing.

Cy: “Rhys,” meddai hi, “does dim bara lawr yn y cawl hwn, dim ond gwymon plaen oedd yno!
En: “Rhys,” she said, “there’s no laverbread in this cawl, only plain seaweed!”

Cy: ”Yn y diwedd, roedd hi’n amlwg nad oedd Rhys wedi ennill.
En: In the end, it was clear that Rhys had not won.

Cy: Ond yn ysbryd da a chwerthin, roedd pob un yn cydnabod y camgymeriad.
En: But in good spirits and laughter, everyone recognized the mistake.

Cy: Llywelyn, gydag armog chwerthin, yn awgrymu eu bod i gyd yn rhoi cynnig ar gael bara lawr go iawn i wneud y cawl mwyaf blasus erioed y flwyddyn nesaf.
En: Llywelyn, with a cheeky smile, suggested that they all should try getting real laverbread to make the most delicious cawl ever next year.

Cy: Felly daeth y diwrnod i ben, gyda phawb yn ffrindiau ac yn rhannu’r chwerthin am gamgymeriad Rhys.
En: So the day came to an end, with everyone as friends and sharing laughter about Rhys’s mistake.

Cy: Ac roedd pawb yn dysgu gwers bwysig: bob amser gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwybod eich cynhwysion cyn dechrau coginio!
En: And everyone learned an important lesson: always make sure you know your ingredients before starting to cook!

Vocabulary Words:
cystadleuaeth : competition
brwd : enthusiastic
syndod : surprised
camgymeriadau : mistakes
arogliad : aroma
cyfrinach : ingredient
bara lawr : laverbread
môr : sea
chwerthin : laughter
paratoadau : preparations
blas : flavors
casglu : gathered
armog : cheeky
gwers : lessons
blasus : delicious
fflach : spark
cymysgedd : mixture
traeth : beach
enillydd : winner
cydnabod : recognize
rhannu : sharing
straeon : stories
ysgafn : gentle
pleser : pleasure
wynebau : faces
arbennig : specifically
diwedd : end
amlwg : clear
ryfedd : strange
ddylai : should