Mystic Mornings at Conwy Castle

In this episode, we'll join Elen as she uncovers the vibrant tapestries of history and friendship within the stout walls of Conwy Castle.

Cy: Ar ddiwrnod heulog a llawn niwl cymylog, roedd Conwy Castle yn sefyll yn falch ar ei grib, yn edrych dros y dref hanesyddol.
En: On a sunny and misty morning, Conwy Castle stood proudly on its cliff, overlooking the historic town.

Cy: Elen, merch uchelgeisiol ac hoff o hanes, oedd yn ymweld â'r castell am y tro cyntaf.
En: Elen, an ambitious and history-loving girl, was visiting the castle for the first time.

Cy: Roedd hi wedi clywed storïau am y tyrau mawr a'r waliau trwchus, a heddiw oedd ei thro hi i archwilio pob cornel.
En: She had heard stories about the imposing towers and thick walls, and today it was her turn to explore every corner.

Cy: Gyda map yn ei llaw a gwên ar ei wyneb, aeth Elen ymuno â grŵp o ymwelwyr eraill a oedd yn barod i ddechrau'r daith dywys.
En: With a map in hand and a smile on her face, Elen joined a group of other visitors who were ready to start the guided tour.

Cy: Cyn hir, roedd Dylan, y tywysydd, yn siarad yn frwd wrth ei arwain nhw trwy ddrws mawr derw y castell.
En: Before long, Dylan, the guide, was enthusiastically speaking as he led them through the large oak door of the castle.

Cy: Roedd yn llawn ffeithiau diddorol, yn amyneddgar, ac yn fyw gyda'i frwdfrydedd.
En: He was full of interesting facts, patient, and alive with his enthusiasm.

Cy: Gyda'i gilydd, maent yn cerdded drwy'r cynteddau ac ystafelloedd gwag, gan ddychmygu bywyd yn y dyddiau canol.
En: Together, they walked through the courtyards and empty rooms, imagining life in the medieval days.

Cy: Wrth iddyn nhw basio trwy'r neuadd fwyta, gwelodd Elen rhywun mewn arfwisg ganoloesol.
En: As they passed through the dining hall, Elen spotted someone in medieval attire.

Cy: Roedd yn edrych yn rhyfeddol go iawn, mor go iawn fel nad oedd hi'n amau eiliad bod hwn yn Gareth, dyn o'r dref gwbl wahanol i'r hyn oedd hi wedi'i ddychmygu o'r hanesyddion.
En: It was a truly strange sight, so strange that she didn't doubt for a moment that this was Gareth, a man from the town completely different from what she had imagined of the historians.

Cy: Gan dybio ei fod yn actor ail-greu, aeth Elen yn ei gyfeiriad, gan anghofio am Dylan a'r grŵp am enyd.
En: Assuming he was a reenactment actor, Elen headed in his direction, forgetting about Dylan and the group for a moment.

Cy: "Nolwch fi, ond allwch chi ddweud wrth fy lle mae'r toiled agosaf?
En: "Excuse me, but could you tell me where the closest toilet is?"

Cy: " gofynnodd hi yn Gymraeg syml i Gareth, gan fod hi'n ymwybodol o'r twristiaid o gwmpas nad oeddent yn deall.
En: she asked Gareth in simple Welsh, aware of the tourists around who didn't understand.

Cy: Roedd Gareth, yn synnu ond hefyd ychydig yn cael ei ddifyrru gan gyffro Elen, yn sefyll yn llonydd am funud.
En: Gareth, surprised but also slightly amused by Elen's excitement, stood still for a moment.

Cy: Wedyn, gyda gwên garedig, tynnodd ei helmed i ffwrdd i ddatgelu ei wyneb.
En: Then, with a kind smile, he took off his helmet to reveal his face.

Cy: "Wel, mae'n amlwg dydw i ddim yn arbenigwr yma," meddai yn Gymraeg glir, "Ond alla i dy arwain at y toiled.
En: "Well, clearly I'm not an expert here," he said in clear Welsh, "but I can lead you to the toilet.

Cy: Dilyn fi.
En: Follow me."

Cy: "Elen, yn lliwio gyda chywilydd, wnaeth ddiolch iddo ac aeth ar ei ôl, gan adael i Dylan barhau â'r daith gyda'r grŵp gweddill.
En: Blushing with embarrassment, Elen thanked him and followed, leaving Dylan to continue the tour with the rest of the group.

Cy: Dwymawyd ganddi wrth sylweddoli'i chamgymeriad ond trwy'r sefyllfa hon, fe wnaeth hi ddarganfod rhywbeth arbennig iawn.
En: She was embarrassed to realize her mistake, but through this situation, she discovered something very special.

Cy: Roedd Gareth nid yn unig yn ddyn lleol hoffus ond yn frwd dros hanes, tebyg i Elen ei hun.
En: Gareth was not only an affable local man, but also passionate about history, much like Elen herself.

Cy: Tra roedden nhw'n cerdded yn ôl, dechreuodd Gareth adrodd hanesion am y castell ac am ei bobl gydag angerdd mor echrydus fel Dylan ei hun.
En: As they walked back, Gareth began to tell stories about the castle and its people with a fervor as intense as Dylan's.

Cy: Fe aethon nhw'n ffrindiau cyflym, gan sylweddoli eu teyrngarwch a'u cariad at eu treftadaeth.
En: They quickly became close friends, realizing their shared passion and love for their heritage.

Cy: Ac yn y dyddiau dilynol, cynlluniodd Gareth a Elen fynychu digwyddiadau ail-greu gyda'i gilydd, gan ddysgu a rhannu eu brwdfrydedd gyda phobl eraill, pob un wedi ennill ffrind newydd mewn lle na ddisgwylid hynny.
En: And in the following days, Gareth and Elen planned to attend reenactment events together, learning and sharing their enthusiasm with others, each gaining a new friend in an unexpected place.

Cy: Fel hyn, daeth diwrnod Elen yn Conwy Castle i ben nid yn unig gydag atgofion o hanes y gorffennol, ond gyda dolen gryfach a bond newydd a fyddai'n para am amser hir iawn.
En: In this way, Elen's day at Conwy Castle came to an end not only with memories of the past history, but also with a stronger bond and a new connection that would last for a very long time.