Chaos in Llanfairpwll: A Pastoral Mix-Up

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Yn nhref faith Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, roedd pobl yn adnabod pawb ac roedd popeth yn llonydd a threfnus.
En: In the quiet village of Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, everyone knew each other and everything was peaceful and orderly.

Cy: Roedd Rhys yn ffermwr defaid ifanc, ac yn byw wrth ymyl Megan a Gareth.
En: Rhys was a young sheep farmer, living alongside Megan and Gareth.

Cy: Megan oedd perchennog defaid call, a Gareth oedd yn magu gwartheg cryf a gwydn.
En: Megan owned clever sheep, while Gareth raised strong and sturdy cattle.

Cy: Un bore dydd Sadwrn, a’r niwl yn cuddio’r bryniau, penderfynodd Rhys fynd â’i ddefaid am dro trwy’r caeau glas.
En: One Saturday morning, with mist cloaking the hills, Rhys decided to take his sheep for a walk through the green fields.

Cy: Roedd y golygfeydd mor fendigedig nes i Rhys golli canolbwyntio ar ei waith.
En: The views were so magnificent that Rhys lost focus on his work.

Cy: Heb sylwi, dechreuodd ddefaid Megan llyncu i fyny gyda’i ddefaid ef, a rhai o wartheg Gareth hefyd ar goll ymysg eu plith.
En: Unnoticed, Megan’s sheep began to mingle with his, and some of Gareth’s cattle also got lost among them.

Cy: Pan ddarganfyddodd Megan beth a ddigwyddodd, roedd hi’n methu credu ei llygaid!
En: When Megan discovered what had happened, she couldn’t believe her eyes!

Cy: Sut allech chi gymysgu ddefaid â gwartheg?
En: How could you mix sheep with cattle?

Cy: Roedd sioc yn wyneb Megan.
En: Megan was in shock.

Cy: Yn y cyfamser, roedd Gareth hefyd yn synnu wrth weld ei wartheg yng nghanol y praidd ddefaid.
En: Meanwhile, Gareth was also surprised to see his cattle in the midst of Rhys’s sheep.

Cy: Rhaid oedd datrys y sefyllfa, a hynny’n gyflym!
En: The situation had to be resolved, and quickly!

Cy: Gyda digonedd o brysurdeb a sŵn, dechreuodd y tri ffermwr hercian a dychwelyd yr anifeiliaid i’w caeau priodol.
En: With plenty of hustle and bustle, the three farmers began herding and returning the animals to their proper enclosures.

Cy: Roedd y defaid a’r gwartheg yn ddryswch llwyr, ond yn raddol, â chymorth Rhys, Megan, a Gareth, llwyddwyd i wahanu’r ddau lo.
En: The sheep and cattle were in complete disarray, but gradually, with the help of Rhys, Megan, and Gareth, the two herds were separated.

Cy: Yn y pen draw, penderfynodd y tri phennaeth fferm fod angen system well i gadw eu hanifeiliaid ar wahân.
En: Ultimately, the three farm leaders decided that a better system was needed to keep their animals separate.

Cy: Prynodd Rhys goleri lliwgar i’w ddefaid, a Gareth ddefnyddiodd marciau arbennig ar ei wartheg fel na fydden nhw’n gymysg eto.
En: Rhys bought colorful collars for his sheep, and Gareth used special markings on his cattle so that they wouldn’t mix again.

Cy: Ac fel hyn, dychwelodd tawelwch a threfn i bentref hirfelynog Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, gyda Rhys, Megan, a Gareth yn well ffrindiau nag erioed wedi dysgu gwers bwysig o gydweithio a’r pwysigrwydd o fod yn ofalus gyda’u hanifeiliaid.
En: Thus, calm and order returned to the long-named village of Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, with Rhys, Megan, and Gareth being better friends than ever, having learned an important lesson about collaboration and the importance of being careful with their animals.

Cy: Felly, er gwaethaf y dryswch, dodwyd diwedd hapus i’r helynt gyda’r defaid a’r gwartheg.
En: So, despite the confusion, a happy ending was brought to the ordeal with the sheep and cattle.

Vocabulary Words:
tawel : quiet
tref : village
pawb : everyone
llonydd : peaceful
trefnus : orderly
defaid : sheep
ffermwr : farmer
call : clever
gwartheg : cattle
niwl : mist
bryniau : hills
daith : walk
caeau : fields
fendigedig : magnificent
canolbwynt : focus
heb sylwi : unnoticed
gymysgu : mix
sioc : shock
synnu : surprised
sefyllfa : situation
datrys : resolve
brysurdeb : hustle
sŵn : bustle
hercian : herding
dychwelyd : returning
caeau priodol : enclosures
ddryswch : disarray
wahanu : separated
coleri : collars
marciau : markings