Spilled Soup: A Tale of Serendipity & Soup

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Mewn caffi bach yng nghanol y dref, roedd pobl yn mwynhau eu prydau bwyd a’u cwmniau.
En: In a small café in the middle of town, people enjoyed their meals and their company.

Cy: Roedd awyr y Cwtch Cafe yn llawn arogl coffi ffres a chacen cartref.
En: The air in the Cwtch Cafe was full of the aroma of fresh coffee and homemade cake.

Cy: Roedd Rhys yno, yn eistedd wrth fwrdd pren o flaen ffenest fawr.
En: Rhys was there, sitting at a wooden table in front of a large window.

Cy: Roedd yn syllu ar ei laptop, yn colli yn y byd rhithwir.
En: He was staring at his laptop, lost in the virtual world.

Cy: O’i gwmpas, roedd pobl yn siarad ac yn chwerthin.
En: Around him, people were talking and laughing.

Cy: Yn y gornel, roedd piano hen ffasiwn, heb neb i bwyso ar y bysellau.
En: In the corner, an old-fashioned piano stood, with no one pressing the keys.

Cy: Elin, mewn cot newydd sgleiniog, a Dylan, ei ffrind gorau, aethant i mewn i’r caffi, yn chwilio am le i eistedd.
En: Elin, in a shiny new coat, and Dylan, her best friend, went into the café, looking for a place to sit.

Cy: Sylwodd Rhys ar Elin — ei gwallt yn ddisglair, ei gwên yn heulog.
En: Rhys noticed Elin — her gleaming hair, her sunny smile.

Cy: Roedd rhywbeth yn ei thynnu ati.
En: Something drew him to her.

Cy: Wrth i Rhys gael ei lipio gan ei phrydharddwch, symudodd yn sydyn a llosgi ei law ar y cawl poeth oedd y gweiniad yn ei gario.
En: As Rhys was distracted by his infatuation, he suddenly moved and accidentally spilled his hot soup that the server was carrying.

Cy: “Ahh!
En: “Ahh!”

Cy: ” rhyddhawyd weiddi min yntau pan ddisgynnodd y bowlen yn fflach, clymu’r holl gynnwys ar got hardd Elin.
En: he shouted when the bowl flashed and spilled all its contents on Elin’s beautiful coat.

Cy: “O, mae’n ddrwg gen i!
En: “Oh, I’m so sorry!”

Cy: ” ebe Rhys, gan godi i helpu.
En: Rhys said, getting up to help.

Cy: Elin a Dylan yn edrych yn syn.
En: Elin and Dylan looked surprised.

Cy: Roedd y cawl porffor a thomato wedi lledaenu dros ei choesau a’i chot newydd.
En: The purple soup and tomato had spread over her legs and new coat.

Cy: “Dim problem,” meddai Elin, gan edrych ar ei chot gyda gwen boenus.
En: “No problem,” said Elin, smiling at her coat.

Cy: Rhywsut, roedd ei hagwedd gadarnhaol yn achosi i Rhys deimlo ychydig yn well.
En: Somehow, her positive attitude made Rhys feel a bit better.

Cy: Dylan, wastad gyda syniadau, awgrymodd, “Beth am i ni fynd â’r cot i’r glanhawr sych?
En: Dylan, always full of ideas, suggested, “What if we take the coat to the dry cleaner?

Cy: Fel ymddiheuriad, gall Rhys dalu.
En: Rhys can pay as an apology.”

Cy: “Rhys, sydd eisiau gwneud pethau’n iawn, cytunodd yn syth.
En: Rhys, wanting to make things right, agreed immediately.

Cy: Gadawyd y laptop ar ôl, a theyrngedodd Elin a Dylan allan o’r caffi.
En: He left his laptop behind, and Elin and Dylan were escorted out of the café.

Cy: Ar ôl mynd â’r cot i’w glanhau a thalu am y driniaeth brys, aethant i gerdded lawr y stryd.
En: After taking the coat to be cleaned and paying for the urgent treatment, they walked down the street.

Cy: Roedd Rhys yn poeni na fyddai Elin byth yn ei faddau.
En: Rhys worried that Elin would never forgive him.

Cy: Ond wrth gerdded, fe ddechreuodd yr awyr iacháu’r anghydfod bach.
En: But as they walked, the fresh air began to ease the small conflict.

Cy: Rhys a Dylan oedd wedi dod yn ffrindiau yn gyflym, gyda Dylan yn rhannu ei ryseitiau ar gyfer cacennau a Rhys yn sôn am ei lyfrau ffantasi hoff.
En: Rhys and Dylan quickly became friends, with Dylan sharing his cake recipes and Rhys talking about his favorite fantasy books.

Cy: Elin, â’i chot mor sgleiniog â’r sêr, gwenu ar y ddau, gan deimlo’r awel yn llithro trwy ei gwallt.
En: Elin, with her coat as shiny as the stars, smiled at both, feeling the wind slipping through her hair.

Cy: Erbyn diwedd y diwrnod, roedd Rhys a Elin wedi dod yn ffrindiau hefyd, pob un wedi dysgu rhywbeth newydd am y llall – Rhys yn sylweddoli ei fod angen bod yn fwy gofalus, a Elin yn dysgu bod digwyddiadau annisgwyl yn gallu arwain at gymdeithas newydd a chyfeillgarwch.
En: By the end of the day, Rhys and Elin had also become friends, each learning something new about the other — Rhys realizing he needed to be more careful, and Elin learning that unexpected events can lead to new society and camaraderie.

Cy: Y tresi arwyddocâd y diwrnod hwnnw oedd y cysur a ddaeth iddynt i gyd.
En: The significant turning point of that day was the comfort that came to them all.

Cy: Wrth i’r haul fachlud, roedd y Cwtch Cafe yn mynd yn dawel, ond roedd calonnau Rhys, Elin, a Dylan yn llawn o gynhesrwydd a chwmni newydd.
En: As the sun set, the Cwtch Cafe grew quiet, but the hearts of Rhys, Elin, and Dylan were full of warmth and new company.

Vocabulary Words:
town : In
caffi : café
prydau bwyd : meals
cwmni : company
arogl : aroma
ffres : fresh
cartref : homemade
pren : wooden
ffenest : window
laptop : laptop
rhithwir : virtual
byd : world
siarad : talking
chwerthin : laughing
gornel : corner
hen ffasiwn : old-fashioned
piano : piano
cot : coat
sgleiniog : shiny
ffrind gorau : best friend
le : place
cylch : staring
prydharddwch : infatuation
llosgi : accidentally
cawl : soup
hardd : beautiful
leddaenu : spread
choesau : legs
newydd : new
smilen : smiling