Chaos Unleashed: Sheep Takeover!

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Roedd awel ysgafn yn chwarae gyda chlwstwr o ddail coed yn Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llantysilio­gogo­goch.
En: A gentle breeze played with a cluster of leaves in Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llantysilio­gogo­goch.

Cy: Yng nghanol y pentref tawel hwn, roedd Rhys, dyn ifanc crintachlyd, yn mynd am dro gyda’i gi, serchog o’r enw Megan.
En: In the midst of this quiet village, there was Rhys, a young, carefree man, taking a stroll with his beloved dog, Megan.

Cy: Nid oedd Rhys yn gwybod y byddai ei anturiaethau dyddiol yn mynd â throi anisgwyl brynhawn hwnnw.
En: Rhys had no idea that his everyday adventures would take an unexpected turn that afternoon.

Cy: Derbyniodd Rhys lifer gan ei ffrind, Evan, i helpu cludo praidd o ddefaid i’r farchnad.
En: Rhys accepted a plea from his friend Evan to help transport a flock of sheep to the market.

Cy: Evan, wrth gwrs, oedd berchen y siop fwydydd leol, lle’r oedd pobl y pentref yn dod ynghyd i siarad, siopa, a mwynhau’r cwmni da.
En: Evan, of course, owned the local grocery store, where the people of the village came together to talk, shop, and enjoy good company.

Cy: Roedd y ddau’n gyfeillion da, ac roedd Rhys bob amser yn barod i helpu.
En: The two were good friends, and Rhys was always ready to help.

Cy: Wrth iddynt agor y llwyth, llithrodd Rhys ar rhywbeth ar y llawr.
En: As they were herding the flock, Rhys slipped on something on the ground.

Cy: A dyna pryd ddigwyddodd y ddamwain.
En: And that’s when the accident happened.

Cy: Collodd reolaeth, a gydag un gic anfwriadol, fe agorodd y drws i’r ddiadell.
En: He lost control, and with one unintended kick, he opened the door to chaos.

Cy: Cyn y gallai Megan y ci cydio yn ei goler, roedd y defaid yn cychwyn eu gwyliau annisgwyl yn y siop fawr.
En: Before Megan could leash her dog, the sheep began their unexpected rampage in the large store.

Cy: Clychau’r siop glinciodd yn gyson wrth i’r defaid crwydro i mewn, yn chwilio am rywbeth, unrhyw beth, i fwyta.
En: The store’s bells jingled constantly as the sheep roamed inside, searching for something, anything, to eat.

Cy: Meibion Llanfairpwll… a’u herlid.
En: Sons of Llanfairpwll… and their turmoil.

Cy: Pan welodd Megan y sefyllfa, rhuthrodd i mewn, ei hinstinct ci defaid yn siglo ynddi.
En: When Megan saw the situation, she rushed in, her herding dog instinct kicking in.

Cy: Rhaid oedd adennill trefn os oedd unrhyw obaith o achub y siop rhag cael ei throedio i baw.
En: Order had to be restored if there was any hope of saving the store from being trampled over.

Cy: Daeth pobl o’r pentref i weld y ffwdan cythryblus.
En: People from the village came to see the tumultuous scene.

Cy: Rhys, gan wybod ei fod yn gyfrifol, aeth i’r gwaith gyda chalon llawn dychryn.
En: Rhys, knowing he was responsible, went to work with a heart full of terror.

Cy: Gan ddefnyddio gweddïau a thipyn o fagu cenhedlaeth o arwyr pentref, Rhys ac Evan lwyddodd i gael y defaid allan o’r ffenestri, yn ôl i’r caeau, a’r siop yn llonydd unwaith eto.
En: Through prayers and a bit of raising a generation of village heroes, Rhys and Evan managed to get the sheep out of the windows, back to the fields, and the store peaceful once more.

Cy: Wrth i bob priddyn olaf adael y lle, safodd Rhys a Megan ar stepen y drws, Evan yn ymyl iddynt, yn gwenu gydag anadl torcalonnus.
En: As each last bit of dirt left the place, Rhys and Megan stood on the doorstep, Evan beside them, smiling with relieved breath.

Cy: Roedd y pentref cysglyd bellach yn llawn straeon a chwerthin am y diwrnod pan ddaeth defaid i ymweld â’r siop fwydydd.
En: The once sleepy village was now full of stories and laughter about the day the sheep came to visit the grocery store.

Cy: O’r diwrnod hwnnw ymlaen, cafodd Rhys enw da am fod yn llawer mwy gofalus o gwmpas defaid… a dysgodd Megan sut i fod yn gŵn warchod siop yn ogystal â bugail.
En: From that day on, Rhys got a good reputation for being much more careful around sheep… and Megan learned how to be a watchdog for the store as well as a shepherd.

Cy: Treuliodd holl bobl Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llantysilio­gogo­goch eu dyddiau’n trafod eiliadau doniol y pentref, diolch i Rhys a’i ddefaid rhyfeddol.
En: The people of Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llantysilio­gogo­goch spent their days discussing the village’s humorous moments, thanks to Rhys and his extraordinary sheep.

Vocabulary Words:
awel : breeze
clwstwr : cluster
dail : leaves
pentref : village
ifanc : young
crintachlyd : carefree
dro : stroll
serchog : beloved
ci : dog
anisgwyl : unexpected
lifer : plea
ffrind : friend
cludo : transport
defaid : flock
farchnad : market
siop fwydydd : grocery store
ynghyd : together
siarad : talk
siopa : shop
mwynhau : enjoy
diadell : chaos
gwyliau : rampage
chwilio : search
fwyta : eat
trefn : order
achub : save
traw : trampled
llonydd : peaceful
chwerthin : laughter