The Mistaken Shearing of Llanfair PG

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Yn y pentref hir-enwog Llanfairpwllgwyngyll… (wel, mi wnawn ni gadw at ‘Llanfair PG’ i gadw pethau’n syml), roedd Gwen yn byw mewn bwthyn bach ar odre’r mynydd.
En: In the famously long-named village of Llanfairpwllgwyngyll (well, we’ll stick to ‘Llanfair PG’ to keep things simple), Gwen lived in a small cottage on the mountainside.

Cy: Gwen oedd bugail y pentref, yn gofalu am y defaid gyda chariad a gofal mawr.
En: Gwen was the shepherdess of the village, caring for the sheep with great love and care.

Cy: Yn y pentref hefyd roedd Rhys, dyn ifanc gyda chalon aur a gwallt mor wyn a flwyddyn lawer o eira.
En: In the village, there was also Rhys, a young man with a golden heart and hair as white as snow and many years of snow.

Cy: Un bore heb ei ail, ar ôl storm fawr gyda mellt yn disgleirio fel tân yn y nos, Gwen aeth i’r caeau i wirio ar ei defaid.
En: One morning without fail, after a great storm with lightning shining like fire in the night, Gwen went to the fields to check on her sheep.

Cy: Yn y niwl trwm a oedd yn cuddio popeth dan glo o lygad, roedd hi’n anodd gweld unrhyw beth ymhellach nag uchder pen.
En: In the heavy mist that hid everything from sight, it was difficult to see anything beyond the height of one’s head.

Cy: Wrth gerdded drwy’r cysgodion a’r niwl, gwelodd Gwen greadur gyda chynffon a gwallt hir gwyn yn gorwedd ar lawr y dôl.
En: As she walked through the shadows and the mist, Gwen spotted a creature with a tail and long white hair lying on the valley floor.

Cy: Yn meddwl ei bod yn un o’i defaid, aeth Gwen i’w ochr gyda’i siswrn enfawr i’w cneifio.
En: Thinking it was one of her sheep, Gwen went to its side with her massive scissors to shear it.

Cy: Rhys, ar ôl noson o ddawnsio yng ngŵyl y pentref, oedd wedi cysgu yn y cae dan gwsg trwm, heb syniad am y tryblith a oedd ar fin dod.
En: Rhys, after a night of dancing at the village festival, had been sleeping in the field under a heavy slumber, oblivious to the turmoil that was about to come.

Cy: Wrth i Gwen agosáu at Rhys, dechreuodd hi dorri’r hyn yr oedd hi’n meddwl oedd gwlân.
En: As Gwen approached Rhys, she began cutting what she thought was wool.

Cy: Yn sydyn, deffroodd Rhys gyda sioc a sigl, gan ryfeddu pam fod gan Gwen siswrn enfawr yn ei llaw.
En: Suddenly, Rhys woke up in shock and astonishment, wondering why Gwen had giant scissors in her hand.

Cy: “Doniol iawn, Gwen!” wrth i Rhys neidio i fyny. “Beth ydych chi’n ei wneud yn fy ngwallt i?”
En: “Very funny, Gwen!” as Rhys jumped up. “What are you doing in my hair?”

Cy: Gwen, gyda llygaid mor fawr â lleuad llawn, sylweddolodd y camgymeriad ofnadwy roedd hi wedi ei wneud.
En: Gwen, with eyes as big as a full moon, realized the terrible mistake she had made.

Cy: “Rhys! Mae’n ddrwg iawn gen i! Roedd y niwl mor drwch a dy wallt di mor wyn fel defaid!”
En: “Rhys! I’m so sorry! The mist was so thick and your hair so white like a sheep’s!”

Cy: Rhys, ar ôl clywed y stori doniol, dechreuodd chwerthin gan daflu’i ben yn ôl.
En: Rhys, after hearing the funny story, began to laugh and threw his head back.

Cy: Roedd e’n gwybod nad oedd Gwen wedi’i wneud ond o ddaioni a gofal.
En: He knew that Gwen had only acted out of kindness and care.

Cy: “Dyw hi ddim yn broblem, Gwen. Ond efallai y gallech chi fod yn fwy gofalus yr tro nesaf?”
En: “It’s not a problem, Gwen. But maybe you could be more careful next time?”

Cy: Gwen, yn rhyddhad o glywed hynny, awgrymodd, “Beth am i mi geisio trefnu dy wallt di yn iawn nawr?”
En: Gwen, relieved to hear that, suggested, “How about I try to style your hair properly now?”

Cy: A dyna wnaeth Gwen, gan ddefnyddio’i dawn o ddelio â gwlân i greu steil gwallt syfrdanol i Rhys, un a fyddai’n gwneud unrhyw ddafad yn genfigennus.
En: And that’s what Gwen did, using her talent for dealing with wool to create a stunning hair style for Rhys, one that would make any sheep jealous.

Cy: Roedd y pentrefwyr i gyd wedi casglu o amgylch wrth glywed am yr hanes, a phawb yn chwerthin a dathlu’r camaraderie rhwng Gwen a Rhys.
En: The villagers had all gathered around upon hearing the story, and everyone laughed and celebrated the camaraderie between Gwen and Rhys.

Cy: O hynny ymlaen, roedd yr hanes am y ‘bugail a gneifiodd ddyn yn lle dafad’ yn chwedl a adroddwyd o genhedlaeth i genhedlaeth yn Llanfair PG.
En: From then on, the story of the ‘shepherd who sheared a man instead of a sheep’ became a tale told from generation to generation in Llanfair PG.

Cy: A dyma sut daeth y ddau, Gwen a Rhys, yn ffrindiau lu; Rhys byth yn colli cyfle i ddweud ei fod o’n edrych fel dafad, a Gwen yn dal i ofalu am ei defaid, ond gyda llygad barcud i wahaniaethu rhwng gwlân a gwallt bellach.
En: And that’s how the two, Gwen and Rhys, became great friends; Rhys never missing a chance to say he looked like a sheep, and Gwen still taking care of her sheep, but with an eagle eye to distinguish between wool and hair from then on.

Vocabulary Words:
pentref : village
odre’r mynydd : mountainside
bugail : shepherdess
defaid : sheep
cariad : love
gofal : care
ifanc : young
galon : heart
gwallt : hair
wyn : white
eira : snow
storm : storm
mellt : lightning
nos : night
caeau : fields
niwl : mist
creadur : creature
cynffon : tail
gorwedd : lying
dôl : valley
gweld : spot
ochr : side
siswrn : scissors
gwlân : wool
deffro : waking up
sioc : shock
syndod : astonishment
lleuad : moon
camgymeriad : mistake
drwch : thick