Charles Bridge’s Holographic History: A New Era in Prague

Fluent Fiction – Czech
www.FluentFiction.org/Czech
Story Transcript:
Cs: Karelův most zářil v ranním slunci.
En: Charles Bridge glowed in the morning sun.

Cs: Turisté se procházeli a fotili sochy.
En: Tourists strolled and took photos of the statues.

Cs: Jakub a Klára stáli na mostě a čekali.
En: Jakub and Klára stood on the bridge, waiting.

Cs: Byli nadšení.
En: They were excited.

Cs: “Dnes je velký den,” řekla Klára s úsměvem.
En: “Today is a big day,” said Klára with a smile.

Cs: “Je to velký den pro celé město,” odpověděl Jakub.
En: “It’s a big day for the whole city,” replied Jakub.

Cs: Dnes se na Karelův most instaloval první holografický průvodce.
En: Today, the first holographic guide was being installed on Charles Bridge.

Cs: V Praze to byla velká událost.
En: It was a major event in Prague.

Cs: Všichni se těšili na něco nového a vzrušujícího.
En: Everyone was looking forward to something new and exciting.

Cs: Jakub pracoval jako technik.
En: Jakub worked as a technician.

Cs: Právě on měl na starosti instalaci.
En: He was in charge of the installation.

Cs: Klára byla historička.
En: Klára was a historian.

Cs: Psala texty pro holografického průvodce.
En: She wrote the texts for the holographic guide.

Cs: Oba byli nadšení, že jejich práce se blíží ke konci.
En: Both were thrilled to see their work nearing completion.

Cs: “Podívej, už to začíná,” ukázal Jakub na tým techniků, kteří přicházeli s vybavením.
En: “Look, it’s starting,” Jakub pointed to the team of technicians arriving with the equipment.

Cs: Přinesli velké obrazovky, kabely a malé projektory.
En: They brought large screens, cables, and small projectors.

Cs: Klára se natáhla, aby viděla lépe.
En: Klára stretched to see better.

Cs: Kolem nich se shromáždil dav lidí, kteří byli stejně zvědaví jako oni.
En: A crowd gathered around them, just as curious as they were.

Cs: Technici začali zapojovat projektory k obrazovkám.
En: The technicians began connecting the projectors to the screens.

Cs: Netrvalo dlouho a všechno bylo připravené.
En: It didn’t take long before everything was ready.

Cs: Vedoucí týmu dal znamení.
En: The team leader gave a signal.

Cs: Zapnuli projektory a na mostě se objevil obraz.
En: They switched on the projectors, and an image appeared on the bridge.

Cs: Byla to postava z historie. Měla staré oblečení a klobouk.
En: It was a historical figure, dressed in old clothing and a hat.

Cs: Lidé v davu zalapali po dechu.
En: The crowd gasped.

Cs: Postava začala mluvit. Vyprávěla příběh o Karel IV. a stavbě mostu.
En: The figure began to speak, telling the story of Charles IV and the construction of the bridge.

Cs: Lidé poslouchali se zaujetím.
En: People listened intently.

Cs: Klára se usmála.
En: Klára smiled.

Cs: “Vypadá to úžasně,” řekla.
En: “It looks amazing,” she said.

Cs: “Je to jako kouzlo,” přidal se Jakub.
En: “It’s like magic,” added Jakub.

Cs: Holografický průvodce byl úspěch.
En: The holographic guide was a success.

Cs: Lidé se mohli dozvědět o historii mostu novým a zajímavým způsobem.
En: People could learn about the history of the bridge in a new and interesting way.

Cs: Jakub a Klára byli šťastní.
En: Jakub and Klára were happy.

Cs: Jejich tvrdá práce se vyplatila.
En: Their hard work had paid off.

Cs: Když slunce začalo zapadat, holografický průvodce už získal mnoho příznivců.
En: As the sun began to set, the holographic guide had already gained many fans.

Cs: Lidé odcházeli z mostu se spoustou nových vědomostí a úsměvem na tváři.
En: People left the bridge with a wealth of new knowledge and smiles on their faces.

Cs: “Dnes jsme vytvořili něco úžasného,” řekl Jakub, když se oba otočili zpět k městu.
En: “Today we created something wonderful,” said Jakub as they both turned back toward the city.

Cs: “Je to nový začátek,” souhlasila Klára.
En: “It’s a new beginning,” agreed Klára.

Cs: “Praha má teď něco jedinečného.”
En: “Prague now has something unique.”

Cs: S tímto pocitem hrdosti a radosti se Jakub a Klára vydali domů, vstříc dalším dobrodružstvím.
En: With this feeling of pride and joy, Jakub and Klára headed home, eager for their next adventure.

Vocabulary Words:
zářil : glowed
ranní slunce : morning sun
procházeli : strolled
fotili : took photos
sochy : statues
nadšení : excited
velká událost : major event
technik : technician
instalace : installation
historička : historian
se blíží ke konci : nearing completion
tým techniků : team of technicians
vybavení : equipment
obrazovky : screens
kabely : cables
malé projektory : small projectors
natáhla : stretched
shromáždil dav : crowd gathered
zapojovat : connecting
připravené : ready
vedoucí týmu : team leader
znamení : signal
zapnuli : switched on
se objevil obraz : image appeared
postava z historie : historical figure
zalapali po dechu : gasped
vyprávěla : telling
stavbě : construction
se zaujetím : intently
úžasně : amazing