Chasing Legends: A Guided Adventure in Snowdonia’s Wilderness

In this episode, we'll journey through Snowdonia with an expert guide, uncovering myths, overcoming mountain challenges, and soaking in the breathtaking vistas of Cader Idris.

Cy: Roedd awel y mynyddoedd yn ysgubo trwy’r coed yn Snowdonia.
En: The mountain breeze swept through the trees in Snowdonia.

Cy: Dyma ddechrau'r diwrnod perffaith i heicio.
En: It was the beginning of a perfect day for hiking.

Cy: Gareth, y canllaw profiadol, yn sefyll wrth y llwybr gyda grwp o heicwyr brwdfrydig.
En: Gareth, the experienced guide, stood by the trail with a group of enthusiastic hikers.

Cy: Roedd y diwrnod yn edrych yn braf ac ymlaen aethon nhw.
En: The day looked promising, and off they went.

Cy: "Croeso i Barc Cenedlaethol Eryri," medda Gareth.
En: "Welcome to Snowdonia National Park," said Gareth.

Cy: Roedd yn wynebu grwp gyda chalon lawn gwybodaeth.
En: He faced the group with a heart full of knowledge.

Cy: "Dyma’r llwybr Cader Idris.
En: "This is the Cader Idris trail.

Cy: Dilynwch fy nghyfarwyddiadau ac mi gewch brofiad bendigedig.
En: Follow my instructions, and you'll have a wonderful experience."

Cy: "Aeth y grwp ymlaen, pob un yn edrych ar y golygfeydd prydferth.
En: The group moved on, each person admiring the beautiful scenery.

Cy: Roedd Gareth yn arwain pawb yn ofalus, yn stopio’n aml i rannu storïau am hanes a natur yr ardal.
En: Gareth carefully led everyone, stopping often to share stories about the history and nature of the area.

Cy: Roedd llonydd ar y mynyddoedd, dim ond swn y coed a'r dwr yn codi lleisiau.
En: The mountains were tranquil, only the sound of the trees and the water raising voices.

Cy: Wrth fynd i fyny am bellter, roedd rhai o’r heicwyr yn dechrau blino.
En: As they climbed further, some of the hikers began to tire.

Cy: "Ydy pawb yn iawn?
En: "Is everyone alright?"

Cy: " gofynnodd Gareth, gyda llais llawn pryder.
En: asked Gareth, with a voice full of concern.

Cy: Roedd Mandy, un o’r heicwyr, yn edrych yn flinedig.
En: Mandy, one of the hikers, looked exhausted.

Cy: Roedd angen gorffwys.
En: She needed to rest.

Cy: "Ydy, ychydig o orffwys bydd yn iawn," meddai Mandy.
En: "Yes, a little rest will be fine," said Mandy.

Cy: Gareth gytunodd.
En: Gareth agreed.

Cy: "Fe orffwyn ni yma am ychydig.
En: "We’ll rest here for a bit."

Cy: "Wrth iddynt eistedd, dechreuodd y cymylau symud i mewn.
En: As they sat down, the clouds started to move in.

Cy: Roedd Gareth yn gwybod am beryglon y tywydd yn y mynyddoedd.
En: Gareth knew about the dangers of mountain weather.

Cy: "Pawb, mae’n rhaid i ni symud ymlaen cyn i’r tywydd gwaethygu.
En: "Everyone, we need to move on before the weather worsens."

Cy: "Roedd teimladau o bryder yn codi ymysg y grwp, ond roeddent yn ymddiried yn Gareth.
En: Feelings of anxiety rose among the group, but they trusted Gareth.

Cy: Dechreuant symud ymlaen yn gyflymach.
En: They began to move on faster.

Cy: Tra roedden nhw’n dringo’r llwybr, dechreuodd y glaw disgyn yn drwm.
En: As they climbed the trail, the rain started to fall heavily.

Cy: Roedd yn rhaid iddynt ddod o hyd i gysgod.
En: They had to find shelter.

Cy: "Yn sydyn, i’r cysgod hwnnw," gwaeddodd Gareth, yn pwyntio at llecyn diogel rhwng y creigiau.
En: "Quickly, to that shelter," shouted Gareth, pointing to a safe spot among the rocks.

Cy: Pawb yn rhedeg, yn ceisio cyrraedd y cysgod cyn iddo fod yn rhy hwyr.
En: Everyone ran, trying to reach the shelter before it was too late.

Cy: Cyrhaeddasant yn ddiogel, a cherddodd Gareth o amgylch y grwp.
En: They reached safely, and Gareth walked around the group.

Cy: "Mae’n bwysig aros yn segur tan mae'r glaw'n pasio.
En: "It’s important to stay still until the rain passes."

Cy: " Rhoddodd Garyth gynnig o sgwrs i'w ddifyrru.
En: Gareth offered to tell a story to entertain them.

Cy: "Beth am stori arall o'r ardal?
En: "How about another story from the area?

Cy: Dyma hanes y Brenin Arthur, sydd yn perthyn i'r mynyddoedd.
En: Here’s the legend of King Arthur, which belongs to these mountains."

Cy: "Wrth i'r stori fynd yn ei blaen, roedd y glaw yn arafu.
En: As the story went on, the rain began to ease.

Cy: Pan ddaeth y glaw i ben, roedd y grwp barod i symud ymlaen.
En: When the rain stopped, the group was ready to move on.

Cy: Roeddent yn dal yn ffres diolch i Gareth.
En: They were still fresh thanks to Gareth.

Cy: Wrth gyrraedd copa Cader Idris, roedd y wlad yn ei holl harddwch o’u blaenau yn gymaint o wobr.
En: Upon reaching the summit of Cader Idris, the country in all its beauty lay before them as a great reward.

Cy: Roedd Gareth yn wenu wrth weld llawenydd ar wynebau’r grwp.
En: Gareth smiled, seeing the joy on the group's faces.

Cy: "Rydych chi wedi gwneud yn wych heddiw," meddai Gareth.
En: "You've done wonderfully today," said Gareth.

Cy: "Dyma’r lle perffaith am lun.
En: "This is the perfect place for a photo."

Cy: "Roedd pawb yn tynnu lluniau ac yn mwynhau golygfeydd.
En: Everyone took pictures and enjoyed the views.

Cy: Roedd hyn yn ddiweddglo perffaith i’r antur.
En: It was the perfect ending to the adventure.

Cy: Meddylodd Gareth wrth gofio'r antur, diolchgar am ei arweiniad a'i wybodaeth.
En: Gareth thought back to the adventure, grateful for his guidance and knowledge.

Cy: Cefnodd y grwp yn ddiogel iawn ar hyd yr un llwybr, a'r diwrnod ar ben, pawb yn falch ac yn barod am anturiaethau eraill yn y dyfodol.
En: The group safely descended along the same trail, and at the end of the day, everyone was proud and ready for future adventures.

Cy: Roedd y dydd wedi bod yn gwbl gofiadwy, gyda Gareth fel arweinydd cwbl wych.
En: The day had been absolutely memorable, with Gareth as an excellent leader.