Eira’s Market Adventure: Joy at Pembrokeshire’s Local Stalls

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Ar hyd y glannau prydferth ym Mhenfro, roedd merch ifanc o’r enw Eira.
En: Along the beautiful shores of Pembrokeshire, there was a young girl named Eira.

Cy: Roedd Eira yn byw mewn bwthyn bach ger y traeth.
En: Eira lived in a small cottage near the beach.

Cy: Un dydd Sadwrn hyfryd, penderfynodd Eira fynd i archwilio’r farchnad leol.
En: One lovely Saturday, Eira decided to go explore the local market.

Cy: Ar y bore clir, cododd Eira yn gynnar.
En: On the clear morning, Eira rose early.

Cy: Gwisgodd rhywbeth cyfforddus ac aeth allan, yn barod ar gyfer y diwrnod cyffrous o’i blaen.
En: She dressed in something comfortable and went out, ready for the exciting day ahead of her.

Cy: Wrth yrru i lawr heolydd gwyrddlas Penfro, teimlodd y gwynt y môr yn chwythu trwy’i gwallt.
En: Driving down the green roads of Pembrokeshire, she felt the sea breeze blowing through her hair.

Cy: Pan gyrhaeddodd y farchnad, welodd stondinau lliwgar yn sefyll yn drefnus.
En: When she arrived at the market, she saw colorful stalls set up neatly.

Cy: Roedd yr aer yn llawn aroglau blasus o fwyd a chynnyrch ffres.
En: The air was filled with delicious aromas of food and fresh produce.

Cy: Wrth gerdded heibio stondinau, sylwodd Eira ar ffrwythau lliwgar, bara ffres, a blodau hardd.
En: As she walked past the stalls, Eira noticed colorful fruits, fresh bread, and beautiful flowers.

Cy: Wrth edrych am bethau diddorol, daeth Eira ar draws stondin fach hynod gyda phob math o gyflwyniadau crefft.
En: While looking for interesting things, Eira came across a curious little stall with all sorts of craft displays.

Cy: Mae’r stondin yn cael ei chynnal gan wraig fwyn o’r enw Mari.
En: The stall was run by a gentle woman named Mari.

Cy: Roedd Mari yn gwehyddu basgedi hardd a gwneud gemwaith wyneb.
En: Mari was weaving beautiful baskets and making intricate jewelry.

Cy: “Shwmae,” meddai Mari’n garedig.
En: “Hello,” Mari said kindly.

Cy: “Hoffet ti edrych ar fy nwyddau?
En: “Would you like to look at my goods?”

Cy: “Gwênodd Eira a chychwyn sgwrsio â Mari.
En: Eira smiled and started chatting with Mari.

Cy: Yno, dysgodd Eira am hanes y basgedi a sut roedd Mari yn gwneud y gemwaith gyda’i dwylo medrus.
En: There, Eira learned about the history of the baskets and how Mari made the jewelry with her skilled hands.

Cy: Fe wnaeth Eira brynu basged fach addurnol a mwclis lliwgar i’w cofio am y diwrnod.
En: Eira bought a small decorative basket and a colorful necklace to remember the day.

Cy: Gyda’r basged yn ei llaw, symudodd Eira ymlaen i stondin arall.
En: With the basket in her hand, Eira moved on to another stall.

Cy: Yno, gwelodd ffermwr o’r enw Dafydd.
En: There, she saw a farmer named Dafydd.

Cy: Roedd Dafydd yn gwerthu llysiau ffres ac afalau cochion sydd yn edrych yn flasus iawn.
En: Dafydd was selling fresh vegetables and red apples that looked very delicious.

Cy: “Pa mor hir ydych chi wedi bod yn gwerthu llysiau yma?
En: “How long have you been selling vegetables here?”

Cy: ” holodd Eira, gan godi un afal coch i’w aroglu.
En: Eira asked, picking up a red apple to smell it.

Cy: “Ers blynyddoedd lawer,” atebodd Dafydd yn falch.
En: “For many years,” Dafydd answered proudly.

Cy: “Rwy’n caru’r gwaith ac mae’r bobl yn wych.
En: “I love the work and the people are great.”

Cy: “Prynodd Eira afal, mor hudolus oedd yr arogl.
En: Eira bought an apple, so enchanting was the scent.

Cy: Wrth gerdded ymlaen, clywodd gerddoriaeth fyw yn chwarae o stondin gerllaw.
En: As she walked on, she heard live music playing from a nearby stall.

Cy: Roedd y synnau gitâr ac offert aosol yn llenwi’r awyr.
En: The sounds of the guitar and solo voice filled the air.

Cy: O’r diwedd, wedi treulio’r diwrnod yn farchnad, penderfynodd Eira fynd yn ôl i’w bwthyn.
En: Finally, after spending the day at the market, Eira decided to go back to her cottage.

Cy: Wrth adael y farchnad, roedd hi’n teimlo’n hapus ac yn llawn boddhad.
En: As she left the market, she felt happy and full of satisfaction.

Cy: Pan ddaeth hi adref, gosododd Eira ei darganfyddiadau ar y bwrdd.
En: When she got home, Eira placed her discoveries on the table.

Cy: Roedd hi’n edrych yn ôl ar ei diwrnod arbennig a phenderfynodd ysgrifennu am ei phrofiad yn ei dyddiadur.
En: She looked back on her special day and decided to write about her experience in her diary.

Cy: Roedd hi’n gwybod bydd hi’n dychwelyd i’r farchnad unwaith eto, gan archwilio pob cornel a phob stondin newydd.
En: She knew she would return to the market again, exploring every corner and every new stall.

Cy: Gyda chalon ysgafn a synnwyr o gysylltiad newydd â’r gymuned, cwestiynodd Eira ei llygaid gan feddwl am yr holl bobl caredig a gafodd cyfarfod.
En: With a light heart and a sense of newfound connection to the community, Eira closed her eyes thinking about all the kind people she had met.

Cy: Roedd hi’n gwybod bod y diwrnod hwn a’i heiddo newydd yn llenwi’i chalon gyda llawenydd mewn ffordd anarferol.
En: She knew this day and her new treasures filled her heart with joy in a special way.

Cy: Ac felly, roedd Eira’n barod am fwy o anturiaethau yn ei dyfodol, gan gofio’r diwrnod hyfryd ar arfordir Penfro.
En: And so, Eira was ready for more adventures in her future, remembering the lovely day on the Pembrokeshire coast.

Cy: Roedd hi’n gwybod bod mwy i’w ddarganfod a mwy i’w brofi.
En: She knew there was more to discover and more to experience.

Cy: Roedd y paratoadau’n dechrau am ddiwrnod newydd yn ddiau i ddod.
En: Preparations were surely beginning for a new day to come.

Cy: A dyna ddiwedd y stori, gyda Eira’n teimlo’n ddiolchgar am ei anturiaethau newydd a phob dydd newydd yn llawn posibiliadau.
En: And that’s the end of the story, with Eira feeling grateful for her new adventures and each new day full of possibilities.

Vocabulary Words:
glannau : shores
bwthyn : cottage
archwilio : explore
farchnad : market
gwynt : breeze
stondinau : stalls
arogylau : aromas
cynnyrch : produce
crefft : craft
gwehyddu : weaving
wyneb : intricate
anturiaethau : adventures
addurnol : decorative
mwclis : necklace
ffermwr : farmer
blasus : delicious
gitâr : guitar
dyddiadur : diary
gymanfa : community
boddhad : satisfaction
anarferol : special
anhygoel : amazing
llysiau : vegetables
cerddorion : musician
ffermwyr : farmers
wehyddu : woven
sgwrsio : chatted
hyfryd : lovely
cyfeillgar : friendly
gynnar : early