Cheese Roll Spin Wins: Gwyneth’s Tale!

In this episode, we'll roll into the quaint village for a cheese rolling tale of triumph, where Gwyneth tumbles her way to unexpected victory.

Cy: Roedd yn ddiwrnod braf a heulog yn Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llanty­silio­gogo­goch ac roedd Gwyneth yn gyffrous.
En: It was a beautiful and sunny day in Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llanty­silio­gogo­goch and Gwyneth was excited.

Cy: Heddiw oedd dydd y gystadleuaeth rolio caws blynyddol a phawb yn y pentref yn edrych ymlaen at y digwyddiad mawr.
En: Today was the day of the annual cheese rolling competition and everyone in the village was looking forward to the big event.

Cy: Gwyneth, merch ifanc a hwyliog, wedi gwisgo ei het haul lliwgar a'i esgidiau rhedeg, yn cerdded tuag at y cae gyda'i ffrindiau, Rhys a Eira.
En: Gwyneth, a young and lively girl, wearing her colorful sun hat and running shoes, walked towards the field with her friends, Rhys and Eira.

Cy: Rhys, bachgen uchel a chryf, a Eira, sy'n wên fel yr eira pan fydd y dydd yn cynnes, yn rhannu'r cyffro.
En: Rhys, a tall and strong boy, and Eira, whose smile is as white as snow when the day is warm, shared the excitement.

Cy: Maent yn anelu tuag at y bryn lle mae'r cawsau yn aros i gael eu rholio.
En: They headed towards the hill where the cheeses were waiting to be rolled.

Cy: Dechrau'r gystadleuaeth, a'r caws yn cael ei ollyngedig i lawr y bryn.
En: The competition began, and the cheese was rolled down the hill.

Cy: Pobl yn rhedeg ac yn crio wrth i'r caws fflydio i lawr.
En: People ran and shouted as the cheeses flew down.

Cy: Gwyneth yn sefyll yn ei lle, yn syllu'n llygadog wrth i'r cawsau basio heibio.
En: Gwyneth stood in her place, eagerly watching the cheeses pass by.

Cy: Yna, yn sydyn, Gwyneth yn camu ymlaen, yn colli ei chydbwysedd, a'i gwthio hi ar hyd y bryn.
En: Then, suddenly, Gwyneth stepped forward, losing her balance, and tumbled down the hill.

Cy: Gweiddiadau a sioc ar wynebau'r dorf wrth i Gwyneth dechrau ei thaith anfwriadol.
En: Gasps and shock on the faces of the crowd as Gwyneth began her unintentional journey.

Cy: Ond rhywsut, yn hollol anesboniadwy, Gwyneth yn osgoi bob person ac arwyneb anwastad i lawr y llwybr.
En: But somehow, inexplicably, Gwyneth dodged every person and obstacle along the path.

Cy: Mae hi'n rholio, yn troelli, ac yn arnofio fel dail yn y gwynt.
En: She rolled, somersaulted, and glided like leaves in the wind.

Cy: Rhys a Eira, a'r dorf gyfan, yn anadlu'n ddwfn a'u llygaid yn lledu wrth wylio'r olygfa rhyfeddol.
En: Rhys and Eira, along with the whole crowd, breathed deeply and their eyes widened as they watched the remarkable scene.

Cy: Erbyn iddi gyrraedd y gwaelod, mae Gwyneth yn gorffwys yn dawel, heb un briw, gydag esgidiau dal yn eu lle, a'i het ar ei phen wrth iddi sefyll i fyny yn araf.
En: When she reached the bottom, Gwyneth lay quietly, without a scratch, with her shoes still in place, and her hat on her head as she stood up slowly.

Cy: Cytgan y dorf yn dechrau, "Gwyneth, Gwyneth, Gwyneth!" fel arwres y dydd.
En: The crowd chants start, "Gwyneth, Gwyneth, Gwyneth!" like the heroine of the day.

Cy: Rhys a Eira'n rhedeg ati, braich ar ysgwydd, ac yn ei chyfarch fel enillydd diarwybod y gystadleuaeth rolio caws.
En: Rhys and Eira run to her, arms over shoulders, and greet her as the unsuspected winner of the cheese rolling competition.

Cy: Wrth i'r haul sefydlu dros pentref Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llanty­silio­gogo­goch, mae'r tri'n eistedd ynghyd yn bwyta sleisen o'r caws buddugol
En: As the sun sets over the village of Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llanty­silio­gogo­goch, the three of them sit together eating a slice of the winning cheese.

Cy: Gwyneth yn chwerthin am y tro tynged a Rhys a Eira yn llawenhau yn llwyddiant eu ffrind annisgwyl.
En: Gwyneth laughs about the twist of fate, and Rhys and Eira celebrate the success of their unexpected friend.

Cy: Ac felly, diwrnod arferol sbon yn troi'n hanes i'w adrodd am genedlaethau i ddod.
En: And so, an otherwise ordinary day turns into a story to be told for generations to come.