Sheepish Encounter: A Welsh Village Tale

explore the whimsical challenges and heartwarming lessons learned by two friends in the longest-named village.

Cy: Roedd hi'n ddiwrnod heulog yn Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.
En: It was a sunny day in Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.

Cy: Gwen a Dylan oedd yn cerdded drwy'r pentref bach, lle roedd yr awyr yn las a'r adar yn canu.
En: Gwen and Dylan were walking through the little village, where the sky was blue and the birds were singing.

Cy: Roedd Gwen yn ferch ifanc, llawn chwilfrydedd ac antur, a Dylan ei ffrind, yn fachgen tawel gyda chalon fawr.
En: Gwen was a young, curious and adventurous girl, and Dylan, her friend, was a quiet boy with a big heart.

Cy: Wrth iddyn nhw gerdded, gwelsant fferm ar bwys y llwybr.
En: As they walked, they saw a farm near the path.

Cy: Roedd Gwen yn sgrechian gyda chyffro. "Gadewch i ni fynd i weld y defaid!" meddai hi wrth Dylan.
En: Gwen exclaimed with excitement, "Let's go see the sheep!" she said to Dylan.

Cy: Dylan oedd yn amheus, ond cytunodd ac aeth gyda Gwen i'r cae agos.
En: Dylan was hesitant, but he agreed and went with Gwen to the nearby field.

Cy: Gan symud yn ofalus drwy giat y cae, roedd Gwen yn cerdded ar siwrne i fedru cyffwrdd â’r defaid.
En: Carefully making their way through the field gate, Gwen walked on a mission to be able to touch the sheep.

Cy: Wrth agosáu at y sgubor, Gwen frigodd tros gwter, ac yn sydyn, cafodd ei throed yn sownd mewn hoen dafad.
En: As they approached the barn, Gwen stepped over a puddle, and suddenly, her foot got stuck in a sheep's hoof.

Cy: Dylan! Helpa fi!" ebe Gwen yn uchel, gan geisio tynnu ei throed yn ôl.
En: Dylan! Help me!" exclaimed Gwen loudly, trying to pull her foot back.

Cy: Daeth Dylan i'r adwy, gan edrych ar y sefyllfa.
En: Dylan hurried to the scene, looking at the situation.

Cy: Roedd hi'n amlwg nad oedd hi'n broblem hawdd i'w datrys.
En: It was obvious that it wasn't an easy problem to solve.

Cy: Ceisiodd Dylan dynnu'r hoen oddi ar droed Gwen, ond roedd y dafad yn symud a Gwen yn fwy poenus.
En: Dylan tried to pull the sheep's hoof off Gwen's foot, but the sheep kept moving and causing Gwen more pain.

Cy: Ddim yn gwybod beth i'w wneud, rhedodd Dylan i nôl y ffermwr.
En: Not knowing what to do, Dylan ran back to the farmer.

Cy: Dychwelodd gyda'r ffermwr, dyn hŷn gyda wyneb crwm gan blynyddoedd o lafur caled.
En: He returned with the farmer, an old man with a weathered face from years of hard work.

Cy: Edrychodd y ffermwr ar droed Gwen a'r hoen, ac heb ddweud gair, aeth ati i ryddhau hi.
En: The farmer looked at Gwen's foot and the hoof, and without saying a word, proceeded to free her.

Cy: Gyda dacteg a phrofiad, llwyddodd i ddato Gwen a'i throed rhydd, gan ei gadael hi'n diolchgar ond wedi dychryn.
En: With skill and experience, he managed to release Gwen and her foot, leaving her grateful but also startled.

Cy: Rhaid bod yn ofalus bob amser," meddai'r ffermwr wrth Gwen, gan rhoi gwên gynnes a chyngor doeth.
En: One must always be careful," said the farmer to Gwen, giving her a warm smile and wise advice.

Cy: Dylan hefyd roedd yn rhyddhad ac wedi dysgu pwysigrwydd bod yn ofalus.
En: Dylan too was relieved and had learned the importance of being cautious.

Cy: Roedd Gwen yn edifar am yr antur, ond roedd hefyd yn ddiolchgar am y cymorth a gefnogaeth a gafodd.
En: Gwen regretted the adventure, but she was also thankful for the help and support she received.

Cy: Dylan benderfynodd fod yn fwy gofalus yn y dyfodol ac roedd yn falch ei fod wedi gallu helpu ei ffrind.
En: Dylan decided to be more careful in the future and was glad he could help his friend.

Cy: Ar ôl y digwyddiad, aeth Gwen a Dylan yn ôl i'w cartref, yn cerdded yn ôl drwy bentref hir Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, ond y tro yma gyda mwy o ofal ac ystyriaeth ar gyfer y caeau a'r anifeiliaid.
En: After the incident, Gwen and Dylan went back to their home, walking through the long village of Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, but this time with more care and consideration for the fields and the animals.

Cy: Roedd pawb yn hapus, ac roedd y diwrnod wedi dod i ben gyda gwers werthfawr i'w chofio.
En: Everyone was happy, and the day had come to an end with a valuable lesson to remember.