Colorful Chaos: A Summer’s Tale from the Streets of Bergen

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: Midt i det travle larmet av Bergen, levde en jente som het Lise. Hver morgen brukte hun å gå gjennom de trange gatene i Bryggen. Sommeren var verre. Gatene var alltid fulle av turister.
En: In the midst of the busy noise of Bergen, there lived a girl named Lise. Every morning, she used to walk through the narrow streets of Bryggen. Summer was worse. The streets were always full of tourists.

Nb: Lise likte roen. Fuglene sang i det fjerne. Lyden av vannet fra havnen var beroligende. Men om sommeren var det alltid støy. Språk fra alle kanter av verden blandet seg i luften.
En: Lise liked the calmness. The birds sang in the distance. The sound of the water from the harbor was soothing. But in the summer, there was always noise. Languages from all corners of the world mixed in the air.

Nb: En dag, hun skulle til skolen. Hun gikk ut på gaten og så en stor gruppe turister. De blokkerte veien. Hun kunne ikke komme forbi. Lise ble frustrert. Hun prøvde å gå rundt dem, men de delt seg ikke.
En: One day, she was going to school. She walked out onto the street and saw a large group of tourists. They blocked the road. She couldn’t get past. Lise became frustrated. She tried to go around them, but they didn’t move.

Nb: Lise tenkte på skolebussen hun måtte ta. Tiden gikk, og hun begynte å bli stresset. Det var en viktig dag på skolen. Hun kunne ikke være for sen. Hun tenkte hardt. Hvordan skulle hun komme seg forbi?
En: Lise thought about the school bus she had to catch. Time passed, and she started to get stressed. It was an important day at school. She couldn’t be late. She thought hard. How would she get past?

Nb: Lise hadde en idé. Hun begynte å snakke høyt på norsk. Hun håpet det ville få turistenes oppmerksomhet. Det hjalp ikke. De fortsatte å blokkere veien. Hun kjente tiden tikket. Tanken på å miste bussen gjorde henne enda mer stresset.
En: Lise had an idea. She began speaking loudly in Norwegian. She hoped it would get the tourists’ attention. It didn’t help. They kept blocking the road. She felt the clock ticking. The thought of missing the bus made her even more stressed.

Nb: Så, hun ryddet stemmen og ropte: “Unnskyld!”. Turistene så overrasket på henne. De begynte sakte å flytte seg. Lise la på sprang og løp forbi dem. Hun kunne høre bussen i det fjerne. Hun håpet hun ikke var for sen.
En: So, she cleared her throat and shouted, “Excuse me!” The tourists looked surprised at her. They began to slowly move aside. Lise sprinted and ran past them. She could hear the bus in the distance. She hoped she wasn’t too late.

Nb: Da hun nådde busstoppet, så hun bussen kjøre bort. Hun sukket høyt. Hun hadde mistet bussen. Men, hun var ikke lei seg. Hun var lettet. Hun hadde kommet seg forbi turistene.
En: When she reached the bus stop, she saw the bus driving away. She sighed heavily. She had missed the bus. But, she wasn’t sad. She was relieved. She had gotten past the tourists.

Nb: Lise gikk tilbake til gaten hun bodde på. Hun ventet på neste buss. Hun så på turistene som fortsatte å ta bilder. Hun kunne ikke hjelpe, men smile. Sommeren i Bergen kunne være støyende, men det var også fargerikt.
En: Lise walked back to the street she lived on. She waited for the next bus. She watched the tourists continuing to take pictures. She couldn’t help but smile. Summer in Bergen could be noisy, but it was also colorful.

Nb: Siden den dagen, våknet Lise litt tidligere. Hun tok seg god tid til skolen. Hun nøt de fargerike sommerdagene i Bergen. Selv om hun noen ganger ble sittende fast bak turister, lærte hun å være tålmodig og nyt det trange gatene i Bryggen.
En: Since that day, Lise woke up a little earlier. She took her time getting to school. She enjoyed the colorful summer days in Bergen. Even though she sometimes got stuck behind tourists, she learned to be patient and savor the narrow streets of Bryggen.

Vocabulary Words:
jente : girl
Lise : Lise
Bergen : Bergen
morgen : morning
gatene : streets
turister : tourists
roen : calmness
fuglene : birds
vannet : water
havnen : harbor
sommeren : summer
støy : noise
språk : languages
verden : world
skolen : school
frustrert : frustrated
idé : ideas
norsk : Norwegian
oppmerksomhet : attention
klokken : clock
bussen : bus
viktig : important
sen : late
unnskyld : excuse me
overrasket : surprised
lettet : relieved
bilder : pictures
smile : smile
tålmodig : patient
trange : narrow