Discovering History: A Day at Bratislava Castle

In this episode, we'll join Jana, Marek, and Petra on a captivating school trip to the historic Bratislava Castle where they discover the joy of learning and the bonds of friendship.

Sk: Na jednom slnečnom ráne sa Jana, Marek a Petra stretli pred školou.
En: One sunny morning, Jana, Marek, and Petra met in front of the school.

Sk: Boli veľmi nadšení.
En: They were very excited.

Sk: Dnes mali ísť na školský výlet do Bratislavského hradu.
En: Today, they were going on a school trip to Bratislava Castle.

Sk: Všetci už dlho očakávali tento deň.
En: Everyone had been looking forward to this day for a long time.

Sk: Slovom, boli pripravení na dobrodružstvo.
En: In short, they were ready for an adventure.

Sk: Jana mala so sebou veľký ruksak.
En: Jana had a large backpack with her.

Sk: V ňom mala sendviče, vodu a fotoaparát.
En: In it, she had sandwiches, water, and a camera.

Sk: Marek niesol mapu a kompas.
En: Marek was carrying a map and a compass.

Sk: „Musíme sa nestratiť,“ povedal Marek.
En: “We can't get lost,” Marek said.

Sk: Petra mala so sebou zápisník.
En: Petra had a notebook with her.

Sk: Chcela si zapísať všetko, čo sa dozvie.
En: She wanted to write down everything she learned.

Sk: Učiteľka pani Nováková prišla k žiakom a povedala: „Dobre, deti, do radu.
En: Their teacher, Mrs. Nováková, approached the students and said, “Alright, children, line up.

Sk: Ideme na autobus.“
En: We're going to the bus.”

Sk: Autobus bol plný detí.
En: The bus was full of children.

Sk: Všetci sa rozprávali a smiali.
En: Everyone was talking and laughing.

Sk: Cesta k hradu trvala pol hodiny.
En: The journey to the castle took half an hour.

Sk: Keď dorazili, Jana prvá vystúpila.
En: When they arrived, Jana got off the bus first.

Sk: „Pozrite na tú krásu!“ zvolala.
En: “Look at that beauty!” she exclaimed.

Sk: Stáli pred veľkým hradom, ktorý bol veľmi starý.
En: They stood in front of a large castle that was very old.

Sk: „Bratislavský hrad je veľmi významný,“ povedala pani Nováková.
En: “Bratislava Castle is very significant,” said Mrs. Nováková.

Sk: „Je starší ako naša škola.“
En: “It's older than our school.”

Sk: Deti išli po kamenných schodoch do hradu.
En: The children climbed the stone steps into the castle.

Sk: Bol tam nádherný výhľad na celý Bratislavu.
En: There was a beautiful view of the whole of Bratislava.

Sk: Jana začala fotiť.
En: Jana began taking pictures.

Sk: Marek rozložil mapu.
En: Marek unfolded the map.

Sk: „A kde je kráľovská sála?“ spýtala sa Petra.
En: “And where is the royal hall?” Petra asked.

Sk: „Dole vľavo, za veľkou halou,“ odpovedala pani Nováková.
En: “Down to the left, past the great hall,” answered Mrs. Nováková.

Sk: V kráľovskej sále bolo veľa starých obrazov a nábytku.
En: The royal hall had many old paintings and furniture.

Sk: „Tu sedávali králi,“ vysvetľovala učiteľka.
En: “This is where the kings used to sit,” explained the teacher.

Sk: Marek sa pozrel na jeden veľký obraz a povedal: „Vidíš, Jana, to je obraz kráľa Mateja.“
En: Marek looked at a large painting and said, “Look, Jana, that's a painting of King Matthias.”

Sk: Jana si ho odfotila.
En: Jana took a photo of it.

Sk: Petra si zapísala každé slovo.
En: Petra wrote down every word.

Sk: Po prehliadke mali deti voľno.
En: After the tour, the children had some free time.

Sk: Jana, Marek a Petra si sadli na trávnik pred hradom.
En: Jana, Marek, and Petra sat on the lawn in front of the castle.

Sk: Jedli sendviče a smiali sa.
En: They ate sandwiches and laughed.

Sk: „Tento deň je super,“ povedal Marek.
En: “This day is awesome,” said Marek.

Sk: „Áno, nikdy nezabudnem,“ súhlasila Jana.
En: “Yes, I’ll never forget it,” agreed Jana.

Sk: „A mám kopu poznámok,“ dodala Petra.
En: “And I have tons of notes,” added Petra.

Sk: Keď sa slnko začalo skrývať za obzor, deti sa museli vrátiť do autobusu.
En: As the sun began to set, the children had to return to the bus.

Sk: „Bolo to úžasné,“ poznamenala pani Nováková.
En: “It was amazing,” remarked Mrs. Nováková.

Sk: V autobuse bol tichý šepot.
En: In the bus, there was a quiet murmur.

Sk: Deti boli unavené, ale šťastné.
En: The children were tired but happy.

Sk: Cesta späť ubiehala rýchlo.
En: The journey back went by quickly.

Sk: Keď dorazili do školy, Marek zobral Janu a Petru za ruku.
En: When they arrived at the school, Marek took Jana and Petra by the hand.

Sk: „Ďakujem za krásny deň,“ povedal.
En: “Thank you for a wonderful day,” he said.

Sk: „Ak budeme mať ďalšie výlety, chcem ísť znova s vami,“ dodala Jana.
En: “If we have any more trips, I want to go with you again,” added Jana.

Sk: Petra prikývla a usmiala sa.
En: Petra nodded and smiled.

Sk: A tak skončil ich vzrušujúci deň plný objavov a priateľstva.
En: And so ended their exciting day full of discoveries and friendship.