Elevator Encounters: Joy in Confinement

Fluent Fiction – Bulgarian
www.FluentFiction.org/Bulgarian
Story Transcript:
Bg: През сивия и облачен ден в София, небето се готвеше да отвори широко вратите си и да излее всичкото си натрупано влажно недоволство върху улиците.
En: On a gray and overcast day in Sofia, the sky was getting ready to open its doors wide and pour all of its accumulated moisture dissatisfaction onto the streets.

Bg: Иван, млад и не много търпелив програмист, бързаше по-остро от всякога към офиса си в един от огромните стъклени небостъргачи в центъра на града.
En: Ivan, a young and not very patient programmer, was rushing more sharply than ever towards his office in one of the huge glass skyscrapers in the city center.

Bg: Той се вклини в асансьора заедно с още няколко човека и натисна бутона за своя етаж.
En: He squeezed into the elevator with a few other people and pressed the button for his floor.

Bg: Точно в момента, когато вратите щяха да се затворят, един странен човек наряза през тълпата и влетя вътре.
En: Just as the doors were about to close, a strange person cut through the crowd and burst inside.

Bg: Този новопристигнал беше цирков клоун в пълния смисъл на думата – с боядисано лице, жаркочервен нос, огромен папионка и гръмогласен хахот.
En: This newcomer was a circus clown in the truest sense of the word – with a painted face, a bright red nose, a huge bow tie, and a loud laugh.

Bg: Иван мръдна неприятно.
En: Ivan moved uncomfortably.

Bg: Това не беше първият път, когато една ранен сутрин щеше да стане още по-объркваща.
En: This wasn’t the first time that an early morning was going to become even more confusing.

Bg: Докато Иван се опитваше да загледа в телефона си, сякаш това би го скрило от нежеланото внимание на клоуна, асансьорът тръгна.
En: While Ivan tried to look at his phone as if it would hide him from the unwanted attention of the clown, the elevator started.

Bg: Но след няколко секунди той се спря рязко и светлините загаснаха.
En: But after a few seconds, it came to a sudden stop and the lights went out.

Bg: Обитателите на асансьора споделиха колективен въздишка.
En: The elevator’s occupants let out a collective sigh.

Bg: Иван, въпреки желанието си да остане незабелязан, не можа да удържи изригващото “О, не!
En: Ivan, despite his wish to remain unnoticed, couldn’t hold back the exclamation “Oh, no!”

Bg: ” от устните си.
En: from his lips.

Bg: В тъмнината, клоунът зажужа нещо си, което накара Иван да потрепери.
En: In the darkness, the clown hummed something, which made Ivan tremble.

Bg: “Не се страхувай” – чу Иван весел глас през мрака.
En: “Don’t be afraid,” Ivan heard a cheerful voice in the darkness.

Bg: Чувайки тези думи, Иван се почувства по-зле, но след секунди, мелодията на малка хармоника разпръсна мрачната атмосфера.
En: Upon hearing these words, Ivan felt even worse, but after a few seconds, the melody of a small harmonica dispersed the gloomy atmosphere.

Bg: Клоунът се оказа доста добър разказвач на истории и забавлявач.
En: The clown turned out to be a good storyteller and entertainer.

Bg: Постепенно Иван се отпусна и започна да се смее.
En: Gradually, Ivan relaxed and began to laugh.

Bg: Те споделиха имената си, Иван каза, че е програмист, а клоунът – че се казва Димитър и циркът му е в града за няколко дни.
En: They shared their names, Ivan said he was a programmer, and the clown – that his name was Dimitar and his circus was in town for a few days.

Bg: Дори неприятната ситуация изглеждаше да се превърне в нещо хубаво.
En: Even the unpleasant situation seemed to turn into something nice.

Bg: След няколко часа, в които се бяха объркали с приказки за живота и смешки, асансьорът тръгна отново и те стигнаха до техните етажи.
En: After a few hours of mixing up stories about life and laughter, the elevator started again and they reached their respective floors.

Bg: Иван не можеше да повярва, че се разсмя толкова много и че времето мина толкова бързо.
En: Ivan couldn’t believe he laughed so much and that time flew by so quickly.

Bg: Те се разделиха с Димитър като стари приятели.
En: They parted ways with Dimitar like old friends.

Bg: Още същия ден, Иван разказа за своето приключение на колегите си и своята приятелка Мария, която също работеше в сградата.
En: On the same day, Ivan told his colleagues about his adventure and his girlfriend Maria, who also worked in the building.

Bg: Мария, винаги любопитна и възхитена от нови истории, сърдечно се усмихна.
En: Maria, always curious and delighted by new stories, smiled warmly.

Bg: “Виждаш ли”, каза тя на Иван, “понякога дори злополучията могат да те доведат до несподелени радости и приятелства.
En: “You see,” she said to Ivan, “sometimes even misfortunes can lead you to undiscovered joys and friendships.”

Bg: “След тази случка, Иван никога не гледаше на асансьорите по същия начин.
En: After that incident, Ivan never looked at elevators the same way again.

Bg: Освен това, той се научи, че дори в най-неочакваните моменти, добрата компания може да превърне дори блокирания асансьор в сцена на нови заченати приятелства.
En: Furthermore, he learned that even in the most unexpected moments, good company can turn even a stuck elevator into a stage for new budding friendships.

Bg: И докато навън дъждът така и не спря, в сърцето на Иван влезе слънце.
En: And while outside the rain didn’t stop, sunshine entered Ivan’s heart.

Vocabulary Words:
сив : gray
облачен : overcast
София : Sofia
небе : sky
отвори : open
врати : doors
широко : wide
излее : pour
натрупано : accumulated
влага : moisture
недоволство : dissatisfaction
улиците : streets
млад : young
търпелив : patient
програмист : programmer
бързаше : rushing
остро : sharply
офис : office
огромен : huge
стъклен : glass
небостъргачи : skyscrapers
център : city
града : center