The Unmissable Ride: Friendship & Funnies

Fluent Fiction – Bulgarian
www.FluentFiction.org/Bulgarian
Story Transcript:
Bg: Иван се събуди с пеещите птици извън прозореца си в София.
En: Ivan woke up to the singing birds outside his window in Sofia.

Bg: Слънцето вече грееше над върха на Витоша и обещаваше хубав ден.
En: The sun was already shining over the top of Vitosha, promising a beautiful day.

Bg: Днес той имаше важна среща и трябваше да стигне до центъра на града.
En: Today he had an important meeting and needed to get to the city center.

Bg: Бързо се облече, заграби портфейла и ключовете си и излезе от апартамента си.
En: He quickly got dressed, grabbed his briefcase and keys, and left his apartment.

Bg: Пред блока се срещна с приятелите си Мария и Стефан, които пиеха сутрешното си кафе на една от пейките.
En: In front of the building, he met his friends Maria and Stefan, who were drinking their morning coffee on one of the benches.

Bg: “Здравейте!
En: “Hello!”

Bg: ” поздрави ги Иван с широка усмивка.
En: Ivan greeted them with a wide smile.

Bg: “Къде отивате?
En: “Where are you heading?”

Bg: “”Отиваме да видим как за пореден път ще изпуснеш трамвая,” отговори Мария с хитър поглед.
En: “We’re going to see how once again you’re going to miss the tram,” replied Maria with a mischievous look.

Bg: Иван се засмя и тръгна към спирката.
En: Ivan laughed and headed towards the tram stop.

Bg: Той видя пристигащия трамвай и започна да тича, но той се отдалечаваше все повече.
En: He saw the approaching tram and started running, but it was getting further away.

Bg: “Стой, стой!
En: “Wait, wait!”

Bg: ” викаше Иван, докато Мария и Стефан се смееха зад него.
En: shouted Ivan, while Maria and Stefan laughed behind him.

Bg: През следващите дни същата сцена се повтаряше.
En: Over the next few days, the same scene repeated.

Bg: Иван се опитваше да стигне трамвая, а Мария и Стефан му се смееха.
En: Ivan tried to catch the tram, while Maria and Stefan laughed at him.

Bg: Изпускаше го на секунди, точно когато тръгваше да се разхожда по булевард “Витоша”.
En: He missed it by seconds, just as he started to take a walk along “Vitosha” Boulevard.

Bg: В един от дните, докато Иван бягаше към спирката, Мария се позасмя.
En: One day, as Ivan rushed to the stop, Maria chuckled.

Bg: “Трябва да намерим начин да помогнем на Иван,” каза тя на Стефан.
En: “We need to find a way to help Ivan,” she said to Stefan.

Bg: На следващия ден, докато Иван излизаше от блока, Мария и Стефан го чакаха с велосипеди.
En: The next day, as Ivan left the building, Maria and Stefan were waiting for him with bicycles.

Bg: “Ела, ще те отведем до следващата спирка с велосипед,” предложи Стефан.
En: “Come on, we’ll take you to the next stop on our bikes,” Stefan suggested.

Bg: Иван погледна конфузно, но реши да приеме помощта.
En: Ivan looked confused, but decided to accept their help.

Bg: Те караха бързо по улиците на София, пресичаха през паркове и площади, докато достигнаха до спирката, където трамваят все още чакаше.
En: They rode quickly through the streets of Sofia, crossing parks and squares, until they reached the stop where the tram was still waiting.

Bg: Иван скача от велосипеда, благодари на приятелите си и се качи на трамвая, докато те му махаха с усмивки.
En: Ivan jumped off the bike, thanked his friends, and got on the tram while they waved at him with smiles.

Bg: “Най-накрая го направих!
En: “I finally made it!”

Bg: ” извика Иван от прозореца, докато Мария и Стефан си обещаха, че винаги ще бъдат там, за да помогнат на приятеля си, когато има нужда.
En: shouted Ivan from the window, while Maria and Stefan promised each other that they would always be there to help their friend when needed.

Vocabulary Words:
Иван : Ivan
събуди : woke up
пеещите : singing
птици : birds
извън : outside
прозореца : window
София : Sofia
Слънцето : The sun
вече : already
грееше : shining
над : over
върха : top
Витоша : Vitosha
обещаваше : promising
хубав : beautiful
ден : day
важна : important
среща : meeting
трябваше : needed
да стигне : get
до центъра на града : city center
бързо : quickly
облече : dressed
заграби : grabbed
портфейла : briefcase
ключовете : keys
излезе : left
апартамента : apartment
приятелите : friends
пиеха : drinking