Enchanted Summit: Lost Hikers’ Goat Kingdom

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Roedd hi’n fore dydd Sadwrn llawn addewid yng Nghenedlaethol Parc Eryri.
En: It was a promising Saturday morning in Snowdonia National Park.

Cy: Roedd Eleri a Rhys yn barod am antur, yn teimlo cyffro yn eu hesgyrn gael dringo’r mynydd uchaf.
En: Eleri and Rhys were ready for adventure, feeling excitement in their bones to climb the highest mountain.

Cy: “Beth am fynd i’r copa heddiw?
En: “How about going to the summit today?”

Cy: ” awgrymodd Rhys â gwên fawr.
En: suggested Rhys with a big smile.

Cy: Eleri, sy’n hoffi her, winciodd yn ôl a dywedodd, “Gwych!
En: Eleri, who enjoys a challenge, winked back and said, “Great!

Cy: Gadewch i ni gyrraedd Pen y Fan!
En: Let’s reach Pen y Fan!”

Cy: “Gyda’u pecynnau cefn yn llawn dŵr a byrbrydau, dechreuodd y ddau grwydro.
En: With their backpacks filled with water and snacks, the two set off.

Cy: Roedd y tywydd yn ffafriol, gyda’r haul yn tywynnu a’r awyr mor las â llygad glasblaen.
En: The weather was pleasant, with the sun shining and the sky as blue as a cornflower.

Cy: Mewn pryd roeddant yn mynd ar goll.
En: Before long, they were lost.

Cy: Roedd y llwybrau yn cymysgu, ac roedd pob tro yn arwain at fwy o ddryswch.
En: The paths were intertwining, and each turn led to more confusion.

Cy: “Dylem fod wedi cyrraedd yr uchafbwynt erbyn hyn,” meddai Eleri, yn troi’i map gyda llygedyn o bryder yn ei llais.
En: “We should have reached the summit by now,” said Eleri, turning her map with a hint of concern in her voice.

Cy: Wrth iddynt gerdded rwng coedwigoedd tywyll a cherrig mawr, gwelodd Rhys lewyrch yn y pellter.
En: As they walked through dark woodlands and large rocks, Rhys spotted a glimmer in the distance.

Cy: “Dywedais i!
En: “I told you!

Cy: Mae yna’r cae dirgel,” llefodd e gyda gwên.
En: There’s the secret meadow,” he exclaimed with a smile.

Cy: Yn sydyn, daeth swn cloch yn eu clyw.
En: Suddenly, they heard a bell ringing.

Cy: Edrychodd y ddau ar ei gilydd a dechreuasant ddilyn y sŵn.
En: They looked at each other and started to follow the sound.

Cy: Trwy wlân a brwyn, daethant o hyd i faes gudd wedi’i leinio â blodau gwyllt a phryfed hardd yn neidio o flodyn i flodyn.
En: Through heather and bracken, they found a hidden field lined with wildflowers and beautiful insects hopping from flower to flower.

Cy: Yn y canol roedd torf o geifr mynydd yn chwarae ac yn bwyta’r glaswellt.
En: In the middle, a flock of mountain goats played and ate the grass.

Cy: Roedd y ceffylau yn brysur yn dawnsio, eu clochau yn canu gyda phob neidio.
En: The horses were busy dancing, their bells chiming with every leap.

Cy: Roedd Rhys a Eleri’n syllu â syfrdanu.
En: Rhys and Eleri looked on in amazement.

Cy: “Eleri, rydyn ni wedi dod o hyd i deyrnas gudd y geifr mynydd!
En: “Eleri, we’ve found the hidden kingdom of the mountain goats!”

Cy: ” chwardle Rhys.
En: exclaimed Rhys.

Cy: Gwenodd Eleri wrth i geffyl bach curf ymlwybro tuag ati.
En: Eleri smiled as a young goat trotted towards her.

Cy: Aeth ati’n araf ac aeth hi a Rhys i ffrindiau’r cae.
En: She approached it slowly, and she and Rhys made friends with the field’s inhabitants.

Cy: Yn y diwedd, roedd yn amser i adael y meadow hudolus a chwilfrydig.
En: Finally, it was time to leave the magical and curious meadow.

Cy: Cyfeiriodd Megan, ffermwr cyfeillgar oedd yn gwylio o’r pellter, y ffordd yn ôl i’r llwybr cywir.
En: Megan, a friendly farmer who was watching from a distance, directed them back to the right path.

Cy: “Fe weloch chi’r geifr dirgel!
En: “Did you see the secret goats?

Cy: Maent yn arwain pobl coll i ffyrdd newydd,” meddai hi â gwên.
En: They lead lost people to new paths,” she said with a smile.

Cy: Wrth iddynt gerdded yn ôl tuag at y pentref, roedd Eleri a Rhys yn teimlo bod eu camarwain wedi dod â bendith anisgwyl.
En: As they walked back towards the village, Eleri and Rhys felt that their mishap had brought an unexpected blessing.

Cy: Nid oeddent wedi cyrraedd pen y copa, ond fe wnaethant ddod o hyd i rywbeth gwell – rhyfeddod cudd a chwmni ysbrydoledig y geifr mynydd.
En: They hadn’t reached the summit, but they had found something better – the hidden wonder and inspiring company of the mountain goats.

Vocabulary Words:
addewidus : promising
Sadwrn : Saturday
bore : morning
Parc Cenedlaethol Eryri : Snowdonia National Park
barod : ready
antur : adventure
cyffro : excitement
hesgyrn : bones
dringo : climb
uchaf : highest
mynydd : mountain
copa : summit
awgrymodd : suggested
gwên : smile
her : challenge
winciodd : winked
cyrraedd : reach
pecynnau cefn : backpacks
dŵr : water
byrbrydau : snacks
dechreuodd : set off
ffafriol : pleasant
haul : sun
tywynnu : shining
awyr : sky
glas : blue
llygad glasblaen : cornflower
ar goll : lost
llwybrau : paths
dryswch : confusion