Salted Sips: A Cardiff Tea Faux Pas

In this episode, we'll explore how a simple mix-up at tea time turns into a heartwarming tale of friendship and laughter.

Cy: Roedd hi'n bore braf yng Nghaerdydd, lle mae'r adar yn canu a'r haul yn gwenu ar y dref siriol.
En: It was a beautiful morning in Cardiff, where the birds were singing and the sun smiled upon the cheerful town.

Cy: Ymhlith strydoedd prysur y ddinas honno, roedd tŷ bach glân gyda gardd o flodau lliwgar y tu allan.
En: Amid the busy streets of this city, there was a tidy little house with a garden of colorful flowers outside.

Cy: Yma roedd Megan yn byw gyda'i ffrindiau, Rhys a Gwen.
En: Here, Megan lived with her friends, Rhys and Gwen.

Cy: Un bore, aeth Megan i'r gegin i wneud te i bawb.
En: One morning, Megan went to the kitchen to make tea for everyone.

Cy: Roedd hi'n brysur yn meddwl am ei diwrnod ac yn gwneud cynlluniau.
En: She was busy thinking about her day and making plans.

Cy: Wrth wneud y te, cafodd ddamwain bach: gwnaeth rhoi halen yn y te yn lle siwgr, heb sylwi ar ei gwall.
En: As she made the tea, she made a small mistake: she put salt in the tea instead of sugar, without noticing her error.

Cy: Rhys, a oedd yn eistedd yn yr ystafell fyw yn darllen papur newydd, oedd y cyntaf i geisio'r diod.
En: Rhys, who was sitting in the living room reading the newspaper, was the first to try the drink.

Cy: "Alla i gael y te, os gwelwch yn dda?" gofynnodd Rhys, yn dawel a pharchus fel arfer.
En: "May I have the tea, please?" asked Rhys, quietly and respectfully as usual.

Cy: Megan, â gwên ar ei hwyneb, rhoddodd y cwpan steilus yn ei law.
En: Smiling, Megan handed him the stylish cup.

Cy: Sipiodd Rhys ar y te ac ar unwaith, teimlodd rywbeth yn anghywir.
En: Rhys took a sip of the tea and immediately felt something was wrong.

Cy: Sylweddolodd fod blas hallt ar ei dafod.
En: He realized there was a salty taste in his mouth.

Cy: Ond nid oedd eisiau brifo teimladau Megan.
En: But he didn't want to hurt Megan's feelings.

Cy: "O, um, mae'r te yma... gwahanol iawn," meddai Rhys, ceisio cwrdd â'i llygaid hi.
En: "Oh, um, this tea is... very different," Rhys said, trying to meet her eyes.

Cy: Roedd Megan yn edrych nôl ato gydag wyneb gofidus, dechrau amau ei bod wedi gwneud rhywbeth anghywir.
En: Megan looked back at him with a worried face, beginning to doubt that she had done something wrong.

Cy: Gwen, a oedd newydd ddod i mewn i'r ystafell, gwelodd wyneb Rhys ac roedd yn chwilfrydig.
En: Gwen, who had just come into the room, saw Rhys's face and was curious.

Cy: "Beth sy'n bod â'r te?" gofynnodd, gan dynnu cwpan ati.
En: "What's wrong with the tea?" she asked, taking the cup.

Cy: "Um, Rhys, dwi'n meddwl bod rhywbeth ychydig yn wahanol â'r te heddiw," dywedodd Megan, gan deimlo'n ansicr.
En: "Um, Rhys, I think there's something a bit different about the tea today," said Megan, feeling unsure.

Cy: Cyfaddefodd Rhys yn gyflym, "Megan, rydw i'n credu i ti roi halen yn y te yn lle siwgr."
En: Rhys quickly confessed, "Megan, I think you put salt in the tea instead of sugar."

Cy: Chwarddodd Gwen yn chwerthinllyd ar ôl flasu drosti hi ei hun.
En: Gwen burst out laughing after tasting it herself.

Cy: "A dweud y gwir, dwi'n meddwl bod hynny'n berffaith ar gyfer y bore!"
En: "To tell the truth, I think that's perfect for the morning!"

Cy: Roedd Megan yn flin ar ei hun am wneud camgymeriad mor ddoniol, ond roedd Rhys a Gwen yn siŵr i'w chalonogi.
En: Megan was mad at herself for making such a humorous mistake, but Rhys and Gwen were sure to cheer her up.

Cy: "Pawb yn gwneud camgymeriadau," meddai Gwen, gan roi breich ar ysgwydd Megan.
En: "Everyone makes mistakes," said Gwen, putting an arm around Megan's shoulder.

Cy: Rhys, ar ôl penderfynu troi'r ddamwain yn chwerthinllyd, awgrymodd, "Gadewch i ni fachu cwpanau newydd o de. Y tro hwn, fe wnaf innau wneud yn siŵr bod y siwgr yn cael ei ddefnyddio!"
En: Rhys, after turning the mistake into a laugh, suggested, "Let's make some fresh cups of tea. This time, I'll make sure sugar is used!"

Cy: Gwen a Megan, dal i chwerthin, cytunodd â Rhys, ac aethant i'r gegin i greu atgof hapus newydd gyda'i gilydd.
En: Gwen and Megan, still laughing, agreed with Rhys, and they went to the kitchen to create a new happy memory together.

Cy: O'r ddamwain ddoniol hwn, dysgodd Megan fod gan bob camgymeriad gallu i uno pobl a dod â chwerthin i'r bywyd bob dydd.
En: From this humorous mistake, Megan learned that every mistake has the power to bring people together and bring laughter to everyday life.

Cy: Erbyn diwedd y bore, roedd y tri ohonynt yn eistedd yn yr ardd, yn mwynhau eu te go iawn, ac yn gwerthfawrogi'r ffactor ddynol sy'n dod â phleser mawr i'r bywyd o'r pethau bach anfwriadol.
En: By the end of the morning, the three of them sat in the garden, enjoying their real tea, and appreciating the human factor that brings great pleasure to life from unexpected things.

Cy: Ac felly, yn y pentref prydferth hwnnw, roedd chwerthin a chariad yn bresennol yn yr awyr, yn dathlu gyfeillgarwch sy'n sefyll prawf amser a halen mewn te.
En: And so, in that beautiful village, laughter and love were present in the air, celebrating the friendship that stands the test of time and salt in tea.