Explore Snowdonia: A Journey Through Nature’s Wonders

embark on a mesmerizing journey through Snowdonia, where three friends encounter the magic of nature, stunning landscapes, and unforgettable wildlife moments.

Cy: Yn nghanol pryd bwrlwm y bore, dechreuodd y daith yn Eryri.
En: In the middle of the bustling morning, the journey in Snowdonia began.

Cy: Roedd yr haul yn gwenu, ac awyr las yn llenwi'r parc cenedlaethol.
En: The sun was smiling, and a blue sky filled the national park.

Cy: "Carys, wyt ti'n barod?
En: "Carys, are you ready?"

Cy: " gofynnodd Rhys, gyda gwên.
En: asked Rhys, with a smile.

Cy: "Ydw, Rhys!
En: "Yes, Rhys!

Cy: Dw i'n edrych ymlaen," atebodd Carys yn frwdfrydig.
En: I'm looking forward to it," answered Carys enthusiastically.

Cy: Roedd Eira ychydig yn dawel, ond roedd hi'n frwdfrydig hefyd.
En: Eira was a little quiet, but she was enthusiastic too.

Cy: Cerddodd y tri ffrind gyda'i gilydd drwy'r llwybrau serth.
En: The three friends walked together through the steep paths.

Cy: Roedd y mynyddoedd yn edrych yn uchel ac yn ysblennydd.
En: The mountains looked high and splendid.

Cy: Roedd bob copa yn debyg i gawr yn gwylio'u taith.
En: Each peak was like a giant watching their journey.

Cy: "Edrychwch yno!
En: "Look over there!"

Cy: " dywedodd Eira, a pwyntiodd i aderyn.
En: said Eira, and pointed to a bird.

Cy: Roedd yn flemrig du gyda phingoch biws, yn canu'n gyffrous.
En: It was a blackbird with a purple sheen, singing excitedly.

Cy: "Dyma deryn Eryr Eryri," esboniodd hi.
En: "This is the Snowdonia Blackbird," she explained.

Cy: Parhaodd y bobl i gerdded, gan edmygu'r byd naturiol o'u cwmpas.
En: The people continued to walk, admiring the natural world around them.

Cy: Roedd y coed tal yn chwyrlio mewn gwynt ysgafn, a chlywid sŵn prydferth dŵr yn rhedeg lawr afon gyfagos.
En: The tall trees swirled in a light wind, and the beautiful sound of water running down a nearby river could be heard.

Cy: Yn fuan, daethon nhw i llyn bach.
En: Soon, they arrived at a small lake.

Cy: Eisteddodd Rhys ar lan y llyn, ac edrychodd ar yr wyneb tawel.
En: Rhys sat on the shore of the lake and looked at the calm surface.

Cy: "Mae'n bryd bwyta," meddai Carys, yn tynnu bag lliwgar allan.
En: "It's time to eat," said Carys, pulling out a colorful bag.

Cy: "Dw i wedi dod â brechdanau a ffrwythau.
En: "I've brought sandwiches and fruits."

Cy: "Aeth yr amser yn gyflym wrth iddynt fwynhau eu picnic.
En: Time passed quickly as they enjoyed their picnic.

Cy: Ond cyn hir, clywon nhw friw o dan y llwyni.
En: But soon, they heard a rustling under the bushes.

Cy: Gysgodd Eira ei llygaid i weld beth oedd yn gyfrifol.
En: Eira squinted her eyes to see what was responsible.

Cy: "Edrychwch yno!
En: "Look over there!"

Cy: " gwaeddodd hi'n gyffrous.
En: she shouted excitedly.

Cy: Roedden nhw'n gallu gweld carw ifanc, yn bwydo gerllaw.
En: They could see a young deer feeding nearby.

Cy: Roedd pawen Rhys bron a ddechrau symud, ond synhwyrodd Carys a'i ddal.
En: Rhys's hand almost started to move, but Carys sensed it and held it back.

Cy: "Ddim yn symud!
En: "Don't move!"

Cy: " sibrydodd hi.
En: she whispered.

Cy: "Gad iddo gael heddwch.
En: "Let it have some peace."

Cy: "Roedd y tri'n syllu mewn syndod a chariad at y creadur tawel.
En: The three stared in wonder and affection at the peaceful creature.

Cy: Roedd yn foment hudol iddynt.
En: It was a magical moment for them.

Cy: Ar ôl pabau munud, cerddodd y carw i ffwrdd, a dechreuodd Rhys siarad.
En: After a few minutes, the deer walked away, and Rhys began to speak.

Cy: "Mae'r parc yma'n llawn o ryfeddodau," dywedodd ef yn bryderus.
En: "This park is full of wonders," he said thoughtfully.

Cy: "Mae’r byd naturiol yn anhygoel.
En: "The natural world is incredible."

Cy: ""Ydw," cytunodd Carys, "mae'n rhaid i ni ddysgu cyd-fyw ag ef.
En: "Yes," agreed Carys, "we need to learn to live in harmony with it."

Cy: "Gyda'r syniad hwn yn eu meddyliau, dechreuodd y tri ffrindiau eu taith yn ôl.
En: With this idea in their minds, the three friends began their journey back.

Cy: Serch bod eu penau'n llawn o atgofion newydd, roedd y llwybr yn deimlad gartrefol erbyn hyn.
En: Although their heads were full of new memories, the path now felt familiar.

Cy: Pan gyrhaeddon nhw'n ôl at eu car, golygon nhw'r mynyddoedd un olaf tro.
En: When they reached their car, they looked at the mountains one last time.

Cy: "Diwrnod i'w gofio," dywedodd Eira, yn edrych yn ôl wrth iddyn nhw adael am adref.
En: "A day to remember," said Eira, looking back as they left for home.

Cy: Cawsant daith ragarweiniol, addysgiadol ac yn ystod y cyfan, roedd natur wedi cynnig bywyd newydd iddynt.
En: They had an enlightening, educational journey, and throughout, nature had offered them new life.

Cy: Ac felly, wedi cyrraedd adref, roedd pawb yn teimlo'n gysylltiedig ag Eryri - nid dim ond fel lle, ond fel rhan o'r enaid.
En: And so, having returned home, everyone felt connected to Snowdonia—not just as a place, but as a part of the soul.