Falling and Getting Back Up: Daan’s Bicycle Adventure

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
Story Transcript:
Nl: Daan keek naar het fietszadel.
En: Zane looked at the bicycle saddle.

Nl: Het leek zo hoog.
En: It seemed so high.

Nl: Maar hij was vastberaden om te leren fietsen vandaag.
En: But he was determined to learn how to ride a bike today.

Nl: Zijn oom had hem geleerd hoe hij zijn voeten op de pedalen moest zetten en hoe hij moest sturen.
En: His uncle had taught him how to put his feet on the pedals and how to steer.

Nl: Nu was het aan Daan om het te proberen.
En: Now it was Daan’s turn to try.

Nl: “Houd je evenwicht,” zei zijn oom terwijl hij Daan een duwtje gaf.
En: “Keep your balance,” said his uncle, giving Zane a nudge.

Nl: Daan trilde, maar hield zijn evenwicht.
En: Zane was shaking, but he kept his balance.

Nl: Hij voelde de wind in zijn gezicht en kon de geur van de bomen die langs de weg stonden bijna ruiken.
En: He felt the wind in his face and could almost smell the scent of the trees that lined the road.

Nl: Hij keek achterom, blij dat zijn oom vlak achter hem fietste.
En: He looked back, glad to see his uncle cycling right behind him.

Nl: “Ik doe het!”
En: “I do it!”

Nl: riep Daan triomfantelijk.
En: shouted Zane triumphantly.

Nl: Maar op dat moment zag hij niet waar hij heen ging.
En: But at that moment he did not see where he was going.

Nl: In plaats van zijn blik op de weg te houden, zag hij alleen maar het water dat tussen de huizen door stroomde.
En: Instead of keeping his eyes on the road, all he saw was the water flowing between the houses.

Nl: Het volgende moment voelde hij zijn fiets kantelen en hemzelf erachteraan.
En: The next moment he felt his bike tip over and himself following.

Nl: Alles wat hij kon horen was het geluid van zijn oom die riep “Daan!”
En: All he could hear was the sound of his uncle yelling “Daan!”

Nl: en het geluid van plons.
En: and the sound of splash.

Nl: Het water was koud en donker om hem heen en Daan wist niet wat hij moest doen.
En: The water was cold and dark around him and Zane didn’t know what to do.

Nl: Maar toen voelde hij zijn oom zijn jas pakken en hem naar de kant trekken.
En: But then he felt his uncle grab his coat and pull him aside.

Nl: “Gaat het?”
En: “Are you OK?”

Nl: vroeg zijn oom bezorgd.
En: his uncle asked worriedly.

Nl: Daan knikte, maar hij bibberde van de kou.
En: Zane nodded, but he was shivering from the cold.

Nl: “Ik wil weer teruggaan naar huis,” zei hij zachtjes.
En: “I want to go back home,” he said softly.

Nl: Zijn oom fluisterde geruststellende woorden terwijl ze weer op de fiets zaten.
En: His uncle whispered reassuring words as they got back on their bikes.

Nl: De zon scheen fel in hun gezicht en omhelsde hen tegelijkertijd met haar warmte.
En: The sun shone brightly in their faces and at the same time embraced them with its warmth.

Nl: Het was precies de juiste genezing die Daan nodig had.
En: It was just the right healing Zane needed.

Nl: Thuisgekomen, gaf zijn oom hem een kop warme chocolademelk en droge kleren.
En: When he got home, his uncle gave him a cup of hot chocolate and dry clothes.

Nl: “Je hoeft niet bang te zijn om het opnieuw te proberen,” zei hij, “je bent immers niet echt gevallen.
En: “Don’t be afraid to try again,” he said, “after all, you didn’t really fall.

Nl: Het kan gebeuren.
En: It can happen.

Nl: Maar het belangrijkste is dat je weer opstaat en verder gaat.”
En: But the most important thing is to get back up and move on.”

Nl: Daan glimlachte voorzichtig.
En: Dan smiled gently.

Nl: Hij wist dat hij het opnieuw zou moeten proberen, maar voor nu was hij blij om veilig thuis te zijn.
En: He knew he would have to try again, but for now he was happy to be home safely.

Nl: En terwijl hij zijn warme chocolademelk dronk, beloofde hij zichzelf dat hij altijd zou blijven proberen, ondanks de tegenslagen.
En: And as he drank his hot chocolate, he promised himself that he would always keep trying, despite the setbacks.

Nl: Ooit zou hij die grachten doorkruisen op zijn eigen fiets.
En: One day he would cross those canals on his own bicycle.

Nl: Maar nu was voor hem het belangrijkste om te weten dat hij daar ook kon vallen, en gewoon terug kon staan en door kon gaan.
En: But now the most important thing for him was to know that he could fall there too, and just get back up and keep going.

Vocabulary Words:
Daan : Zane
fiets : bicycle
zadel : saddle
leren : learn
pedalen : pedals
sturen : steer
evenwicht : balance
wind : wind
bomen : trees
weg : road
vallen : fall
water : water
kantelen : tip over
plons : splash
koud : cold
warmte : warmth
genezen : heal
warme chocolademelk : hot chocolate
kleren : clothes
opnieuw proberen : try again
vallen : falling
verder gaan : move on
glimlachen : smile
grachten : canals
tegenslagen : setbacks
terugstaan : back up
doorgaan : keep going
veilig : safe
geruststellend : reassuring
woorden : words