From Hikers to Stars: A Day in Snowdonia’s Unexpected Film Set

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Roedd y bore yn berffaith yn Parc Cenedlaethol Eryri.
En: The morning was perfect in Snowdonia National Park.

Cy: Golau’r haul yn llithro trwy’r coed a’r awyr yn las heb gwmwl.
En: Sunlight slipped through the trees and the sky was blue without a cloud.

Cy: Roedd Carys a Dafydd yn barod am ddiwrnod hyfryd yn cerdded.
En: Carys and Dafydd were ready for a lovely day of hiking.

Cy: Wrth gerdded tua’r mynydd, gwelson nhw grŵp mawr o bobl.
En: As they walked towards the mountain, they saw a large group of people.

Cy: Roeddent yn gwisgo dillad canoloesol a chyda llawer o offer ffilmio.
En: They were wearing medieval clothes and had lots of filming equipment.

Cy: “Edrych yn diddorol,” meddai Carys.
En: “Looks interesting,” said Carys.

Cy: “Hai, ych chi’n rhan o’r ffilm?
En: “Hey, are you part of the film?”

Cy: ” gofynnodd dyn gyda haearn bwrw ar ei orsedd.
En: asked a man with cast iron on his throne.

Cy: “Ddim yn gwisgo drwsis yn dyddiau hyn, yn dda,” chwarddodd Dafydd.
En: “Not wearing trousers these days, good,” laughed Dafydd.

Cy: “Chi’n berffaith,” atebodd y dyn, “Dewch gyda ni.
En: “You’re perfect,” replied the man, “Come with us.

Cy: Bydd chi’n actio fel ffermwyr.
En: You will act as farmers.”

Cy: “Cyn iddynt allu gwrthod, roedd Carys a Dafydd wedi’u gwisgo mewn dillad hen ffasiwn a gafodd eu tywys i’r lleoliad ffilmio.
En: Before they could refuse, Carys and Dafydd were dressed in old-fashioned clothes and were led to the filming location.

Cy: Roedd y set ffilmio ar lannau llyn hardd.
En: The filming set was on the shores of a beautiful lake.

Cy: Roedd coed derw tal yng nghanol y golygfeydd.
En: Tall oak trees were in the middle of the scenes.

Cy: Ar wahân i gamera a goleuadau mawr, doedd dim byd modern i’w weld.
En: Apart from the camera and big lights, there was nothing modern to be seen.

Cy: Yn sydyn, dechreuodd ffilmio.
En: Suddenly, filming started.

Cy: Dywedodd y cyfarwyddwr, “Gweithred, a gweithredu!
En: The director said, “Action, and act!”

Cy: “Roedd Carys a Dafydd yn cerdded â’r actoresion eraill trwy’r tir.
En: Carys and Dafydd were walking with the other actors through the land.

Cy: Roeddent yn synnu gan sut roedd popeth mor realistig.
En: They were surprised by how everything was so realistic.

Cy: “Beth ddylwn ni ei wneud?
En: “What should we do?”

Cy: ” gofynnodd Carys yn dawel.
En: asked Carys quietly.

Cy: “Just gwrando a dilyn,” atebodd Dafydd, yn ceisio peidio chwerthin.
En: “Just listen and follow,” answered Dafydd, trying not to laugh.

Cy: Wedi dydd hir o ffilmio, roeddent wedi dysgu llawer.
En: After a long day of filming, they had learned a lot.

Cy: Roeddent wedi gweld sut mae ffilm yn cael ei greu ac wedi cwrdd â phobl newydd.
En: They had seen how a film is made and met new people.

Cy: Wrth iddyn nhw orffen ac ychwanegu at ddiwedd y ffilm, roeddent yn teimlo balchder.
En: As they finished and added to the end of the film, they felt a sense of pride.

Cy: Daeth y cyfarwyddwr i’w gweld nhw.
En: The director came to see them.

Cy: “Diolch, chi oedd yn wych heddiw.
En: “Thank you, you were great today.

Cy: Gobeithio bydd chi’n mwynhau y ffilm,” dywedodd e’n hapus.
En: I hope you enjoy the film,” he said happily.

Cy: Roedd Carys a Dafydd yn gwenu’n eang.
En: Carys and Dafydd smiled widely.

Cy: Er nad oedd y diwrnod fel yr oeddent wedi cynllunio, roedd yn fwy hudolus na neb arall.
En: Although the day was not as they had planned, it was more magical than any other.

Cy: Mae Eryri bellach yn gartref i atgof gwahanol—un lle daeth dirgelwch a gwirionedd at ei gilydd.
En: Snowdonia is now home to a different memory—one where mystery and reality came together.

Vocabulary Words:
Cy : En
mynydd : mountain
canoloesol : medieval
offer : equipment
diddorol : interesting
haearn : metal
gorsedd : throne
dillad : clothes
hen ffasiwn : old-fashioned
lan : shore
llyn : lake
derw : oak
golygfa : scene
modern : modern
camera : camera
goleuad : light
gweithred : action
gweithredu : act
realistig : real
syndod : surprise
yn dawel : quietly
gwrando : listen
dilyn : follow
chwerthin : laugh
dysgu : learn
creu : create
cwrdd : meet
balchder : pride
mwynhau : enjoy
hudolus : magical