Mystery of the Enchanted Stones: A Night in Snowdonia

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Am noson dywyll yn yr haf, roedd Llewelyn ac Eira yn cerdded trwy Barc Cenedlaethol Eryri.
En: On a dark summer night, Llewelyn and Eira were walking through Snowdonia National Park.

Cy: Roedd y sêr yn disgleirio yn uwchlaw, ac roedd y coed yn symud yn y gwynt ysgafn.
En: The stars were shining above, and the trees were swaying in the gentle wind.

Cy: O’r diwedd, fe welsant betryal cerrig hynafol yng nghanol y parc.
En: Finally, they saw an ancient stone circle in the middle of the park.

Cy: Roedd rhywbeth rhyfedd yn digwydd yno.
En: Something strange was happening there.

Cy: “Edrych, Llewelyn,” meddai Eira yn gyffrous.
En: “Look, Llewelyn,” said Eira excitedly.

Cy: Roedd y cerrig yn dechrau disgleirio gyda golau rhyfedd, byrlymus.
En: The stones were starting to shine with a strange, shimmering light.

Cy: Gwnaeth Llewelyn edrych yn ofalus.
En: Llewelyn looked closely.

Cy: “Beth sy’n digwydd yma?
En: “What’s happening here?”

Cy: “Er bod y lleuad yn llawn, roedd y golau o’r cerrig yn rhyfedd gymaint.
En: Although the moon was full, the light from the stones was exceedingly odd.

Cy: Roedd yn fflachio ac yn newid lliwiau – o las i goch ac yna i borffor.
En: It flashed and changed colors – from blue to red, then to purple.

Cy: Roedd anifeiliaid y nos yn ymddwyn yn rhyfedd hefyd.
En: The nocturnal animals were behaving strangely too.

Cy: Gwelsant ymlusgiaid yn chwibanu’n gyflym ac adar yn gwahanu’n ymosodol.
En: They saw reptiles darting quickly and birds attacking aggressively.

Cy: Roedd yr holl ardal yn teimlo’n aflonydd.
En: The whole area felt uneasy.

Cy: “Dylwn ni archwilio’r cerrig,” meddai Eira.
En: “We should investigate the stones,” said Eira.

Cy: Roedd Llewelyn yn betrusgar, ond cytunodd.
En: Llewelyn was hesitant but agreed.

Cy: Agosodd at un o’r cerrig mwyaf a chyffyrddodd yn ofalus.
En: He approached one of the larger stones and touched it cautiously.

Cy: Roedd y garreg yn boeth.
En: The stone was hot.

Cy: “Mae’n anghyffredin iawn,” meddai Llewelyn.
En: “It’s very unusual,” said Llewelyn.

Cy: “Ond mae’n rhyfeddol hefyd.
En: “But it’s also amazing.”

Cy: “Wrth eu canolbwyntio ar y cerrig, clywodd Llewelyn sibrwd tawel.
En: While they focused on the stones, Llewelyn heard a quiet whisper.

Cy: “Rhaid datrys y dirgelwch,” roedd y llais yn dweud.
En: “The mystery must be solved,” the voice said.

Cy: Yn sydyn, gwelodd Eira luniau yn ymddangos ar y cerrig.
En: Suddenly, Eira saw images appearing on the stones.

Cy: Hanesion hynafol, lluniau o frenhinoedd a brenhinesau.
En: Ancient histories, pictures of kings and queens.

Cy: “Mae’n siwr bod angen i ni wneud rhywbeth,” meddai hi.
En: “Surely we need to do something,” she said.

Cy: Cofiodd Llewelyn y byddai angen i’r cerrig gael eu plannu’n ddwfn yn ddaear.
En: Llewelyn remembered that the stones needed to be planted deeply in the ground.

Cy: “Rydyn ni’n mynd i ddefnyddio ein dwylo,” meddai Llewelyn.
En: “We are going to use our hands,” Llewelyn said.

Cy: Fe wnaethant gloddio o gwmpas y cerrig gydag eu dwylo noeth ac aildrefnu’r cerrig yn ofalus.
En: They dug around the stones with their bare hands and rearranged the stones carefully.

Cy: Roedd y gylchoedd yn edrych yn fwy tynn ac yn sefydlog.
En: The circles looked tighter and more stable.

Cy: A phan ddaeth y wawr, aeth popeth yn ôl i’w le.
En: And when dawn came, everything went back to normal.

Cy: Diflannodd y golau, ac roedd anifeiliaid yn dawel.
En: The light vanished, and the animals were calm.

Cy: Roedd y coed yn swynol yn y gwynt ysgafn drachefn.
En: The trees were enchanting in the gentle wind once again.

Cy: “Edrych i maes, Llewelyn,” meddai Eira.
En: “Look out, Llewelyn,” said Eira.

Cy: “Fe wnaethon ni ei ddatrys.
En: “We solved it.”

Cy: “Roedd Llewelyn yn gwenu.
En: Llewelyn smiled.

Cy: Roedd y dirgelwch wedi diflannu, a’r cerrig gydag ystyr newydd.
En: The mystery had disappeared, and the stones now had a new meaning.

Cy: Roedd hyn yn wir hud o Eryri, ac roeddent yn ddiolchgar am y profiad unigryw.
En: It was the true magic of Snowdonia, and they were grateful for the unique experience.

Cy: Roeddent yn gorwedd yno, wrth eu boddau â’r dirgelwch a gafodd eu datrys.
En: They lay there, delighted with the mystery they had solved.

Cy: A chawsant noswaith dawel, a dyna’r diwedd ar eu hanturiaeth.
En: And they had a peaceful night, marking the end of their adventure.

Vocabulary Words:
hynafol : ancient
sibrwd : whisper
anifeiliaid y nos : nocturnal
noeth : bare
anhygoel : astonishing
creadur : creature
wawr : dawn
aflonydd : uneasy
petrusgar : hesitant
goleuog : galactic
goleuedig : enlightened
archwilio : investigate
hudol : magical
disgleirio : shine
datrys : solved
dirgelwch : mystery
cyflym : quickly
ymosodol : aggressively
swynol : enchanted
aildrefnu : rearranged
aflonydd : uneasy
unigryw : unique
eithriadol : extraordinary
chwibanu : darting
byrlymus : glimmering
hynafol : historical
yn ofalus : carefully
disgleirio : shimmering
llawn : full
ddaear : ground