Goat Selfie Misadventure in Llanfairpwllgwyngyll

explore the whimsical mishap of Anwen's selfie adventure that turned into an unexpected lesson in teamwork and caution.

Cy: Ar un diwrnod braf yn Llanfairpwllgwyngyll, roedd Anwen yn crwydro ger y caeau gwyrddion cyfagos.
En: On a beautiful day in Llanfairpwllgwyngyll, Anwen was wandering near the neighboring green fields.

Cy: Roedd hi a'i ffrindiau, Iorwerth a Gwenllian, yn chwilio am anturiaethau newydd yn y pentref hir ei enw.
En: She and her friends, Iorwerth and Gwenllian, were looking for new adventures in the village long named.

Cy: Cerddodd Anwen tuag at y parc lle gadawyd pen hwyaid yn rhydd.
En: Anwen walked towards the park where a group of goats were grazing freely.

Cy: Roedd hi eisiau tynnu hunlun, neu 'selfie', gyda'r geifr odidog a oedd yn pori yn ddiog. Agosodd yn ofalus at un o'r geifr sy'n edrych yn ddireidus gyda'i lygaid disglair.
En: She wanted to take a selfie with the adorable goats, carefully getting close to one of the goats that looked charming with its bright eyes.

Cy: Roedd y gafr yn chwarae yn y cae a dim ond eisiau hwyl.
En: The goat was just playing in the field and only wanted to have fun.

Cy: Wrth dynnu ei ffôn allan a cheisio cyrraedd safle perffaith, wnaeth Anwen symud yn rhy gyflym a'i thraed yn sownd yn y ffens defaid.
En: As she took out her phone and tried to reach the perfect spot, Anwen moved too quickly and her foot got stuck in the sheep fence.

Cy: Wrth i Anwen geisio tynnu ei throed yn ôl, gwelodd Iorwerth a Gwenllian beth oedd wedi digwydd a rhedodd tua hi i'w helpu.
En: While Anwen tried to pull her foot back, Iorwerth and Gwenllian saw what had happened and ran towards her to help.

Cy: Trodd y sefyllfa yn un frawychus wrth i Anwen deimlo panig, a’i throed yn sownd yn dynn.
En: The situation turned dire as Anwen felt panicked, her foot stuck tight.

Cy: Roedd hi'n ceisio peidio â brifo'r geifr nac i niweidio'r ffens.
En: She tried not to hurt the goat or damage the fence.

Cy: Dechreuodd Iorwerth a Gwenllian weithio gyda'i gilydd i ryddhau Anwen.
En: Iorwerth and Gwenllian worked together to free Anwen.

Cy: Tynnodd Iorwerth ar y ffens tra bod Gwenllian yn arafuogi a sibrwd geiriau cysur i Anwen.
En: Iorwerth pulled on the fence while Gwenllian calmed and whispered comforting words to Anwen.

Cy: Ar ôl ymdrechion cryf a meddwl cydweithredol, llwyddodd Iorwerth a Gwenllian i ryddhau Anwen.
En: After strong efforts and collaborative thinking, Iorwerth and Gwenllian succeeded in freeing Anwen.

Cy: Roedd hi'n rhydd o'r ffens ac yn olaf, gallai sefyll ar ei thraed unwaith eto.
En: She was free from the fence and, at last, could stand on her feet again.

Cy: Roedd Anwen yn ddiochgar am gael ffrindiau mor ymroddedig a phenderfynodd fod yn fwy ofalus wrth gymryd selfies yn y dyfodol.
En: Anwen was grateful to have such dedicated friends and decided to be more careful when taking selfies in the future.

Cy: Rhannodd y tri chwerthin a sylweddoli bod y fenter honno wedi dod â nhw'n agosach at ei gilydd.
En: The three shared a laugh and realized that this venture had brought them closer.

Cy: Roedd y diwrnod hir a pheryglus yn Llanfairpwllgwyngyll wedi dod i ben, a phawb yn fwy addysgedig oherwydd ei anturiaethau.
En: The long and perilous day in Llanfairpwllgwyngyll had come to an end, and everyone was more educated due to their adventures.