Lost and Found in Wales’ Longest Named Town

In this episode, we'll explore the charming chaos that ensues when a young man's mundane grocery run turns into a village sensation in Wales' most tongue-twisting town.

Cy: Roedd hi'n ddydd disglair yn Llanfair­pwllgwyn­gyll­go­gery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, a'r haul yn disgleirio uwch y pentref bach hudol yng Ngogledd Cymru.
En: It was a bright day in Llanfair­pwllgwyn­gyll­go­gery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, and the sun was shining above the enchanting little village in North Wales.

Cy: Roedd pawb yn y pentref yn gyfarwydd â'r enw anarferol, ond i ymwelwyr, roedd fel pos i'r tafod.
En: Everyone in the village was familiar with the unusual name, but for visitors, it was like a tongue-twister.

Cy: Un dydd, penderfynodd Rhys, dyn ifanc ddewr o'r pentref, fynd i'r archfarchnad leol i brynu rhai pethau i'w fam.
En: One day, Rhys, a brave young man from the village, decided to go to the local supermarket to buy some things for his mother.

Cy: Rhys oedd un o'r bobl hynny sy’n credu bod ganddo gyfeiriad da, ond yn aml, roedd yn camgymryd.
En: Rhys was one of those people who believed he had a good sense of direction, but often ended up being mistaken.

Cy: Wrth i Rhys fynd i mewn i'r archfarchnad, roedd yn llawn cyffro wrth i'w lygaid gael eu denu at yr holl nwyddau, o fwydydd ffres i gacennau siocled blasus.
En: As Rhys entered the supermarket, he was filled with excitement as his eyes were drawn to all the goods, from fresh produce to tasty chocolate cakes.

Cy: Ond wrth iddo grwydro trwy'r siop, roedd yn fwyfwy amlwg nad oedd gan Rhys syniad lle oedd y pethau roedd angen iddo eu prynu.
En: But as he wandered through the store, it became increasingly clear that Rhys had no idea where the things he needed to buy were located.

Cy: Roedd wedi mynd ar goll rhwng y silffoedd uchel a'r coridorau diddiwedd.
En: He had become lost between the high shelves and endless aisles.

Cy: Troi i'r chwith, troi i'r dde, dyma Rhys yn crwydro'n ddi-ben-draw.
En: Turning left, turning right, there was Rhys wandering endlessly.

Cy: Yn y pen draw, penderfynodd ofyn am help.
En: Finally, he decided to ask for help.

Cy: Serch hynny, pan ddechreuodd ofyn i bobl lle'r oedd y bara neu'r llaeth, roedd yn wynebu problem newydd - ei enw cymhleth o bentref.
En: However, when he started asking people about the bread or the milk, he faced a new problem - the complex name of the village.

Cy: "Maddeuwch i mi," gofynnodd Rhys i un dyn canol oed a oedd yn edrych ar y caws, "a allech chi fy nghyfeirio i'r llaeth?
En: "Excuse me," Rhys asked a middle-aged man looking at the cheese, "could you direct me to the milk?

Cy: Rwy'n byw yn Llanfair­pwllgwyn­gyll­go­gery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch ac mae gen i angen mynd yn ôl yn fuan.
En: I live in Llanfair­pwllgwyn­gyll­go­gery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch and I need to get back soon."

Cy: "Wnaeth y dyn edrych ar Rhys gyda dryswch llwyr.
En: The man looked at Rhys with utter confusion.

Cy: Roedd yr enw pentref mor hir a chymhleth nes bod pawb yn ei chlywed yn rhyfeddu neu'n chwerthin, gan feddwl mai jôc oedd e.
En: The village name was so long and complex that everyone who heard it was either amazed or laughing, thinking it was a joke.

Cy: Hyn a hyn o bobl ynghyd, a llawer iawn o drafod, ond neb yn deall ble oedd y pentref hwnnw a soniwyd amdano.
En: This generated a lot of discussion but no one understood where that village was being mentioned.

Cy: Wedi iddo ymroi i chwerthin a chanu clod i'r enw, penderfynodd Llewellyn, gweithiwr yn yr archfarchnad, roi cymorth i Rhys.
En: After indulging in laughter and singing praises to the name, Llewellyn, a worker in the supermarket, decided to help Rhys.

Cy: Yn ddyn cyfeillgar ac yn adnabyddus am ei synnwyr o gyfeiriad, roedd Llewellyn yn falch iawn o groesawu sialens newydd.
En: A friendly and familiar figure known for his sense of direction, Llewellyn was very pleased to welcome a new challenge.

Cy: "Dilynwch fi, byddaf yn eich tywys chi," meddai Llewellyn, gan aberthu ychydig funudau o'i egwyl ginio i helpu'r cwsmer coll.
En: "Follow me, I will guide you," said Llewellyn, sacrificing a few minutes of his lunch break to help the lost customer.

Cy: Aethant trwy'r archfarchnad, Llewellyn yn arwain a Rhys yn dilyn, tan fod pob eitem ar restr siopa Rhys yn ei fasged.
En: They went through the supermarket, Llewellyn leading and Rhys following, until every item on Rhys' shopping list was in his basket.

Cy: Yn y diwedd, roedd popeth wedi dod at ei gilydd yn dwt - y bara, y llaeth, hyd yn oed y cacen siocled roedd Rhys wedi ei weld yn gynharach.
En: In the end, everything had come together neatly - the bread, the milk, even the chocolate cake that Rhys had seen earlier.

Cy: Gyda thelyneg o ddank o stori i'w rhannu, dychwelodd Rhys i'w cartref.
En: With a handful of amusing story to share, Rhys returned home.

Cy: A'i stori ef?
En: And his story?

Cy: Yn fuan, trosglwyddodd o fod yn rhywbeth o gyfrinach i yn stori ddoniol y byddai pawb yn ei hadrodd.
En: Soon, it turned from a secret into a funny story that everyone would tell.

Cy: Dylanwadodd hyd yn oed Megan, ferch ifanc y pentref a oedd wrth ei bodd â straeon, fersiwn gân am y digwyddiad doniol a lledaenodd fel tân gwyllt trwy bob cornel o'r lle.
En: It even influenced Megan, a young girl in the village who loved stories, a song version of the amusing incident spreading like wildfire through every corner of the place.

Cy: Er gwaethaf y dryswch a'r chwerthin, dysgodd Rhys bwysigrwydd siarad yn glir a bod â chynllun wrth siopa.
En: Despite the confusion and laughter, Rhys learned the importance of speaking clearly and having a shopping plan.

Cy: Ac roedd Llanfair­pwllgwyn­gyll­go­gery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, gydag enw mor unigryw, yn dal i fod yn gartref cynnes i'w drigolion, waeth beth fyddai eraill yn ei feddwl am eu cyfeiriad hirfaith.
En: And Llanfair­pwllgwyn­gyll­go­gery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, with its uniquely long name, continued to be a warm home for its residents, regardless of what others might think about its lengthy direction.

Cy: A dyna sut y daeth diwrnod Rhys yn yr archfarchnad, gyda'i enw trefiog a'i chymorth di-dor Llewellyn, yn stori i'w chofio ym mhob taflen y pentref a thu hwnt am genedlaethau i ddod.
En: And that's how Rhys's day in the supermarket came, with his town name and unwavering help from Llewellyn, a story to remember in every village brochure and beyond for generations to come.