Grandma’s Spirit: Family’s Journey at Cliffs of Moher

Fluent Fiction – Irish
www.FluentFiction.org/Irish
Story Transcript:
Ga: I mbrothall na maidine, le gaoith bhog ag séideadh ón Atlantach, chruinnigh Siobhán, Brendan agus Liam ar aillte móra, Aillte an Mhothair.
En: In the morning mist, with a gentle breeze blowing from the Atlantic, Siobhán, Brendan, and Liam gathered on the great cliffs, the Cliffs of Moher.

Ga: Bhí cuimhne speisialta ag a Mamó anseo.
En: Their Grandma had a special memory here.

Ga: Bhí sí i ngrá leis an áit iontach seo.
En: She was in love with this wonderful place.

Ga: “Is iontach an lá é,” a dúirt Siobhán, ag breathnú amach ar an bhfarraige mhór.
En: “It’s a wonderful day,” said Siobhán, looking out at the vast sea.

Ga: Bhí luaithreach bheag i mbosca adhmaid aici.
En: She had a small amount of ashes in a wooden box.

Ga: Bhí siad anseo chun mianta Mamó a chomhlíonadh.
En: They were here to fulfill Grandma’s wishes.

Ga: Bhí sin a dúirt sí rogha isteach i ndiaidh a bás.
En: That’s what she had asked for after her death.

Ga: Agus an bosca idir a lámha crith, shiúil Siobhán go barr na haille.
En: With the box trembling in her hands, Siobhán walked to the edge of the cliff.

Ga: Lean Brendan agus Liam í go ciúin.
En: Brendan and Liam followed her quietly.

Ga: Ní raibh gíog as éinne.
En: Not a sound was heard.

Ga: Bhí meascán de bhrón agus d’áthas orthu.
En: They felt a mix of sadness and joy.

Ga: Bhí siad brónach go raibh Mamó imithe, ach sásta go raibh siad in ann a mian deiridh a chomhlíonadh.
En: They were sad that Grandma was gone but happy to be able to fulfill her final wish.

Ga: D’éirigh an ghaoth beagán níos láidre nuair a sheas Siobhán ar an imeall.
En: The wind picked up slightly as Siobhán stood at the edge.

Ga: “Mamó, táimid anseo ar do shon,” a dúirt sí go bog.
En: “Grandma, we are here for you,” she said softly.

Ga: D’oscail sí an bosca go cúramach agus scaoil sí an luaithreach amach.
En: She opened the box carefully and released the ashes.

Ga: Chuir an ghaoth é thart timpeall orthu, ag dul isteach san fharraige.
En: The wind carried them around, spreading them into the sea.

Ga: Thóg Brendan a lámh agus chuir sé ar ghualainn Siobhán.
En: Brendan placed his hand on Siobhán’s shoulder.

Ga: Bhí deoir ina shúile.
En: There was a tear in his eye.

Ga: “Tá sí lena hionúine anois,” a dúirt sé go háiciúil.
En: “She is with her loved ones now,” he said quietly.

Ga: Thug Liam barróg di freisin.
En: Liam hugged her too.

Ga: Bhí siad ann le chéile mar theaghlach, beagnach mar a bhí Mamó á thaispeáint dóibh an bealach.
En: They were together as a family, almost as if Grandma was showing them the way.

Ga: D’fhan siad ansin go ceann beagán eile, ag faire ar an bhfarraige agus ag smaoineamh ar a Mamó.
En: They stayed for a little while longer, watching the sea and thinking about their Grandma.

Ga: “Caithfimid teacht anseo arís,” a dúirt Liam go tobann.
En: “We need to come back here again,” Liam said suddenly.

Ga: “Ar ócáidí speisialta, mar teaghlaigh.
En: “On special occasions, as a family.

Ga: Bheadh Mamó sásta sin a chloisteáil.
En: Grandma would love to hear that.”

Ga: “D’aontaigh Siobhán agus Brendan, ag miongháire beagán.
En: Siobhán and Brendan agreed, smiling a little.

Ga: Bhí a gcuimhne ar Mhamó níos soiléire anois.
En: Their memory of Grandma was clearer now.

Ga: Bhí sí áthasach lena hintinn scaipthe ar a spota is ansa léi.
En: She was happy with her spirit scattered in her favorite spot.

Ga: D’fhág siad na haille le croíthe níos éadroime agus le mothú fáisnéise nua.
En: They left the cliffs with lighter hearts and a feeling of new understanding.

Ga: Bhí a nMamó i gcónaí leo, fiú amháin nuair nach raibh siad in ann í a fheiceáil.
En: Their Grandma was always with them, even if they couldn’t see her.

Ga: Bhí a chuimhne beo, ar nós an ghaoithe ar an bhfarraige.
En: Her memory was alive, like the wind on the sea.

Ga: An uair sin, d’fhág siad Aillte an Mhothair, croíthe troma ach teaghlaigh gar.
En: At that moment, they left the Cliffs of Moher, heavy-hearted but close-knit as a family.

Ga: Agus bhí a fhios acu go raibh Mamó fós ag faire aníos orthu, peirspictíocht nua ar a saol cé go raibh sí imithe.
En: And they knew that Grandma was still watching over them, a new perspective on life even though she was gone.

Vocabulary Words:
brothall : mist
gaoith bhog : gentle breeze
aillte : cliffs
cuimhne speisialta : special memory
bhfarraige mhór : vast sea
bás : death
bosca adhmaid : wooden box
comhlíonadh : fulfill
crith : trembling
imeall : edge
go ciúin : quietly
brón : sadness
áthas : joy
beagán : slightly
deoir : tear
ghualainn : shoulder
barróg : hugged
d’fhan : stay
níos soiléire : clearer
hintinn : spirit
scaipthe : scattered
mothú : feeling
gar : close-knit
chuimhne : memory
beo : alive
peirspictíocht : perspective
faire aníos : watching over
go háiciúil : quietly
ócáidí speisialta : special occasions
fáisnéise nua : new understanding