Hat Mishap: A Market Day Mix-up!

Fluent Fiction – Bulgarian
www.FluentFiction.org/Bulgarian
Story Transcript:
Bg: Веднъж, на светъл слънчев ден, Иван реши да отиде до Централния пазар в София.
En: Once, on a bright sunny day, Ivan decided to go to the Central Market in Sofia.

Bg: Там беше пълно с хора, стоки и шумът от търговците беше навсякъде.
En: It was crowded with people, goods, and the noise of the traders was everywhere.

Bg: Иван обичаше да разглежда разнообразните магазини и щандове.
En: Ivan loved to browse the various shops and stalls.

Bg: Този ден беше особен, защото търсеше подарък за брат си.
En: This day was special because he was looking for a gift for his brother.

Bg: Иван обикаляше пазара и видя изключително елегантна шапка.
En: Ivan wandered around the market and saw an exceptionally elegant hat.

Bg: Тя беше поставена върху една кутия до щанд за зеленчуци.
En: It was placed on a box next to a vegetable stand.

Bg: До нея стоеше мъж, който Иван помисли за продавач.
En: Standing next to it was a man whom Ivan mistook for the seller.

Bg: Този мъж беше Петар, който всъщност беше дошъл на пазара да купи домати за майката си.
En: This man was Peter, who had actually come to the market to buy tomatoes for his mother.

Bg: “Колко струва тази шапка?
En: “How much is this hat?”

Bg: ” – попита Иван, погледнат към Петър.
En: Ivan asked, looking at Peter.

Bg: “Коя шапка?
En: “Which hat?”

Bg: ” – объркано отговори Петър.
En: Peter replied, confused.

Bg: “Тази, дето си я оставил на кутията.
En: “The one you left on the box.

Bg: Иска ми се да я взема за брат ми,” – Иван сочеше шапката.
En: I want to get it for my brother,” Ivan pointed at the hat.

Bg: “О, не, това е моята шапка – аз не я продавам,” – усмихна се Петър, разбирайки недоразумението.
En: “Oh, no, this is my hat – I’m not selling it,” Peter smiled, realizing the misunderstanding.

Bg: Но Иван беше твърдо убеден, че Петър се шегува и започна да пазари.
En: But Ivan was firmly convinced that Peter was joking and started to bargain.

Bg: “Ще ти дам 10 лева за нея,” – каза Иван.
En: “I’ll give you 10 leva for it,” Ivan said.

Bg: “Приятелю, наистина не я продавам,” – отсече Петър, като започна да си слага шапката на главата.
En: “Friend, I really am not selling it,” Peter cut in, putting the hat on his head.

Bg: Иван, все още не осъзнавайки грешката си, повиши предложението си: “Добре, 15 лева, но това е моята последна оферта!
En: Still not realizing his mistake, Ivan raised his offer, “Alright, 15 leva, but that’s my final offer!”

Bg: “В този момент се намеси Мария, която стоеше до съседния щанд и гледаше каква комедия се разиграва.
En: At this point, Maria, who was standing next to a neighboring stall, intervened, watching the comedy unfold.

Bg: “Господине,” – каза Мария на Иван, – “този човек не продава нищо.
En: “Sir,” Maria said to Ivan, “this man is not selling anything.

Bg: Шапката е негова, и той я е сложил там само за момент.
En: The hat is his, and he just put it there for a moment.”

Bg: “Сетне Иван разбра своята заблуда и се зачерви от срам.
En: Then Ivan realized his mistake and blushed with embarrassment.

Bg: Смяхът на Мария и Петър бързо превърна ситуацията в забавен случай.
En: The laughter of Maria and Peter quickly turned the situation into a funny incident.

Bg: “Охх, съжалявам, приятелю.
En: “Oh, I’m sorry, my friend.

Bg: Аз съвсем погрешно разбрах ситуацията,” – извини се Иван.
En: I completely misunderstood the situation,” Ivan apologized.

Bg: “Не се притеснявай,” – каза Петър, – “Всички правим грешки.
En: “Don’t worry,” Peter said, “we all make mistakes.”

Bg: “И тримата се разсмяха и Иван продължи да търси истинския подарък за брата си.
En: The three of them laughed, and Ivan continued to search for the real gift for his brother.

Bg: В края на деня, вече с истинския подарък под мишница, той се сети за тази комична ситуация и усмихнат си помисли, че понякога недоразуменията могат да доведат до нови приятелства.
En: At the end of the day, with the real gift tucked under his arm, he remembered this comical situation and smiled, thinking that sometimes misunderstandings can lead to new friendships.

Vocabulary Words:
светъл : bright
слънчев : sunny
реши : decided
пазар : market
пълно с хора : crowded
подарък : gift
щанд : stall
изключително : exceptionally
елегантна : elegant
зеленчуци : vegetable
щанд : stand
продавач : seller
недоразумение : misunderstanding
пазари : bargain
смех : laughter
извини : apologized
твърдо : firmly
грешка : mistake
съсед : neighbor
намеси : intervened
комедия : comedy
разиграва : unfold
срам : embarrassment
погрешно разбрах : misunderstood
извини : apologized
приятелства : friendships