Jurgis: The Unlikely Duck Shepherd

In this episode, we'll embark on a whimsical adventure with Jurgis, a Lithuanian villager turned duck herder, in a thrilling chase and an unexpected festival of joy.

Lt: Saulėta diena žadėjo tik geras emocijas.
En: It was a sunny day promising only good emotions.

Lt: Jurgis, stiprus ir žvalus jaunuolis, gyveno mažame, bet jaukiame Lietuvos kaime, kur kiekvienas kaimynas buvo laikomas šeimos nariu.
En: Jurgis, a strong and sharp young man, lived in a small but cozy Lithuanian village, where every neighbor was considered a family member.

Lt: Netoliese jo trobos, ant kalvos stovėjo graži medinė tvartas, kurio viduje žagtelėjo Gintaro, Jurgio geriausio draugo, žąsys.
En: Near his cabin, on a hill, stood a beautiful wooden shed, inside of which quacked Gintaras, Jurgis's best friend, the duck.

Lt: Vieną rytą, pasiėmęs pintą krepšį ir vilnonį megztinį, Jurgis išėjo į lauką.
En: One morning, taking a knapsack and a wool sweater, Jurgis went outside.

Lt: Rodos, niekas nežadėjo bėdų.
En: It seemed like nothing could go wrong.

Lt: Netikėtai, kaimynė Elena, kuri turėjo auksinių rankų sugebėjimą gaminti nuostabius pietus, atbėgo į lauką ir riktelėjo: "Jurgi, padėk man, prašau!
En: Unexpectedly, neighbor Elena, who had the golden touch of making amazing lunches, came running into the field and shouted, "Jurgis, help me, please!"

Lt: "Jurgis, visada pasiruošęs padėti, nuėjo pas Eleną.
En: Jurgis, always ready to help, went to Elena.

Lt: Ji rodė link tvarto, kuris tyliai stovėjo dešinėje.
En: She pointed towards the shed, which stood quietly to the right.

Lt: "Mano žąsys, jie nori bėgti į vaiskūnų dirbamus laukus!
En: "My ducks want to run into the ripe grain fields!"

Lt: " ji sakė išsigandusi.
En: she said, afraid.

Lt: Jurgis šypsojosi ir žingsniavo link tvarto.
En: Jurgis smiled and walked towards the shed.

Lt: Pasiekęs žąsų tvartą, Jurgis įžengė į vidų ir pamačius žąsų minias, jis juokdamasis prabilo: "Na, kur jus, žąsų šeimininkė, veda?
En: Reaching the duck shed, Jurgis entered and, seeing the masses of ducks, jokingly said, "Well, where are you going, duck lady?"

Lt: " Žąsys apgaubė ramybė, bet tik trumpam.
En: The ducks calmed down, but only momentarily.

Lt: Staiga, tvarte įvyko sumaištis — viena žąsis išsigandusi skrido tiesiai pro Jurgio nosį, kitos žąsys pradėjo sparnuoti ir netrukus visa pulkas žąsų, cypsdamas ir plekšniodamas sparnais, veržėsi laukan.
En: Suddenly, there was chaos in the shed - one duck, scared, flew straight over Jurgis's nose, the others started flapping their wings and soon the whole flock of ducks, honking and flapping their wings, rushed outside.

Lt: Jurgis nustebęs ėmė bėgti paskui žąsis, kad jas sugrąžintų atgal.
En: Surprised, Jurgis started running after the ducks to bring them back.

Lt: Vos tik jis išvijo žąsys iš tvarto, jos, lyg vadovaudamosi nežinoma jėga, skrido link kaimo aikštės.
En: As soon as he chased the ducks out of the shed, they, as if guided by some unknown force, flew towards the village square.

Lt: Žmonės iš namų išbėgo pažiūrėti, kas atsitiko.
En: People ran out of their houses to see what was happening.

Lt: Jurgis, bėgdamas, klykė: "Stabdykite žąsys!
En: Jurgis, running, shouted, "Stop the ducks!

Lt: Stabdykite!
En: Stop the ducks!"

Lt: "Elena iškyšo galvą pro langą ir negalėjo patikėti savo akimis.
En: Elena stuck her head out of the window and couldn't believe her eyes.

Lt: Jurgis, eilinis kaimo jaunuolis, virto tikra žąsų ganytoju.
En: Jurgis, an ordinary village boy, had become a true duck shepherd.

Lt: Gintaras, pamačiusės savo bėgančias žąsys, tuoj pat įsijungė į pagalbą.
En: Gintaras, seeing his ducks running away, immediately joined in to help.

Lt: Kartu jie sukūrė žmonių grandinę ir pamažu pradėjo nukreipti žąsų pulką atgal į tvartą.
En: Together they created a human chain and gradually started directing the flock of ducks back to the shed.

Lt: Visų bendromis pastangomis, žąsys buvo sugrąžintos atgal.
En: With everyone's combined efforts, the ducks were brought back.

Lt: Kaimas atsiduso.
En: The village breathed a sigh of relief.

Lt: Jurgis, juokdamasis iš savo nevykėlio šuo pavojaus momento, atsistatė šalia Elenos ir Gintaro.
En: Jurgis, joking about his bumbling during the dangerous moment, stood next to Elena and Gintaras.

Lt: "Tai buvo tikra žąsų gaudynė!
En: "That was a real duck hunt!"

Lt: " jis sakė.
En: he said.

Lt: Elena nurimusia širdimi tarė: "Dėkui, Jurgi, tu ir Gintaras išgelbėjote mano dieną.
En: Elena, with a calmed heart, said, "Thank you, Jurgis, you and Gintaras saved my day."

Lt: " Nuo šiol žąsų tvartas buvo žinomas kaip geriausiai apsaugotas vieta kaime.
En: From then on, the duck shed was known as the best-protected place in the village.

Lt: Tą vakarą, visi susirinko prie laužo, o dangus virš jų žėrėjo žvaigždėmis, lyg žymėdamos nuotykį, kuris visus suartino.
En: That evening, everyone gathered around the bonfire, and the sky above them shimmered with stars, as if marking the adventure that brought them closer together.

Lt: Jurgis šoko kartu su Eleną, o Gintaras gitaros garsais papasakojo žąsų gaudynių istoriją.
En: Jurgis danced with Elena, and Gintaras, with the sound of the guitar, told the story of the duck chase.

Lt: Tas įvykis tapo legenda, o žąsų tvartas - kaimo džiaugsmo šaltiniu.
En: That event became a legend, and the duck shed became a source of joy for the village.